Redak­tio­nen

Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift drives af en redaktion, som træffer alle afgø­rel­ser ved­rø­rende tids­skrif­tets indhold, grafiske udform­ning og admi­ni­stra­tion i henhold til det af gene­ral­for­sam­lin­gen vedtagne budget.

Alle hen­ven­del­ser til redak­tio­nen kan ske på mail: redaktion@dpt.dk

Marianne Brodersen
Ph.d. og lektor ved Center for Pædagogik, Absalon

Jakob Ditlev Bøje
Ph.d. og lektor ved Institut for Kul­tur­vi­den­ska­ber, SDU

Tekla Canger
Ph.d. og lektor ved Lærer­ud­dan­nel­sen på Campus Carlsberg, KP

Karen Ida Dannesboe
Ph.d. og lektor ved Institut for Pædagogik og Uddan­nelse på DPU, Aarhus Universitet

Birgitte Elle
Ph.d. og professor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Tomas Ellegaard (ansvarsh.)
Ph.d. og lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Christian Sandbjerg Hansen
Ph.d. og lektor ved Institut for Pædagogik og Uddan­nelse på DPU, Aarhus Universitet

Simon Nørgaard Iversen
Ph.d. og adjunkt ved Lærer­ud­dan­nel­sen i Silkeborg, VIAUC

Marta Padovan-Özdemir
Ph.d. og lektor ved Pæda­gog­ud­dan­nel­sen i Horsens, VIAUC

Louise Elberg Pedersen
Forsk­nings­ad­mi­ni­stra­tor, Orto­pæd­kirur­gisk Afdeling, Forsk­nings­en­he­den, Hvidovre Hospital

Mette Pless
Ph.d. og lektor ved Center for Ung­doms­forsk­ning, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

Stine Thygesen
Ph.d. og adjunkt ved Lærer­ud­dan­nel­sen og Forsk­­nings- og Udvik­lings­af­de­lin­gen på Campus Carlsberg, KP

Redak­tions­se­kre­tær
Louise Elberg Pedersen
Flak­hol­men 36, 2 tv.
2720 Vanløse
61786715
redaktion@dpt.dk

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte