Author: Mette Berndsen

Mag​.art. i kunst­hi­sto­rie og daglig leder af Fol­kekir­kens Sko­le­tje­ne­ste Fre­de­riks­værk. Mette er partner i kon­su­lent­fir­maet Kultur på Tværs, samt stu­de­rende på Didaktik, materiel kultur på DPU.
DPT Temanummer forside - Kunst, politik og pædagogik

ARTo­gra­fi­ske fortællinger 

Artiklen kaster læseren ind i fem pæda­go­gi­ske situ­a­tio­ner, hvor radikalt ander­le­des dan­nel­ses­pro­ces­ser finder sted. Inspi­re­ret af ARTo­gra­fien som en meto­do­logi til at forme, forstå og beskrive processer

Læs mere » 
Følg os på: