graphical design element, fragments in shades of green

For­e­nin­gen

Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift (DpT) udgives af ”For­e­nin­gen bag Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift”.

For­e­nin­gens formål:

For­e­nin­gen er en almen­nyt­tig, vel­gø­rende forening, hvis formål er at fremme og at deltage i den offent­lige debat om pæda­go­gi­ske og uddan­nel­ses­po­li­ti­ske emner. For­e­nin­gen rea­li­se­rer sit formål ved at udgive ”Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift” samt ved at tjene som for­bin­del­ses­led mellem pæda­go­gisk forskning, uddan­nelse og praksis, og for­e­nin­gen kan – gerne i sam­ar­bejde med relevante for­e­nin­ger – afholde debat­mø­der og konferencer.

For­e­nin­gens bestyrelse:

 • Eva Bertelsen, formand
  Ph.d., Leder af analyse og udvikling at LOKK – Landsor­ga­ni­sa­tion af Kvindekrisecentre
 • Tomas Ellegaard
  Ph.d. og lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
 • Stine Karen Nissen
  Ph.d.
 • Marta Padovan-Özdemir
  Ph.d. og lektor ved Roskilde Universitet
 • Susanne Murning
  Chef­kon­su­lent, Ph.D., VUC Videnscenter

For­e­nin­gens vedtægter:

Se for­e­nin­gens vedtægter.

Års­regn­skab: