På sporet af pæda­go­gisk forskning

Forsideillustration for DpT 2023 #3

Mere forskning har ikke næv­ne­vær­digt bidraget til en for­bed­ring af  pæda­go­gi­ske uddan­nel­ser og pro­fes­sio­ner.  Kan almen­pæ­da­go­gisk infor­me­ret forskning om og for praksis gøre en forskel?

Læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­vi­den 1990 – 2020 – Pro­fes­sions­pa­ter­na­lisme, pro­fes­sions­re­a­lisme og professionsinstrumentalisme

Forsideillustration for DpT 2023 #3

Artiklen beskriver for­an­drin­ger i såvel indhold som orga­ni­se­ring af læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­vi­den 1990 – 2020. Set over den lange linje for­stær­kes instru­men­ta­lisme og kort­tids­hold­bar pro­fes­sions­vi­den, mens teori, historie og vertikale videns­struk­tu­rer svækkes

Udfor­drin­ger til dansk pæda­go­gisk forskning

Forsideillustration for DpT 2023 #3

Artiklen præ­sen­te­rer en række udfor­drin­ger til pæda­go­gisk forskning på danske uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sions­højsko­ler. Artiklen bygger på et forsk­nings­pro­jekt om viden­stra­di­tio­ner i dansk pædagogik og daginstitutionspædagogik. 

Om det som måske (stadig) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning

Forsideillustration for DpT 2023 #3

Tilbage i 1994 udgav Dansk pæda­go­gisk Tidskrift et nummer, der havde stort set det samme tema som det, du nu læser på din skærm. Det handlede om dansk pæda­go­gisk forskning, og bestod af artikler skrevet af en række af det, som man dengang sikkert ville have kaldt førende danske forskere. I denne samling indgik Om det som (måske) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning skrevet af Staf Cal­lewa­ert (1932 – 2023).

Dansk pæda­go­gisk forskning – en ubetinget succes?

Forsideillustration for DpT 2023 #3

Dansk forskning i pædagogik er en succes: flere insti­tu­tio­ner, orga­ni­sa­tio­ner, midler og publi­ka­tio­ner. Men hvilke udfor­drin­ger indebærer succesen – for praksis og for grund­læg­gende kund­skabs­kri­te­rier? Er der måske (stadig) noget der savnes? 

Kirkebæk genlæst – om udgræns­nin­gen af de uduelige

Forsideillustration. En et-benet mand i badebukser står på en høj stak af papirer, klar til at springe ud. I baggrunden trapper, der går op og ned.

Et tema­num­mer i Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift, som sætter fokus på vari­e­rende funk­tions­ev­ner, handicap og diagnoser må selv­føl­ge­lig involvere Birgit Kirkebæk, for ingen har som hende sat spor inden for den pæda­go­gi­ske han­di­cap­forsk­ning i Danmark. 

Dis­fa­mi­lien – en fami­lie­fi­gu­ra­tion på andres betingelser

Forsideillustration. En et-benet mand i badebukser står på en høj stak af papirer, klar til at springe ud. I baggrunden trapper, der går op og ned.

Gennem dis/a­bi­lity-forsk­nin­gens møde med figu­ra­tions­so­cio­lo­gien etableres et nyt teoretisk afsæt for at forstå familier med handicap, som hen­holds­vis dis/familier og dis­fa­mi­lier. For­skel­len på de to begreber henviser til, hvilke bevæ­gel­ses­mu­lig­he­der ”familien” har for at etablere et fami­li­e­liv, der er mindre domineret af skam og kompensation.

Liv på andre betin­gel­ser – poesi og aktivisme: Facebook/ Instagram opslag

Forsideillustration. En et-benet mand i badebukser står på en høj stak af papirer, klar til at springe ud. I baggrunden trapper, der går op og ned.

Dig, skal vi vist have udredt for ADD, sagde psy­ki­a­te­ren med et skævt smil. Jeg synes ikke, der var noget at smile af. Mit liv hang i laser, jeg var stresset, over­be­la­stet, fru­stre­ret, gal, træt, ked af det. Jeg havde svært ved at se det muntre. Hvad er ADD? spurgte jeg lidt reser­ve­ret. Den stille udgave […]

Liv på andre betin­gel­ser – poesi og aktivisme: Kasper

Forsideillustration. En et-benet mand i badebukser står på en høj stak af papirer, klar til at springe ud. I baggrunden trapper, der går op og ned.

jeg er 25 år kommer fra Stenlille bor stadigvæk hjemme ved at prøve at finde noget på nogle punkter ikke udviklet mig helt nok kunne tage ansvar for sig selv der er jo en masse ting huske medicinen huslige pligter det kan jeg selv­føl­ge­lig godt en slags støt­te­per­son som kunne støtte mig lidt jeg tænker faktisk jeg flytter for mig selv i et […]

Liv på andre betin­gel­ser – poesi og aktivisme: Anna

Forsideillustration. En et-benet mand i badebukser står på en høj stak af papirer, klar til at springe ud. I baggrunden trapper, der går op og ned.

jeg er 20 år gammel bor i Ballerup har part på en hest går i skole på en STU  taget træ­nings­vejen pumper jern har halvandet år tilbage keder mig af helvedes til jeg mangler min 10.klasses eksamen de mener ikke jeg behøver det skolefag er lige blevet taget fra mig lige nu snakker vi om højskole komme ud blandt andre […]

Ytrings­fri­hed gælder også for børn

DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Dette essay tager udgangs­punkt i det dilemma, jeg som doku­men­tar­films­in­struk­tør står i, når jeg filmer unge. Hvordan sikrer jeg ytrings­fri­hed og omsorg på samme tid?

Ulige adgang til ind­dra­gelse i dag­in­sti­tu­tio­nens hverdag

DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Denne artikel under­sø­ger hvordan for­stå­el­ser af ind­dra­gelse og demokrati i samspil med dag­in­sti­tu­tio­nens hver­dags­liv er tæt forbundet med bestræ­bel­ser på at give børn valg­mu­lig­he­der og lytte til deres ytringer, og hvordan disse for­stå­el­ser giver for­skel­lige mulig­he­der for ind­dra­gelse og demo­kra­ti­ske erfa­rin­ger for for­skel­lige børn.

Skole-hjem-samtaler som frem­med­gø­rel­ses­zo­ner og resonansrum

DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Artiklen belyser hvordan unge i udsatte posi­tio­ner oplever  skole-hjem-sam­ta­lerne i fol­ke­sko­lens udsko­lings­klas­ser og udforsker hvilke mulig­he­der, der er for ind­dra­gelse af de unges per­spek­ti­ver, når faglige vur­de­rin­ger og opti­me­rings­lo­gik­ker er i for­grun­den for samtalen.

Lyt til det, børn ikke siger

DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

to digte skrevet med afsæt i egne erfa­rin­ger som tidligere anbragt. Digtene giver stemme til et barns per­spek­tiv på omsorgs­svigt og illu­stre­rer den smerte, der kan følge af, at et barn ikke føler sig hørt.