Redak­tio­nen

Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift drives af en redaktion, som træffer alle afgø­rel­ser ved­rø­rende tids­skrif­tets indhold, grafiske udform­ning og admi­ni­stra­tion i henhold til det af gene­ral­for­sam­lin­gen vedtagne budget.

Alle hen­ven­del­ser til redak­tio­nen kan ske på mail: redaktion@dpt.dk

Marianne Brodersen
Ph.d. og lektor ved Center for Pædagogik, Absalon

Jakob Ditlev Bøje
Ph.d. og lektor ved Institut for Kul­tur­vi­den­ska­ber, SDU

Tekla Canger
Ph.d. og lektor ved Lærer­ud­dan­nel­sen Campus Carlsberg, KP

Birgitte Elle
Ph.d. og professor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Uni­ver­si­tet

Tomas Ellegaard (ansvarsh.)
Ph.d. og lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Uni­ver­si­tet

Christian Sandbjerg Hansen
Ph.d. og lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan­nelse, DPU, Aarhus Uni­ver­si­tet

Søren Langager
Lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan­nelse, DPU, Aarhus Uni­ver­si­tet

Axel Neubert
Tidl. uddan­nel­ses­kon­su­lent i SiD (nu 3F)

Marta Padovan-Özdemir
Ph.d. og lektor ved Pæda­gog­ud­dan­nel­sen i Horsens, VIAUC

Redak­tions­se­kre­tær
Axel Neubert
Con­stan­tin Hansens Gade 33
1801 Fre­de­riks­berg C
2342 1945
redaktion@dpt.dk