graphical design element, fragments in shades of green

CfP: Spørgsmål om klasse

Det er en udbredt fore­stil­ling, at klas­se­sam­fun­det hører fortiden til – at vi i dag så godt som alle hører til i mid­delklas­sen, når man ser bort fra de mest socialt udsatte grupper. I forsk­nin­gen kommer spørgsmål om (klasse)ulighed derfor ofte til udtryk i indi­vi­du­a­li­se­rende termer som ”res­sour­cestærke og res­sour­cesvage” familier og individer.

De seneste år synes dis­kus­sio­nen af klas­se­sam­fun­det og den struk­tu­relle pro­duk­tion af ulighed dog re-aktu­a­li­­se­ret. Derfor stiller vi spørgs­må­let, hvordan kritiske per­spek­ti­ver om klasse og social ulighed bringes ind i den pæda­go­gi­ske forskning og debat? Læs mere her, om hvilke artikler vi søger til tema­num­mer 2024#4. Deadline for abstracts er 15. marts 2024.