graphical design element, fragments in shades of green

Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift inviterer til samtalesalon

- Kriser og kritik: Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen?

Med en historie tilbage til Vor Ungdom fra 1879, henover Pæda­­go­­gisk-psy­ko­lo­­gisk Tids­skrift fra 1940 til sam­men­læg­ning af disse to tids­skrif­ter i 1953 er Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift det ældste nulevende pæda­go­gi­ske tids­skrift i Danmark. DpT er et kritisk forum, der ana­ly­se­rer, formidler og dis­ku­te­rer på tværs af hele det pæda­go­gi­ske område. I det seneste år er tids­skrif­tet ude­luk­kende udkommet digitalt; i en ny opsætning og med nye mulig­he­der. Denne milepæl vil vi gerne markere og gøre opmærksom på ved et fagligt arran­ge­ment, hvor vi fokuserer på hvilke kriser og kritikker, der aktuelt trænger sig på, udgør brænd­punk­ter eller forbliver ube­mær­kede i det pæda­go­gi­ske felt. Hvilke herskende dags­ord­ner skal under­sø­ges og udfordres? Hvilke fortiede eller oversete kriser og kritikker bør trækkes frem i pæda­go­gik­kens søgelys?

Læser man tilbage i gamle numre af DpT er der tydelige skurke, der træder frem og bliver til kri­tik­kens fjen­de­bil­le­der: New Public Mana­ge­ment, neoli­be­ra­lisme, kon­kur­ren­ce­sta­ten, det bor­ger­lige, det konforme udgør næsten søjler af ondskab, som tids­skrif­tets redaktion og bidrag­sy­dere de senere år har forsøgt at analysere og kritisere.

Det er også tydeligt, at sådanne kritikker er relateret til for­skel­lige kriser af pæda­go­gisk karakter: Disciplin, evidens, dannelse, ratio­na­li­se­ring, stan­dar­di­se­ring, mistriv­sel, uret­fær­dig­hed, ulighed, top-down styring, tek­no­kra­ti­se­ring, kon­for­mi­tet, (u)lydighed, fan­ta­si­løs­hed osv.

Hvis vi vender blikket mod fremtiden, hvilke nye kriser og kritikker tegner sig så i den pæda­go­gi­ske horisont? Hvis man gerne vil være et kritisk pæda­go­gisk tids­skrift, der leverer vel­do­ku­men­te­rede og skarpe analyser af pæda­go­gi­ske forhold og fænomener, hvor skal man så fokusere, hvordan og hvorfor?

Vi inviterer tre markante pæda­go­gi­ske forskere til en samtale om pæda­go­gik­kens kriser og kritikker med afsæt i spørgs­må­let; hvilke kriser og kritikker de selv har været optagede af i deres pæda­go­gi­ske forskning. Hermed får de mulighed for diskutere, hvilke kriser og kritikker der har fyldt for meget eller for lidt i nyere tids pæda­go­gisk forskning. Vi spørger dem også, hvilke kriser og kritikker den pæda­go­gi­ske forskning og praksis bør tage alvorligt og rejse i en post-corona-krise-tid.

Undervejs til det være muligt for publikum at stille spørgsmål, kom­men­tere og byde ind med deres perspektiver.

Sam­ta­lesa­lo­nen foregår online den 1. marts kl.15.00 – 17.00

Tilmeld dig

Via DpT´s facebook begi­ven­hed her

Eller deltag via link til ZOOM møde

Dansk pædagogisk Tidsskrift inviterer til samtalesalon - Dansk pædagogisk Tidsskrift 1