trans­for­ma­tiv læring

DPT Temanummer forside - Kunst, politik og pædagogik

”Hvem er jeg?” 

— en under­sø­gelse af kunstens betydning for iden­ti­tets­ud­vik­lin­gen hos udsatte unge Med afsæt i empirisk pro­du­ce­ret materiale i for­bin­delse med et forsk­­­nings- og udvik­lings­pro­jekt i pæda­gog­ud­dan­nel­sen, Pro­fes­sions­højsko­len Absalon,

Læs mere »