Børns sprog­ste­der

Forside DpT 2024 #1

Sprog kan betragtes som levende og sam­men­fil­tret med verden. Begrebet ’børns sprog­ste­der’ leder ind i en for­stå­else af steder som samlinger og sprog som levende – og som noget, der finder sted.

Prisen for tidlig opsporing og indsats i dagtilbud?

Forside på 2023 4.

Kort­læg­nings­værk­tø­jer til tidlig opsporing anvendes i mange kommuner. Værk­tø­jerne skal sikre syste­ma­tisk viden, men prisen er en indi­vi­du­a­li­se­ret for­stå­else af udsathed.

På sporet af pæda­go­gisk forskning

Forsideillustration for DpT 2023 #3

Mere forskning har ikke næv­ne­vær­digt bidraget til en for­bed­ring af  pæda­go­gi­ske uddan­nel­ser og pro­fes­sio­ner.  Kan almen­pæ­da­go­gisk infor­me­ret forskning om og for praksis gøre en forskel?

Læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­vi­den 1990 – 2020 – Pro­fes­sions­pa­ter­na­lisme, pro­fes­sions­re­a­lisme og professionsinstrumentalisme

Forsideillustration for DpT 2023 #3

Artiklen beskriver for­an­drin­ger i såvel indhold som orga­ni­se­ring af læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­vi­den 1990 – 2020. Set over den lange linje for­stær­kes instru­men­ta­lisme og kort­tids­hold­bar pro­fes­sions­vi­den, mens teori, historie og vertikale videns­struk­tu­rer svækkes

Udfor­drin­ger til dansk pæda­go­gisk forskning

Forsideillustration for DpT 2023 #3

Artiklen præ­sen­te­rer en række udfor­drin­ger til pæda­go­gisk forskning på danske uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sions­højsko­ler. Artiklen bygger på et forsk­nings­pro­jekt om viden­stra­di­tio­ner i dansk pædagogik og daginstitutionspædagogik. 

Om det som måske (stadig) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning

Forsideillustration for DpT 2023 #3

Tilbage i 1994 udgav Dansk pæda­go­gisk Tidskrift et nummer, der havde stort set det samme tema som det, du nu læser på din skærm. Det handlede om dansk pæda­go­gisk forskning, og bestod af artikler skrevet af en række af det, som man dengang sikkert ville have kaldt førende danske forskere. I denne samling indgik Om det som (måske) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning skrevet af Staf Cal­lewa­ert (1932 – 2023).

Dansk pæda­go­gisk forskning – en ubetinget succes?

Forsideillustration for DpT 2023 #3

Dansk forskning i pædagogik er en succes: flere insti­tu­tio­ner, orga­ni­sa­tio­ner, midler og publi­ka­tio­ner. Men hvilke udfor­drin­ger indebærer succesen – for praksis og for grund­læg­gende kund­skabs­kri­te­rier? Er der måske (stadig) noget der savnes? 

Kirkebæk genlæst – om udgræns­nin­gen af de uduelige

Forsideillustration. En et-benet mand i badebukser står på en høj stak af papirer, klar til at springe ud. I baggrunden trapper, der går op og ned.

Et tema­num­mer i Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift, som sætter fokus på vari­e­rende funk­tions­ev­ner, handicap og diagnoser må selv­føl­ge­lig involvere Birgit Kirkebæk, for ingen har som hende sat spor inden for den pæda­go­gi­ske han­di­cap­forsk­ning i Danmark. 

Dis­fa­mi­lien – en fami­lie­fi­gu­ra­tion på andres betingelser

Forsideillustration. En et-benet mand i badebukser står på en høj stak af papirer, klar til at springe ud. I baggrunden trapper, der går op og ned.

Gennem dis/a­bi­lity-forsk­nin­gens møde med figu­ra­tions­so­cio­lo­gien etableres et nyt teoretisk afsæt for at forstå familier med handicap, som hen­holds­vis dis/familier og dis­fa­mi­lier. For­skel­len på de to begreber henviser til, hvilke bevæ­gel­ses­mu­lig­he­der ”familien” har for at etablere et fami­li­e­liv, der er mindre domineret af skam og kompensation.

Liv på andre betin­gel­ser – poesi og aktivisme: Facebook/ Instagram opslag

Forsideillustration. En et-benet mand i badebukser står på en høj stak af papirer, klar til at springe ud. I baggrunden trapper, der går op og ned.

Dig, skal vi vist have udredt for ADD, sagde psy­ki­a­te­ren med et skævt smil. Jeg synes ikke, der var noget at smile af. Mit liv hang i laser, jeg var stresset, over­be­la­stet, fru­stre­ret, gal, træt, ked af det. Jeg havde svært ved at se det muntre. Hvad er ADD? spurgte jeg lidt reser­ve­ret. Den stille udgave […]

Liv på andre betin­gel­ser – poesi og aktivisme: Kasper

Forsideillustration. En et-benet mand i badebukser står på en høj stak af papirer, klar til at springe ud. I baggrunden trapper, der går op og ned.

jeg er 25 år kommer fra Stenlille bor stadigvæk hjemme ved at prøve at finde noget på nogle punkter ikke udviklet mig helt nok kunne tage ansvar for sig selv der er jo en masse ting huske medicinen huslige pligter det kan jeg selv­føl­ge­lig godt en slags støt­te­per­son som kunne støtte mig lidt jeg tænker faktisk jeg flytter for mig selv i et […]