graphical design element, fragments in shades of green

Ny artikel – Når børn skaber literacy i daginstitutionen

I denne artikel sætter Helle Pia Laursen, Lars Holm og Anne­grethe Ahrenkiel fokus på, hvordan literacy indgår som en del af børns sociale praksis og som med­ska­bende af sprog­mil­jøet i insti­tu­tio­nen, og hvordan sted, affekt og mate­ri­a­li­tet spiller en central rolle i børnenes betyd­nings­dan­nelse omkring literacy. På baggrund af en analyse af et fel­t­ar­bejde i to bør­ne­ha­ver argu­men­te­res der for, at der er brug for en rekon­cep­tu­a­li­se­ring af, hvad skrift er og kan være i dag­in­sti­tu­tions­sam­men­hæng, og en dis­kus­sion af, hvad det kan betyde for den pæda­go­gi­ske praksis omkring literacy. Læs med her