DpT #2 er udkommet

Temaet er Kunst, politik og pædagogik, som zoomer ind på den politisk mobi­li­se­rende og akti­vi­sti­ske dimension af kunst-per­­­for­­­ma­tive pæda­go­gi­ske inter­ven­tio­ner og praksis. Hvilke følelser, erken­del­ser, ide­o­lo­gier

Læs mere »

Praktik og pæda­gog­ud­dan­nelse

Se Line Togsverds artikel om prak­tik­ken i pæda­gog­ud­dan­nel­sen, som efter de seneste reformers for­ma­li­se­ring og fag­gø­relse er blevet et uddan­nel­ses­rum, hvor ”opgave”, ”eksamen” og ”kom­pe­ten­ce­mål” er

Læs mere »

Epidemi-pædagogik

Covid-19-epidemien har vendt op og ned på samvær­s­for­mer og hver­dags­prak­sis i familier og vel­færds­in­sti­tu­tio­ner. Corona-ned­luk­­­nin­­­gen har også givet brændstof til efter­tænksom­hed over pædagogik og opdra­gelse. Det

Læs mere »

Fler­fag­ligt fokus på psykisk sundhed

Jeppe Oute, Stinne Glasdam & Ottar Ness: Den psyko-politiske, den køns­po­li­ti­ske og den radikale – dis­kus­sio­ner af men­ne­ske­syn og etiske per­spek­ti­ver i tre domi­ne­rende fore­stil­lin­ger om god praksis

Læs mere »

Nyt Call for Papers

Temaet i DpT nr. 1/22 har titlen Tillid og mistillid i pæda­go­gers rela­tio­ner til sam­ar­bejds­part­nere. I dette CfP inviteres til at levere bidrag til temaet ved at indsende abstract til en artikel.

Læs mere »

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Klip på knappen for at støtte