Spændende læsning til bededagsferien

DpT tema­num­mer 2021 #2 er under udar­bej­delse. I mel­lem­ti­den har vi udgivet et par artikler og en anmel­delse. Du kan måske bruge bede­dags­fe­rien til at læse om pæda­go­gisk takt, om skri­veud­for­drede unge i uddan­nelse eller anmel­del­sen af “Udeskole – i teori og praksis”. Du finder det hele her: https://​dpt​.dk/​t​e​m​a​n​u​m​r​e​/​2​021 – 2/ God læselyst!

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte