Author: Hanne Warming

Professor i Soci­al­vi­den­skab og barn­doms­so­cio­logi, Institut for Sam­funds­vi­den­skab og erhverv, Roskilde Universitet 
DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Børnesyn og inddragelse 

Denne artikel dis­ku­te­rer børns del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der som indlejret i komplekse mate­ri­elle og dis­kur­sive struk­tu­rer og kon­fliktu­elle mag­t­re­la­tio­ner. Derfor findes der ingen enkel metode til, hvordan pro­fes­sio­nelle kan inddrage børn og unge. Pro­fes­sio­nelle må undersøge, hvordan de kan sam­ar­bejde med børn og unge om at udforske deres livsbetingelser.”

Læs mere » 
Følg os på: