2020 #4

2020 #4 - Dansk pædagogisk Tidsskrift 1

Anbragte

Selvom det kan være svært at huske her ved udgangen af 2020, hvor næsten alt
har handlet om cor­o­navirus, bragte Mette Fre­de­rik­sens nytårs­tale anbragte børn
og unge i politisk fokus. ”Et mere ret­fær­digt samfund starter med børnene”,
sagde Mette Fre­de­rik­sen og talte om de sam­funds­mæs­sige for­plig­tel­ser til at tage
sig af de børn, der har det aller­svæ­rest. Og hun præ­ci­se­rede: ”Flere udsatte børn
skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Og vilkårene for anbragte børn skal
være langt mere stabile.”

2020 #3

2020 #3 - Dansk pædagogisk Tidsskrift 2

I skam­me­kro­gen

At blive sendt i skam­me­kro­gen er næppe en oplevelse, som ret mange af nutidens danske sko­le­e­le­ver har haft. Ikke desto mindre er skam en inte­gre­ret del af det meste opdra­gelse og under­vis­ning. Ikke fordi børn eller voksne skammer sig hele tiden eller i alle sammenhænge. 

2020 #2

DPT Temanummer forside - Kunst, politik og pædagogik

Kunst, politik og pædagogik

I dette tema­num­mer zoomer vi ind på den akti­vi­sti­ske dimension af kunst-baserede pæda­go­gi­ske inter­ven­tio­ner og praksis. Hvilke følelser, erken­del­ser, ide­o­lo­gier og politiske mobi­li­se­rin­ger er på spil? Hvilke mulig­he­der for at fortolke, performe og beskue verden og livet faci­li­te­res af æstetisk-kunst­ne­risk pædagogik, og hvilke sociale for­an­drings­pro­ces­ser rummes heri?

2020 #1

Forside til temanummer 2020 1 - design: meskovbakke

Nye udfor­drin­ger på uni­ver­si­te­tet – pædagogik mellem lyst og nødvendighed

De danske uni­ver­si­te­ter har i mange år stået overfor udfor­drin­ger, der påvirker den pæda­go­gi­ske tænkning og udvikling. De senere års politiske udspil og orga­ni­sa­to­ri­ske for­an­drin­ger i side­lø­bende og mod­sæt­nings­fyldte tendenser har skabt dårligere betin­gel­ser for det pæda­go­gi­ske virke. Der er et øget pres både på såvel de ansatte på uni­ver­si­te­terne som på de stu­de­rende, hvor pæda­go­gik­ken får afgørende betydning for mødet mellem under­vi­sere, vejledere og de stu­de­rende, og dette møde er i sig selv betyd­nings­fuldt for udvikling af den pæda­go­gi­ske diskurs og praksis.