graphical design element, fragments in shades of green

Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift inviterer til sam­ta­lesa­lon om iden­ti­tetspo­li­tik og pædagogik

Torsdag den 2. december kl. 15.30 – 17.30

Dis­kus­sio­ner om iden­ti­tetspo­li­ti­ske spørgsmål har fyldt meget i den offent­lige debat de senere år, og menin­gerne er mange og delte. Men hvad er egentligt på spil? Skaber et fokus på iden­ti­tetspo­li­tik et tiltrængt fokus på struk­tu­rel diskri­mi­na­tion, og en større sen­si­ti­vi­tet i forhold den mang­fol­dig­hed, der præger vores samfund, og dermed basis for større lighed og inklusion? Er det omvendt udtryk for en bor­nert­hed og en kræn­kel­ses­kul­tur, som spærrer for dialoger, der rækker på tværs af vores for­skel­lige posi­tio­ner og ståsteder? Eller skal svarene findes helt andre steder?
Vi har inviterer tre markante forskere til en samtale om hvilken rolle iden­ti­tetspo­li­ti­ske per­spek­ti­ver spiller i deres forskning ligesom vi zoomer ind på spørgs­må­let om hvilken betydning iden­ti­tetspo­li­ti­ske spørgsmål kan og skal have i forhold til den måde vi bedriver uddan­nelse, skole og dag­in­sti­tu­tion på.
Så kom, hør og tal med Gro Hel­les­dat­ter Jacobsen (SDU), Mira Skadegård (AAU) og Steen Baagøe Nielsen (RUC) om hvilke mulig­he­der og udfor­drin­ger iden­ti­tetspo­li­ti­ske per­spek­ti­ver rejser for den pæda­go­gi­ske debat og praksis.
Sam­ta­lesa­lo­nen finder sted torsdag den 2. december kl. 15.30 – 17.30 på Køben­havns Pro­fes­sions­højskole, Campus Carlsberg i lokale K3.16, hvor DpT udover food for thought også byder på et glas og snacks.

Tilmeld dig via facebook her.
Der vil desuden være mulighed for at deltage i arran­ge­men­tet online via dette link https://​aaudk​.zoom​.us/​j​/​6​3​7​7​6​2​0​5​588