Redak­tio­nen

Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift drives af en redaktion, som træffer alle afgø­rel­ser ved­rø­rende tids­skrif­tets indhold, grafiske udform­ning og admi­ni­stra­tion i henhold til det af gene­ral­for­sam­lin­gen vedtagne budget.

Alle hen­ven­del­ser til redak­tio­nen kan ske på mail: redaktion@dpt.dk

Marianne Brodersen
Ph.d. og lektor ved Center for Pædagogik, Absalon

Jakob Ditlev Bøje
Ph.d. og lektor ved Institut for Kul­tur­vi­den­ska­ber, SDU

Tekla Canger
Ph.d. og lektor ved Lærer­ud­dan­nel­sen på Campus Carlsberg, KP

Karen Ida Dannesboe
Ph.d. og lektor ved Institut for Pædagogik og Uddan­nelse på DPU, Aarhus Uni­ver­si­tet

Birgitte Elle
Ph.d. og professor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Uni­ver­si­tet

Tomas Ellegaard (ansvarsh.)
Ph.d. og lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Uni­ver­si­tet

Christian Sandbjerg Hansen
Ph.d. og lektor ved Institut for Pædagogik og Uddan­nelse på DPU, Aarhus Uni­ver­si­tet

Simon Nørgaard Iversen
Ph.d. og adjunkt ved Lærer­ud­dan­nel­sen i Silkeborg, VIAUC

Axel Neubert
Tidl. uddan­nel­ses­kon­su­lent vedr. AMU og EUD, Spe­ci­a­l­ar­bej­der­for­bun­det (nu 3F)

Marta Padovan-Özdemir
Ph.d. og lektor ved Pæda­gog­ud­dan­nel­sen i Horsens, VIAUC

Mette Pless
Ph.d. og lektor ved Center for Ung­doms­forsk­ning, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Uni­ver­si­tet

Stine Thygesen
Ph.d.-stipendiat og adjunkt ved Lærer­ud­dan­nel­sen og Forsk­­nings- og Udvik­lings­af­de­lin­gen på Campus Carlsberg, KP

Redak­tions­se­kre­tær
Axel Neubert
Con­stan­tin Hansens Gade 33
1801 Fre­de­riks­berg C
2342 1945
redaktion@dpt.dk

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Klip på knappen for at støtte