graphical design element, fragments in shades of green

Redak­tio­nen

Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift drives af en redaktion, som træffer alle afgø­rel­ser ved­rø­rende tids­skrif­tets indhold, grafiske udform­ning og admi­ni­stra­tion i henhold til det af gene­ral­for­sam­lin­gen vedtagne budget.

Alle hen­ven­del­ser til redak­tio­nen kan ske på mail: redaktion@dpt.dk

Tomas Ellegaard (ansvarsh.)
Ph.d. og lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi
Roskilde Uni­ver­si­tet

Marianne Brodersen
Ph.d. og Lektor, Center for Sygepleje, Pro­fes­sions­højsko­len Absalon

Jakob Ditlev Bøje
Ph.d. og lektor ved Institut for Design, Medier og Uddan­nel­ses­vi­den­skab
Syddansk Uni­ver­si­tet

Tekla Canger
Ph.d. og lektor ved Lærer­ud­dan­nel­sen Campus Carlsberg, KP

Christian Sandbjerg Hansen
Ph.d. og lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan­nelse
DPU, Aarhus Universitet

Marta Padovan-Özdemir
Ph.D. og lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi
Roskilde Uni­ver­si­tet

Karen Ida Dannesboe
Lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan­nelse
DPU, Aarhus Universitet

Simon Nørgaard Iversen
Ph.d. og lektor ved Lærer­ud­dan­nel­sen i Silkeborg
VIA UC

Mette Pless
Pro­jekt­le­der, Lær for Livet UNG

Stine Thygesen
Ph.d. og lektor ved Lærer­ud­dan­nel­sen Campus Carlsberg
KP

Jimmy Krab
Ph.d. og pro­jekt­le­der, De Anbragtes Vilkår

Louise Elberg Pedersen (Redak­tions-sekretær)
Forsk­nings­kon­su­lent, Hvidovre Hospital.

Redak­tions­se­kre­tær
Louise Elberg Pedersen
Flak­hol­men 36
2720 Vanløse
61786715
redaktion@dpt.dk