Kontakt og info

Kontakt til redak­tio­nen kan ske via redak­tions­se­kre­tæ­ren på redaktion@dpt.dk

Forlag bedes sende bøger, som ønskes anmeldt i Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift, til Axel Neubert, Con­stan­tin Hansens Gade 33, 1801 Fre­de­riks­berg C

Tele­fo­nisk hen­ven­delse til 23421945

ISSN 2597 – 0224
CVR 29996237