testskala

Forside illustration til DpT 2022-1

’Klart under middel, middel, over middel’ – om data­vi­su­a­li­se­rin­gers betydning for syn­lig­gø­rel­sen af fol­ke­sko­lens kvalitet 

Denne artikel under­sø­ger Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets visu­a­li­se­rin­ger af nationale test med henblik på at analysere, hvordan for­skel­lige visu­a­li­se­rin­ger skaber fol­ke­sko­lens kvalitet som et fænomen, der kan gøres til genstand for pæda­go­gisk og sty­rings­mæs­sig intervention. 

Læs mere »