graphical design element, fragments in shades of green

Ny artikel – Gavner de fine prin­cip­per børn med svær hjerneskade?

Ind­dra­gelse af bør­ne­per­spek­ti­ver, når børn har svær hjer­neskade og manglende verbalt sprog.

Denne artikel bygger på et nyligt gen­nem­ført speciale, der syn­lig­gjorde den kom­plek­si­tet, der fore­kom­mer i feltet mellem vel­me­nende politiske inten­tio­ner omkring retlige per­spek­ti­ver for børn og unge og den manglende kon­kre­ti­se­ring af barnets ind­dra­gelse i det sociale arbejde, når det gælder bør­ne­han­di­ca­p­om­rå­det. Kon­klu­sio­nen er, at der er behov for mere forskning i poten­ti­a­lerne af ind­dra­gelse af børn med svær hjer­neskade for at kunne imø­de­komme de formelle ret­tig­he­der, de har til medborgerskab. 

Læs hele artiklen af Rikke Hermann Jakobsen og Mia Arp Fallov her.