maskuli­ni­tet

Forside til temanummer 2021 1 - design: meskovbakke

Mistæn­ke­lig­gjort maskulinitet 

I denne artikel præ­sen­te­rer jeg for­skel­lige per­spek­ti­ver på den mistillid, som muslimske fædre med migrant­bag­grund berettede om under min etno­gra­fi­ske under­sø­gelse af disse fædres erfa­rin­ger med og navi­ga­tion af skole-hjem-sam­ar­­bejde i danske folkeskoler. 

Læs mere »