graphical design element, fragments in shades of green

Nyt CfP – Stedernes pædagogik og pæda­go­gik­kens steder

Pæda­go­gi­ske ideer og pæda­go­gisk praksis er ikke kun en del af kul­tu­relle og sociale sam­men­hænge, men er også forankret i konkrete steder. Pædagogik finder med andre ord sted – i loka­li­te­ter og ter­ri­to­rier, i vel­færds­sta­tens dag- og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, i orga­ni­sa­tio­ner og offent­lige rum. 

I første tema­num­mer 2024 inviterer vi derfor bidrag, der teoretisk og empirisk under­sø­ger rela­tio­ner mellem pædagogik og sted. Vil du bidrage til Stedernes pædagogik og pæda­go­gik­kens steder så læs det fulde call her