Author: Julie Østerby Jørgensen

Cand. pæd. i pæda­go­gisk antropologi 
Dpt 2021 #4 forside

Bør­ne­fæl­les­ska­ber og sociale stra­te­gier – Res­sour­ce­pæ­da­go­gers betydning for bør­ne­ha­vebørns for­hand­lin­ger om social status 

Børn indgår, ligesom voksne, i komplekse sociale situ­a­tio­ner, formet af magtstruk­tu­rer og sociale normer, som de med vari­e­rende succes navigerer i. Fysisk styrke, sociale rela­tio­ner og adgang til eks­klu­sive akti­vi­te­ter har også blandt bør­ne­ha­vebørn betydning for deres sociale status i børnefællesskabet. 

Læs mere » 
Følg os på: