2021 #4

Dpt 2021 #4 forside

Social (u)retfærdighed i det 21. årh.

Social ret­fær­dig­hed og uret­fær­dig­hed er centrale sam­funds­an­lig­gen­der, men hvad bliver social (u)retfærdighed til i et pæda­go­gisk lys? Har den pæda­go­gi­ske praksis blinde vinkler, der upåagtet (re)producerer social uret­fær­dig­hed? Kan pæda­go­gik­ken over­ho­ve­det skabe ret­fær­dig­hed på de eksi­ste­rende politiske og sam­funds­mæs­sige vilkår? Tema­num­me­ret belyser pæda­go­gik­kens (u)retfærdighed gennem et kalej­doskop af per­spek­ti­ver såsom mod­stands­sko­ler, deko­lo­ni­se­ring, kinæ­ste­tik, uvil­dig­hed, byplan­læg­ning og havebrugssamfund.

2021 #3

dpt 2021-3 forside

Menings­tab og menings­dan­nelse i velfærdsuddannelsen

En række tendenser i relation til vel­færds­ud­dan­nel­serne peger på, at disse (stadig) er under pres: Søgningen og optaget af stu­de­rende er flere steder vigende, ligesom det fremhæves, at for få såkaldt dygtige stu­de­rende søger mod vel­færds­ud­dan­nel­serne; uddan­nel­serne hævdes at være under­fi­nan­si­e­rede, og de frem­stil­les jævnligt negativt i den offent­lige debat. Men hvordan kan disse pro­ble­ma­tik­ker forstås? Er der tale om en form for menings­krise i vel­færds­ud­dan­nel­ser og –pro­fes­sio­ner? Og i givet fald, hvad er det så, der skaber hen­holds­vis mening og meningstab?

2021 #2

2021 #2 - Dansk pædagogisk Tidsskrift 1

I cono­na­rens lys og skygge

Covid-19-pandemien har vendt op og ned på samvær­s­for­mer og hver­dags­prak­sis i familier og vel­færds­in­sti­tu­tio­ner. Børn har skullet passes fra hjem­me­kon­to­rerne – eller har været alene hjemme – og ord som vær­ne­mid­ler, karantæne og smit­te­tryk er blevet en del af hver­dags­spro­get. Situ­a­tio­nen, omtalt som ’cor­ona­kri­sen’, har medført en drastisk udvidelse af statslige for­an­stalt­nin­ger for at overvåge og beskytte befolk­nin­gens sundhed, og insti­tu­tio­ner, tiltag og akti­vi­te­ter for børn og unge, blev nu betragtet i et risiko-per­spek­tiv. Samvær­s­for­mer præget af fysisk nærhed skulle hastigt erstattes af andre former, og den pæda­go­gi­ske praksis udformes i over­ens­stem­melse med sund­hedsmyn­dig­he­der­nes retningslinjer.

2021 #1

Forside til temanummer 2021 1 - design: meskovbakke

Tillid og mistillid

Tillid er en grund­læg­gende komponent i ’sam­fund­s­kon­trak­ten’, ligesom Danmark ofte fremhæves som et samfund med en høj grad af tillid. Vi sætter fokus på hvordan tillid optræder, opstår, ved­li­ge­hol­des eller under­mi­ne­res i det, man kan kalde vel­færds­pro­fes­sio­nelle rela­tio­ner. Det synes nemlig at være en udbredt for­stå­else i dansk vel­færds­pro­fes­sio­nel praksis, at tillid er et grund­læg­gende aspekt af en god relation og et godt sam­ar­bejde mellem den vel­færds­pro­fes­sio­nelle og mål­grup­pen, pårørende eller andre sam­ar­bejds­part­nere. Det kan opfattes som en form for kulturel selv­føl­ge­lig­hed, hvilket impli­ce­rer, at mistillid kan opfattes som under­gra­vende for vel­færds­sta­tens fæl­les­skab. Men hvordan ser tillid og mistillid egentlig ud, når det under­sø­ges som en del af de for­skel­lige hver­dags­prak­sis­ser, der udfoldes i velfærdsinstitutionerne?