graphical design element, fragments in shades of green

Mellem innova­tion og repro­duk­tion – hvordan frem­ti­dens sund­heds­pro­fes­sio­nelle lærer at arbejde på tværs.

Bedre sam­men­hæng i sund­heds­væ­se­net gennem øget sam­ar­bejde på tværs
af faglige og orga­ni­sa­to­ri­ske skel har længe stået højt på den sund­heds­po­li­ti­ske
dagsorden. Den seneste uddan­nel­ses­re­vi­sion (2016) af sund­heds­pro­fes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nel­serne for­ma­li­se­rede således krav om
tvær­pro­fes­sio­nelt og tvær­sek­to­ri­elt sam­ar­bejde. I denne artikel under­sø­ges, hvordan prak­tik­de­len af uddan­nel­serne har mødt opgaven. Artiklen inviterer til en dis­kus­sion
om, hvorvidt sund­heds­væ­se­nets udfor­dring med sam­men­hæng løses
gennem uddan­nel­ses­ud­vik­ling, og opfordrer til højere grad af ind­dra­gelse
af prak­sisvi­den i kommende reformer. Læs artiklen her

Er du glad for DpT´s artikler og temanumre? Husk, det er altid muligt at give et bidrag via vores mobile pay løsning her. Bidrag går til, at DpT´s artikler publi­ce­res online.

Siden 1. januar 2020 har tids­skrif­tet været digitalt, og artik­lerne er til­gæn­ge­lige på hjem­mesi­den. Men der er stadig udgifter, der skal dækkes til hjem­meside, grafisk layout og admi­ni­stra­tion. Hvis Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift skal overleve på længere sigt, har vi brug for, at tids­skrif­tets mange læsere bidrager. Selv små beløb fra mange gør en stor forskel!