Ytrings­fri­hed gælder også for børn

DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Dette essay tager udgangs­punkt i det dilemma, jeg som doku­men­tar­films­in­struk­tør står i, når jeg filmer unge. Hvordan sikrer jeg ytrings­fri­hed og omsorg på samme tid?

Ulige adgang til ind­dra­gelse i dag­in­sti­tu­tio­nens hverdag

DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Denne artikel under­sø­ger hvordan for­stå­el­ser af ind­dra­gelse og demokrati i samspil med dag­in­sti­tu­tio­nens hver­dags­liv er tæt forbundet med bestræ­bel­ser på at give børn valg­mu­lig­he­der og lytte til deres ytringer, og hvordan disse for­stå­el­ser giver for­skel­lige mulig­he­der for ind­dra­gelse og demo­kra­ti­ske erfa­rin­ger for for­skel­lige børn.

Skole-hjem-samtaler som frem­med­gø­rel­ses­zo­ner og resonansrum

DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Artiklen belyser hvordan unge i udsatte posi­tio­ner oplever  skole-hjem-sam­ta­lerne i fol­ke­sko­lens udsko­lings­klas­ser og udforsker hvilke mulig­he­der, der er for ind­dra­gelse af de unges per­spek­ti­ver, når faglige vur­de­rin­ger og opti­me­rings­lo­gik­ker er i for­grun­den for samtalen.

Lyt til det, børn ikke siger

DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

to digte skrevet med afsæt i egne erfa­rin­ger som tidligere anbragt. Digtene giver stemme til et barns per­spek­tiv på omsorgs­svigt og illu­stre­rer den smerte, der kan følge af, at et barn ikke føler sig hørt. 

“Men du er et barn, kære ven” – når anbragtes ønsker udgrænses som virkelighedsfjerne

DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Artiklen viser, hvordan anbragte børn og unge posi­tio­ne­res som både ”anbragte” og ”børn”. Som følge af denne posi­tio­ne­ring pro­ble­ma­ti­se­res deres ønsker og for­vent­nin­ger som fan­ta­si­fulde og vir­ke­lig­heds­fjerne af pædagoger og andre omkring dem. Dermed er der risiko for ar  børnene og de unges per­spek­ti­ver udgrænses som irrelevante.

Når bør­ne­sy­net halter

DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Dette essay dis­ku­te­rer, hvordan et ander­le­des børnesyn kan optræde, når det drejer sig om børn med handicap.

Børnesyn og inddragelse

DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Denne artikel dis­ku­te­rer børns del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der som indlejret i komplekse mate­ri­elle og dis­kur­sive struk­tu­rer og kon­fliktu­elle mag­t­re­la­tio­ner. Derfor findes der ingen enkel metode til, hvordan pro­fes­sio­nelle kan inddrage børn og unge. Pro­fes­sio­nelle må undersøge, hvordan de kan sam­ar­bejde med børn og unge om at udforske deres livsbetingelser.”

”Kæmpe røv er fucking Gud, er du dum?”* 

dpt_2022-3 forside illustration

Empiriske noter tema­ti­se­rer eksempler på sprog, adfærd og over­vej­el­ser omkring seksu­a­li­tet i ung­dom­s­klub­ben og inviterer til norm­kri­tisk reflek­sion over pæda­go­gers arbejde med unges seksuelle dannelse.