graphical design element, fragments in shades of green

Hvorfor DpT?

Kritisk analyse, for­mid­ling og diskussion

Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift er et kritisk forum, der tænksomt og under­sø­gende vil forstå og diskutere pædagogik, det pæda­go­gi­ske område, dets pro­blem­stil­lin­ger og dets insti­tu­tio­ner aktuelt og historisk. Tids­skrif­tet er stedet, hvor herskende dags­ord­ner udfordres, og hvor nye per­spek­ti­ver, reflek­sio­ner og eks­pe­ri­men­ter formidles til inspira­tion for hele pæda­go­gik­kens felt. 

DpT bringer kritiske, vel­do­ku­men­te­rede og skarpe analyser af og kom­men­ta­rer til pæda­go­gi­ske forhold og deres kon­se­kven­ser. DpT arbejder med en bred for­stå­else af viden­ska­be­lig­hed, erken­delse og for­mid­ling og bringer indlæg fra et bredt spektrum af for­fat­tere og i en mang­fol­dig­hed af tekst­gen­rer. Tids­skrif­tet er således en stemme for alle dele af den pæda­go­gi­ske offent­lig­hed. DpT ana­ly­se­rer, formidler og dis­ku­te­rer på tværs af hele det pæda­go­gi­ske område.