graphical design element, fragments in shades of green

Redak­tio­nen

Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift drives af en redaktion, som træffer alle afgø­rel­ser ved­rø­rende tids­skrif­tets indhold, grafiske udform­ning og admi­ni­stra­tion i henhold til det af gene­ral­for­sam­lin­gen vedtagne budget.

Alle hen­ven­del­ser til redak­tio­nen kan ske på mail: redaktion@dpt.dk

Marianne Brodersen
Selv­stæn­dig forsker og konsulent

Jakob Ditlev Bøje

Ph.d. og lektor ved Institut for Design, Medier og Uddan­nel­ses­vi­den­skab, Syddansk Universitet

Tekla Canger
Ph.d. og lektor ved Lærer­ud­dan­nel­sen på Campus Carlsberg, KP

Karen Ida Dannesboe
Ph.d. og lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan­nelse, DPU, Aarhus Universitet

Tomas Ellegaard (ansvarsh.)
Ph.d. og lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Christian Sandbjerg Hansen
Ph.d. og lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan­nelse, DPU, Aarhus Universitet

Simon Nørgaard Iversen
Ph.d. og lektor ved Lærer­ud­dan­nel­sen i Silkeborg, VIA UC

Marta Padovan-Özdemir
Ph.d. og lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Louise Elberg Pedersen
Forsk­nings­ad­mi­ni­stra­tor, Orto­pæd­kirur­gisk Afdeling, Forsk­nings­en­he­den, Hvidovre Hospital

Mette Pless
Ph.d., Pro­jekt­le­der Lær for Livet UNG

Stine Thygesen
Ph.d. og lektor ved Lærer­ud­dan­nel­sen, Campus Carlsberg, KP

Jimmy Krab

Ph.d., pro­jekt­le­der De Anbragtes Vilkår 

Redak­tions­se­kre­tær
Louise Elberg Pedersen
Flak­hol­men 36
2720 Vanløse
61786715
redaktion@dpt.dk