”Kæmpe røv er fucking Gud, er du dum?”* 

dpt_2022-3 forside illustration

Empiriske noter tema­ti­se­rer eksempler på sprog, adfærd og over­vej­el­ser omkring seksu­a­li­tet i ung­dom­s­klub­ben og inviterer til norm­kri­tisk reflek­sion over pæda­go­gers arbejde med unges seksuelle dannelse.

Ana­ly­se­ar­bej­dets glødende øjeblikke

Temaforside 2022-2 Eksperimenterende Analyseformer: Illustration af personer, der undersøger forskellige ting

Infor­me­ret af post­kva­li­ta­tiv meto­do­logi, der vrider klassiske meto­de­be­gre­ber og har ambi­tio­ner om at skabe viden på nye måder, udfolder artiklen en for­stå­else af hånd­skrevne feltnoter som affektive data, der ´gløder´ (MacLure 2013b), hvor data ikke tænkes som rene repræ­sen­ta­tio­ner af en statisk sandhed om et fænomen, men som noget, der formes i multiple intra-aktioner mellem for­sker­sub­jekt, forsk­nings­spørgs­mål, feltet og teorier.