Støt DpT

For­e­nin­gen bag udgi­vel­sen af Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift er en almen­nyt­tig, vel­gø­rende forening, hvis formål er at fremme og at deltage i den offent­lige debat om pæda­go­gi­ske og uddan­nel­ses­po­li­ti­ske emner. For­e­nin­gen drives ude­luk­kende af fri­vil­lige kræfter og redak­tio­nen lægger megen tid og energi i at redigere, kva­li­fi­cere og publicere skarpe og relevante pæda­go­gi­ske analyser.

DpT-redak­tio­­nen finder det vigtigt at under­støtte det skrevne ord med inspi­re­rende grafik og hele tiden udvikle nye læsero­p­le­vel­ser.

Derfor opfordrer vi vores læsere til at støtte for­e­nin­gen med store som små beløb. Når du støtter for­e­nin­gen er det fradrags­be­ret­ti­get.

Støt via Mobile Pay: 910914