Børnesyn og inddragelse

,

Abstrakt

Spørgs­må­let om ind­dra­gelse af børn i udsatte posi­tio­ner ser ud til at vedblive med at drille i praksis.  De børnesyn, der ofte anlægges i pro­fes­sio­nel praksis svinger mellem at forstå børn hen­holds­vis som eksperter i eget liv eller som sårbare. Disse mod­stil­lede posi­tio­ner kan lede til at pro­fes­sio­nelle kommer i et til­sy­ne­la­dende dilemma mellem ind­dra­gelse og beskyt­telse. I denne artikel argu­men­te­rer vi for, at mod­stil­ling mellem børn som eksperter og som sårbare er forankret i et indi­vi­du­a­li­se­rende børne- og men­ne­ske­syn. Som alter­na­tiv frem­læg­ger vi et kon­tek­stu­elt og rela­tio­nelt syn på børn. Her ses børn ikke som fritsvæ­vende individer, men som en del af bør­ne­li­vets forbundne rela­tio­ner og fæl­les­ska­ber i et liv på tværs af livs­sam­men­hænge. Børns del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der er således indlejret i komplekse mate­ri­elle og dis­kur­sive struk­tu­rer og mag­t­re­la­tio­ner. Med udgangs­punkt i eksempler fra vores forskning dis­ku­te­rer vi et kon­tek­stu­elt syn på ind­dra­gelse, der belyser og løsner dilemmaet mellem ind­dra­gelse og beskyt­telse ved at sætte fokus på, hvordan voksne kan sam­ar­bejde med børn om at udforske deres livsbetingelser.

Ind­led­ning

FN’s kon­ven­tion om barnets ret­tig­he­der (1989) fremhæves ofte i fag­lit­te­ra­tur og national lov­giv­ning som det almene grundlag, der giver børn og unge ret til både at blive beskyttet og inddraget i væsent­lige forhold angående eget liv. Ind­dra­gelse af børn og unges per­spek­ti­ver i sociale indsatser bliver imid­ler­tid ved med at dukke op som et problem i pro­fes­sio­nel praksis (Anke­sty­rel­sen 2018; Fjordside 2021). Der er åbenbart langt fra fore­stil­lin­ger om at give børn status som sam­funds­bor­gere med ret til at blive hørt og taget alvorligt til at realisere disse idealer i praksis. Når opgaven fremstår ind­ly­sende rigtig, og prak­ti­se­rin­gen stadig lader tilbage af ønske, må der være væsent­lige forhold i praksis, som forskere, pro­fes­sio­nelle og poli­ti­kere overser. I praksis kommer beskyt­telse og ind­dra­gelse ofte til at stå som mod­stri­den­dende hensyn i over­vej­el­ser om, hvordan der bedst kan tages hånd om børn i van­ske­lige livs­si­tu­a­tio­ner. Der henvises til handicap, social udsathed, psykisk sårbarhed, umodenhed etc. i et ønske om at beskytte børn og unge, hvilket i praksis kan trumfe gode inten­tio­ner om at ville inddrage dem.

I denne artikel udforsker vi disse til­sy­ne­la­dende mod­sa­t­ret­tede hensyn i relation til ind­dra­gelse af børn og unge i sociale indsatser. Vi argu­men­te­rer for, at dilemmaet mellem ind­dra­gelse og beskyt­telse udsprin­ger af et indi­vi­du­a­li­se­rende børnesyn. Gennem ind­dra­gelse af empiri fra forskning, viser vi, at ind­dra­gelse af børn og unge både er vanskelig og dilem­ma­fyldt, fordi de lever i kon­flikt­fyldte og van­ske­lige livs­si­tu­a­tio­ner. Vi argu­men­te­rer for, at disse udfor­drin­ger bedst håndteres ved, at pro­fes­sio­nelle inddrager kon­tek­stu­elle og rela­tio­nelle tilgange til at inddrage og forstå børns per­spek­ti­ver. Dermed peger vi på, at mod­stil­lin­gen mellem beskyt­telse og ind­dra­gelse kan over­vin­des gennem at pro­fes­sio­nelle sam­ar­bej­der med hinanden og især med børn og unge selv om at udforske deres ofte komplekse og kon­flikt­fyldte livs­si­tu­a­tion. Vi argu­men­te­rer for, at ind­dra­gelse og beskyt­telse må ses som forbundne aspekter i bestræ­bel­ser på at udvide børns deltagelsesmuligheder.

Vi er opmærk­somme på, at synet på børn og deres ind­dra­gelse i pro­fes­sio­nel praksis er vævet ind i sam­funds­mæs­sige og orga­ni­sa­to­ri­ske struk­tu­rer samt pro­fes­sio­nelle sam­ar­bejds­for­mer på tværs af insti­tu­tio­nelle kon­tek­ster og for­valt­nings­om­rå­der. En ændring af bør­ne­sy­net synes derfor i sig selv at være et meget ide­a­li­stisk projekt. Vi ønsker imid­ler­tid, at eksemp­lerne fra vores forskning kan inspirere til, hvordan pro­fes­sio­nelle kan sam­ar­bejde med hinanden og med børn på måder, der åbner for en mere kon­tek­stuel udforsk­ning af børnenes per­spek­ti­ver. Selvom vi ikke eksplicit ana­ly­se­rer orga­ni­sa­to­ri­ske struk­tu­rer eller præ­sen­te­rer konkrete hand­le­for­slag, så mener vi, at vores analyser kan pege på, at der må skabes orga­ni­sa­to­ri­ske mulig­he­der for, at pro­fes­sio­nelle kan sam­ar­bejde med hinanden på måder, der giver gode mulig­he­der for at udforske van­ske­lige livs­si­tu­a­tio­ner i sam­ar­bejde med børn.

Artiklens empiriske grundlag

Artiklens for­fat­tere har gennem en årrække bedrevet kva­li­ta­tiv forskning i sociale indsatser for børn og unge i udsatte posi­tio­ner (Clausen et al., 2018; Schwartz, 2000; Schwartz, 2006; Schwartz, 2014; Schwartz et al., 2015; Schwartz, 2017, Warming 2005, 2006a & b, 2011a & b, 2015, 2017, 2018, 2022; Warming & Chri­sten­sen 2016, Vitus, Studsrød og Warming 2016; Falster, Vagtholm & Warming 2022). Vi har begge haft det som en central bestræ­belse at inddrage børn og unges per­spek­ti­ver i forsk­nin­gen fx gennem obser­va­tio­ner, inter­views og workshops. Vi har i den anledning gjort os mange over­vej­el­ser over, hvordan det er muligt at forstå og inddrage børns per­spek­ti­ver. I denne artikel gen­be­sø­ger vi tidligere genereret empiri og anvender det til at reflek­tere over nogle af de dilemmaer og udfor­drin­ger, vi selv har stået overfor, med den hensigt at vise, hvordan et rela­tio­nelt og kon­tek­stu­elt funderet børnesyn kan inspirere til at sam­ar­bejde med børnene om at udforske deres livssituation.

Mod­sæt­nings­fyldte per­spek­ti­ver på børn og inddragelse

Foruden Bør­ne­kon­ven­tio­nens artikel 12, som fremhæver barnets ret til at udtrykke sine syns­punk­ter og få ind­fly­delse på alle forhold, der vedrører det, bliver betyd­nin­gen af ind­dra­gel­sen også begrundet med, at kva­li­te­ten i indsatsen kan forbedres ved at inddrage børn og unge i relation til de indsatser, de modtager (Skauge, Storhaug & Mart­hin­sen 2021; Schwartz 2014; Warming 2011b & 2022; Falster, Vagtholm & Warming 2022). Vi vil imid­ler­tid hævde at opfyl­delse af de gode inten­tio­ner afhænger af hvilket børnesyn, der guider ind­dra­gel­ses­prak­sis­sen. I det følgende ana­ly­se­rer vi to til­sy­ne­la­dende mod­sa­t­ret­tede børnesyn,[1] der er frem­her­skende i sociale indsatser og debatter om ind­dra­gelse af børn og unge. Det ene per­spek­tiv benævner vi det kom­pe­tente barn, hvor børn og unge ses som eksperter i eget liv med ret til at ytre sig og blive hørt. Her tænkes børn at besidde en indre autentisk kerne, som de blot skal have mulighed for at kom­mu­ni­kere. Fokus rettes derfor mod at til­ret­te­lægge kom­mu­ni­ka­tive processer, hvor børn og unge kan høres i beslut­nin­ger om eget liv. I for­læn­gelse heraf dis­ku­te­res ind­dra­gelse nogle gange som et spørgsmål om, at pro­fes­sio­nelle udvikler mere syste­ma­ti­ske faglige tilgange til at tale med børn. Der tilbydes modeller, der anviser trin i en ønsk­vær­dig bevægelse fra, at børn står uden ind­fly­delse til, at de deler magt med pro­fes­sio­nelle (Petersen & Kornerup 2021). Tillige udar­bej­des der hand­le­an­vis­nin­ger på, hvad pro­fes­sio­nelle bør være opmærk­somme på i til­ret­te­læg­gel­sen af kom­mu­ni­ka­tion og kontekst således, at børn føler sig trygge nok til at ytre sig (Bengtsson & Henze-Pedersen 2022; Falster, Vagtholm & Warming 2022). Der er således stor fokus på kon­tek­stens betydning for, at børnene kan komme til orde, men mindre på kontekst forstået som barnets samlede livs­si­tu­a­tion og dennes dynamiske betydning for børns per­spek­tiv. Risikoen herved er et indi­vi­du­a­li­se­rende børnesyn, hvor det glider i bag­grun­den, at børn og unges følelser og tanker (lige som alle andres) er for­an­der­lige i relation til de måder, de konkret oplever en kompleks og for­an­der­lig livs­si­tu­a­tion. Det er ofte kon­flikt­fyldte livs­omstæn­dig­he­der, der præger hver­dags­li­vet for børn og unge i udsatte posi­tio­ner, og det kan skabe mange livs­di­lem­maer. I kraft af kom­pli­ce­rede livs­omstæn­dig­he­der kan børn og unge (såvel som voksne) være des­o­ri­en­te­rede, fyldt med mod­sæt­nings­fyldte følelser, mangle overblik over egen situation og være spændt ud i loy­a­li­tets­kon­flik­ter, mag­t­re­la­tio­ner og mod­stri­dende hensyn (Schwartz 2014; Warming 2011b, 2022). Børn kan for eksempel opleve det som en stor sorg at komme hjemmefra og tale imod det, samtidig med at de kan være lettede over mulig­he­den for at komme på afstand af even­tu­elle familiære konflikter.

Det andet per­spek­tiv, benævner vi det sårbare barn, hvor børn og unge i udsatte posi­tio­ner anskues som belastet af fysiske og/eller psykiske mangler i deres per­son­lig­hed, der kalder på beskyt­tende afskærm­ning, herunder ramme- og græn­se­sæt­ning. I praksis kan dette børnesyn betyde, at børn slet ikke høres og inddrages, eller at de inviteres til at deltage på baggrund af de måder, de kate­go­ri­se­res på og i relation til voksnes over­ord­nede problem- og løs­nings­de­fi­ni­tion. Ind­dra­gelse kan i dette per­spek­tiv handle om, at børn deltager i for­mu­le­ring af egne udvik­lings­mål ofte inden for rammer og pro­blem­de­fi­ni­tion sat af de pro­fes­sio­nelle og ud fra et rationale om, at indsatser virker bedre, når børn gøres medansvar­lige for dem. Det ses for eksempel i hand­le­pla­ner (se for eks. Soci­alsty­rel­sen 2018) og i behand­lings­pla­ner (Misser 2012; 2022).  Heri ligger ofte for­vent­nin­ger om, at børn lever op til krav og ændrer adfærd i forhold til de ’aftaler’, de selv har været med til at indgå, men som er skabt i en pro­blem­for­stå­else, de ikke har meget ind­fly­delse på. Ind­dra­gelse udgør dermed et metodisk greb, der tænkes at under­støtte, at barnet udvikler større ansvar for sig selv og egen adfærd i forhold til til­pas­ning til normer sat af de vokse. Også i dette per­spek­tiv træder børnenes komplekse livs­for­hold i bag­grun­den, til fordel for et indi­vi­du­a­li­se­rende børnesyn, når det antages, at de pro­fes­sio­nelle alene kan gen­nem­skue kon­se­kven­ser af de rammer, mål og løsninger, som trækkes ned over hovedet på barnet. Her bliver de pro­fes­sio­nelle de ulti­ma­tive eksperter, og ind­dra­gelse bliver et redskab til moti­va­tion og for­plig­telse, frem for en vej til bedre indsigt i kom­plek­si­te­ten og imø­de­kom­melse af børns og unges ind­fly­delse på og udvidelse af rådighed i egen livssituation 

Bør­ne­sy­net i sociale indsatser skifter ofte mellem oven­nævnte ratio­na­ler, hvor børn og unge enten ses som sand­heds­vid­ner eller som så sårbare, at de må beskyttes mod ind­dra­gelse. I en variation af det sidste forstås ind­dra­gelse som ansvar­lig­gø­relse i relation til pæda­go­gi­ske mål­sæt­nin­ger om sel­v­ud­vik­ling. Sidst­nævnte kommer bl.a. til udtryk i pro­blem­for­stå­el­ser, hvor børnene  evalueres på de mål, de selv er med til at opstille (se dis­kus­sion af pro­blem­for­stå­el­ser i Harkes 2021; Schwartz 2014; Schwartz & Nielsen 2022, Warming 2018; Falster, Vagtholm & Warming 2022). I forskning vises der mange eksempler på, hvordan en sådan pseu­do­ind­dra­gelse kan bidrage til at stig­ma­ti­sere, og også på anden måde belaste børn og unge (Fjordside 2016; Harkes 2021, Warming & Chri­sten­sen 2016). Også i flere artikler i dette nummer, herunder David Adrian Pedersens, fremhæves tidligere anbragtes erfa­rin­ger med at deltage i ind­dra­gel­ses­pro­ces­ser, der kan ende med at gøre dem ansvar­lige for egen (fejl)udvikling og placere ansvaret for alvorlige sociale van­ske­lig­he­der i og på dem selv.

Uanset, at fore­stil­lin­gerne om det kom­pe­tente og sårbare barn ofte refererer til en systemisk for­stå­else af børn, så bygger begge på et indi­vi­du­a­li­se­rende men­ne­ske­syn. I begge tilfælde er det en vurdering af barnet som individ, der afgør hvordan ind­dra­gelse kan forstås og prak­ti­se­res. Det risikerer at føre til, at børn og unge påføres et stort ansvar for kon­se­kven­ser af de livsvil­kår, de selv har lidt eller ingen magt over. Som alter­na­tiv hertil søger vi i det følgende at over­skride et indi­vi­du­a­li­se­rende børnesyn og deraf følgende diko­to­mi­se­ring ved at inddrage kon­tek­stu­elle og rela­tio­nelle syn på ind­dra­gelse af børn og deres per­spek­ti­ver. Børn og unge i udsatte posi­tio­ner (såvel som andre mennesker) er ikke i sig selv enten kom­pe­tente eller sårbare. Det er derimod i samspil med andre og i van­ske­lige livs­be­tin­gel­ser, at der skabes posi­tio­ner, hvor børn kan opleves som (in)kompetente, sårbare/robuste deltagere i beslut­nin­ger om levet liv (Warming 2011b, 2022). Dermed skifter per­spek­ti­vet fra, hvad børnene er til deres del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der. Børns del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der ses i dette per­spek­tiv som indvævet i komplekse forbundne livs­sam­men­hænge, hvor både rela­tio­ner i flere kon­tek­ster og betin­gel­ser i insti­tu­tio­nelle og sociale systemer/indsatser influerer på et børneliv (Højholt 2011; Schwartz 2014; Warming & Bo 2006). Pro­fes­sio­nel­les mulig­he­der for at inddrage og forstå børns per­spek­ti­ver knyttes dermed til de måder, pro­fes­sio­nelle invol­ve­rer sig i børnenes liv og sammen med børnene udforsker, hvordan pro­blem­stil­lin­ger og livs­be­tin­gel­ser hænger sammen og stiller sig for børnene. Det handler vores første eksempel om.

Kon­flikt­fyldte livsbetingelser

I et forsk­nings­pro­jekt, der sigtede på at give stemme til børn i pleje og inddrage deres per­spek­ti­ver til at kva­li­fi­cere fami­lieple­je­ind­sat­sen (projekt ”Bør­ne­tin­get”, Warming 2005) inter­viewede   Hanne 15 børn i alderen 10 – 13 år indi­vi­du­elt, og afholdt efter­føl­gende et wor­ks­hop­for­løb med de samme børn. De indi­vi­du­elle interview tog udgangs­punkt i en løst struk­tu­re­ret inter­viewgu­ide med følgende over­ord­nede temaer: Livs­hi­sto­rie, anbrin­gel­ses­hi­sto­rie, aktuelle livs­si­tu­a­tion (herunder rela­tio­ner, ind­fly­delse på eget liv, skolen, kam­me­ra­terne, fritiden), selv­for­stå­else, samt vigtige budskaber og gode råd til de pro­fes­sio­nelle. De fleste af børnene kastede sig med stor energi, enga­ge­ment eller for­plig­telse ud i sam­ar­bej­det med Hanne om at undersøge og sætte ord på disse dimen­sio­ner af deres liv. Det gjaldt dog ikke den ene af drengene. Da Hanne kom ud for at inter­viewe ham, var han endnu ikke kommet fra skole, men begge ple­je­for­æl­dre var hjemme og bød på kaffe, mens hun ventede. De snakkede om løst og fast, og det var super­hyg­ge­ligt. Så kom drengen hjem, og Hanne præ­sen­te­rede sig, og spurgte, om de skulle gå ind på hans værelse, eller hvor han helst ville inter­viewes. Han valgte værelset, og Hanne for­kla­rede endnu en gang, hvad projektet gik ud på, og at drengen kun skulle svare på og fortælle om det, han havde lyst til. Under inter­viewet fortalte han, at han havde det godt, trivedes og udvik­le­des i ple­je­fa­mi­lien, samt havde det fint med skolen, kam­me­ra­ter og fri­tids­in­ter­es­ser, men var ellers meget fåmælt. Hanne over­ve­jede, om han over­ho­ve­det havde lyst til at deltage, og tvivlede på, om han ville dukke op til de til­ret­telagte workshops. Det gjorde han, selvom han i begyn­del­sen ikke sagde meget. Men så skete der noget. Pludselig begyndte han at fortælle om, at han slet ikke trivedes i sin ple­je­fa­mi­lie, at han ikke følte sig forstået og lyttet til, at han oplevede at blive gjort til syndebuk og gøre alting forkert, ikke at høre til; endsige være elsket og værdsat. Nogle af de andre bød ind med, at det skal du fortælle din fami­lieple­je­kon­su­lent: ”De er der for dig – de skal hjælpe dig”. Drengen reagerede lidt ufor­stå­ende og indvendte. ”Hun tror kun på mine ple­je­for­æl­dre”. Og så fortalte han om, hvordan han satte et glas op mod væggen i sit værelse ud mod køkkenet, for så kunne han høre, hvad de voksne talte om: Hvad hans ple­je­for­æl­dre havde sagt om ham, og hvad hun havde svaret – og når hun så efter­føl­gende snakkede med ham, til­pas­sede han sin samtale med hende efter det.

Dette eksempel viser, hvordan et barns tidligere erfa­rin­ger kan blive blind makker i den konkrete inter­ak­tion, og influere på barnets del­ta­gelse på en hel særlig måde: I dette tilfælde er vores for­tolk­ning, at Hanne – ved at tage imod ple­je­for­æl­dre­nes invi­ta­tion til en kop kaffe, mens hun ventede på barnet, kom til at spejle kon­su­len­tens vanlige måde at komme ind i huset på.  Ved at starte med at snakke med ple­je­for­æl­drene, blev hun i drengens øjne endnu en af de voksne, der tror mest på voksne og først og fremmest er inter­es­se­ret i deres for­stå­else af problemer. Derfor så han ikke mening i at gå ind i en udfor­skende samtale med forskeren. Men da de andre børn fortalte om pro­ble­ma­ti­ske (såvel som gode) erfa­rin­ger fra livet som plejebarn, og her­i­gen­nem viste deres tillid til hinanden og til Hanne, samt pegede på hand­le­mu­lig­he­der, fik han også mod på at fortælle – og kom måske også til at huske, føle og tænke over for­skel­lige episoder på nye måder. Hanne tilbød, at de sammen kunne snakke med hans fami­lieple­je­kon­su­lent, eller at Hanne kunne kontakte ved­kom­mende og sige, at der var noget, han gerne ville fortælle. Han greb den sidste mulighed, og det gjorde fami­lieple­je­kon­su­len­ten også. Ved­kom­mende var meget optaget af at inddrage børnenes per­spek­ti­ver, men lige i forhold til denne dreng, havde det fore­kom­met meget svært at komme ind på livet af ham. Han havde fåmælt bedyret, at alt var ok, og at han godt kunne se, at han ofte rodede sig ud i problemer og kunne være lidt en udfor­dring for sine omgi­vel­ser, sådan som ple­je­for­æl­drene fortalte. Fami­lieple­je­kon­su­len­ten havde derfor tyet til at snakke med dem, såvel som med skolen og hans mor for bedre at forstå ham – uden blik for, at lige præcis den strategi fik ham til at klappe i som en østers.

Den første pointe fra denne for­tæl­ling er, at det, som kan synes som en god strategi – og i nogle tilfælde er det – i andre tilfælde slet ikke er det. Per­spek­ti­ver og ’sandheder’ er viklet ind i mag­t­re­la­tio­ner, der kan gøre det van­ske­ligt for et barn at give udtryk for de fru­stra­tio­ner og ople­vel­ser, det har – de kan føles ille­gi­time, eller frygte, at de ikke bliver troet på. I eksemplet kom Hanne ubevidst til at repro­du­cere fami­lieple­je­kon­su­len­tens ’komme-ind-af-døren-rutine’, og det over­dø­vede, at forsk­nin­gen havde et andet ærinde. På samme måde, kan man fore­stille sig, at fami­lieple­je­kon­su­len­ten også verbalt har kom­mu­ni­ke­ret, at hun faktisk meget gerne ville høre drengens per­spek­ti­ver, og tage dem alvorligt, men at hun på andre måder kom til at signalere eller kom­mu­ni­kere det modsatte (måske gik de negative erfa­rin­ger længere tilbage). Eksemplet viser også, hvordan børn i fæl­les­ska­ber med andre børn i samme situation kan undersøge, udvikle og udtrykke deres per­spek­ti­ver og mulig­he­der. Hvad, man ønsker, mener og drømmer om, er afhængig af de mulig­heds­rum, man inviteres ind i eller lukkes ude fra. Voksnes adgang til at få kendskab til børns per­spek­ti­ver afhænger derfor af, hvordan man skaber et sam­ar­bejde med børn om at udforske deres livs­si­tu­a­tion. Og her vil viden fra for­skel­lige steder i børns liv ofte kunne åbne voksnes blik for en sådan udforsk­ning, hvilket næste eksempel handler om.

Forstå og udforske børns per­spek­ti­ver på deres livsbetingelser

I et forsk­nings­pro­jekt (Schwartz, 2014) om anbragte børns livs­for­løb, fulgte Ida Kims hver­dags­liv fra han var 6 – 8 år på tværs af døg­nin­sti­tu­tio­nen og den spe­ci­alskole, han gik i. Spe­ci­alsko­len var en lille skole med 10 elever i alle alders­grup­per. Under­vis­nin­gen var baseret på såkaldt san­se­in­te­gre­rende æstetiske lære­pro­ces­ser. For eks. havde de temaet fisk, hvilket betød at eleverne fangede, rensede, og tegnede fisk og deres skeletter. De spiste fiskene og opførte små musiske tea­ter­styk­ker om fiskens levemiljø og livs­cy­klus. Kim, der ellers blev beskrevet som en urolig og ukon­cen­tre­ret dreng i fol­ke­sko­len, frem­t­rå­dte fokuseret og engageret, da Ida besøgte ham på skolen. I Idas begej­string over det sko­le­til­bud, han havde fået, havde hun positive for­vent­nin­ger til svaret, da hun spurgte, om han var glad for sin skole. Hertil svarede han, at han syntes, at den gamle fol­ke­skole var bedre. Da Ida (forbavset) spurgte hvorfor, fortalte han, at der var flere frik­var­te­rer på den gamle skole.

Gennem samtaler med Kims mor og pæda­go­gerne på døg­nin­sti­tu­tio­nen fik Ida senere indsigt i, at Kim i den oprin­de­lige fol­ke­skole gik sammen med mange kam­me­ra­ter fra sit bolig­om­råde. Han elskede sin skole (mere end den elskede ham) pga. frik­var­te­rerne, hvor han var sammen med vennerne også efter, at han var flyttet på døg­nin­sti­tu­tio­nen. Flyt­nin­gen til spe­ci­alskole indebar en total adskil­lelse fra hans oprin­de­lige kam­me­ra­ter. Spe­ci­alsko­lens bør­ne­gruppe bestod af en lille gruppe på 10 børn og unge i vidt for­skel­lige aldre og køn, hvoraf kun én dreng var på hans egen alder. Kims mulighed for at finde spændende lege­kam­me­ra­ter og være en del af et fæl­les­skab med jæv­nal­drende var således meget begrænset. Længe efter inter­viewet gik det op for mig, at Kims kritik af de manglende frik­var­te­rer på spe­ci­alsko­len sand­syn­lig­vis handlede om, at han savnede bør­ne­fæl­les­ska­berne i frik­var­te­rerne på hans gamle skole.

Hvis vi godtager tolk­nin­gen af Kims udsagn, så åbner eksemplet for mange reflek­sio­ner, der kan være relevante for pro­fes­sio­nel­les ind­dra­gelse af børns per­spek­ti­ver. For det første giver voksnes mulighed for at spørge børn ikke garanti for, at vi forstår, hvad de siger. Sat ind i en menings­fuld kontekst bliver Kims udsagn imid­ler­tid for­stå­e­ligt, men denne mulighed bliver til i kraft af en bred udforsk­ning af mange parters per­spek­ti­ver på hans forløb og situation. Disse giver anledning til, hvad vi vil kalde en kva­li­fi­ce­ret hypotese om, hvad der var på spil hos Kim – en hypotese, der så kan danne afsæt for yder­li­gere fælles udforsk­ning med Kim gennem snak og samvær. Det viser, hvordan pro­fes­sio­nelle ofte må arbejde sammen med hinanden og med barnet/den unge selv om at udvikle og korrigere hypoteser om børn og unges situation i et sam­ar­bejde over tid (Nielsen 2020). Kim siger, hvad han tænker, men forskeren besidder umid­del­bart ringe for­ud­sæt­nin­ger for at forstå, hvad han mener. Kom­mu­ni­ka­tion af et budskab er i almin­de­lig­hed, vævet ind i en flerhed af kon­tek­stu­elle og rela­tio­nelle betin­gel­ser og betyd­nin­ger, som influerer på, hvordan en voksen kan forstå et barns perspektiv.

Eksemplet viser samtidig, at det kan være van­ske­ligt at handle på barnets per­spek­tiv: Hvad kan og skal de voksne stille op med Kims udsagn om, at han savner den gamle skole? Hvad vil det sige at lytte til børn og tillægge deres meninger passende vægt? For de pro­fes­sio­nelle er Kims nye skole det rigtige tilbud til ham, og Idas obser­va­tio­ner viser da også en aktiv og del­ta­gende dreng. En til­ba­ge­ven­den til den oprin­de­lige skole er ikke en mulighed.  Pæda­go­gerne på døg­nin­sti­tu­tio­nen forsøger at imø­de­komme Kims ønske ved at arbejde for, at han kan være mere sammen med hans tidligere kam­me­ra­ter. Det er ikke ligetil, fordi spe­ci­alskole indebærer lange skoledage, og ofte er han på besøg hos hver af sine fraskilte forældre i wee­ken­derne. Der er altså mange vok­sen­de­fi­ne­rede rammer, der gør det van­ske­ligt, at tage hensyn til det, der for Kim måske er noget af det vigtigste i hans liv. Et pro­fes­sio­nelt ønske om at tage Kims udsagn alvorligt indebærer derfor et sam­ar­bejde med ham selv og mange parter om at udforske og finde gode løsninger i relation til en samlet livs­si­tu­a­tion, så hans ønsker kan kommes i møde.

Kims udsagn om, at han savner sin gamle skole kan i en pro­fes­sio­nel sam­men­hæng nemt forstås og afvises som et udtryk for, at Kim mangler indsigt i egen dys­funk­tio­nelle udvikling og situation. Det vil kunne placere ham i posi­tio­nen som et sårbart barn, der har brug for beskyt­telse fremfor at blive lyttet til. På den anden side kunne hans udsagn høres som et klart udtryk for, at han ønsker at komme tilbage til sin gamle skole. Et udsagn, der derefter kan afvises som ure­a­li­stisk.  I begge hypo­te­ti­ske udgange kan hele pointen om, at det ikke så meget er skolen, men kam­me­ra­terne han savner, gå tabt. Uden en bred udforsk­ning af børns livs­be­tin­gel­ser synes ambi­tio­nen om at ville spørge børn om deres mening at udgøre en meget forenklet for­stå­else af inddragelse.

Afrunding

Begge artiklens eksempler viser en hel del om, hvad det vil sige at være barn i en udsat position – her under en anbrin­gelse. Det kan indebære et liv med savn og adskil­lelse fra de bør­ne­fæl­les­ska­ber barnet holder af, fra forældre og fra hjemlige og kendte livs­omstæn­dig­he­der. Ligeledes kan det indebære stor afmagt i forhold til at overskue og få hjælp til van­ske­lige problemer samt i forhold til at få ind­fly­delse på eget og det fælles liv. Ved at gøre os umage med at forstå, hvad der er på spil set fra barnets per­spek­tiv, kan vi få indblik i, at hvordan vel­færds­sam­fun­dets sociale indsatser nogle gange indebærer belast­nin­ger, der kan bidrage til at et barn oplever sårbarhed og inkom­pe­tence i form af mag­tes­løs­hed. Hjælp kan betyde uønsket adskil­lelse fra familie og venner, fast­hol­delse i ikke-valgte omsorgs­re­la­tio­ner og i det hele taget manglende menings­fuld­hed, ind­fly­delse og hand­le­mu­lig­he­der i eget liv. Inter­ven­tio­ner der igang­sæt­tes med gode inten­tio­ner, kan opleves som urimelige og umulige eller van­ske­lige at håndtere set fra et barns perspektiv.

I lyset af disse per­spek­ti­ver er den første pointe, vi peger på, at indi­vi­du­a­li­se­rende diko­to­mi­ske syn på børn som enten kom­pe­tente eller sårbare, kan føre til meget for­enk­lede for­stå­el­ser af børns udsagn om og per­spek­ti­ver på deres kom­pli­ce­rede livs­si­tu­a­tio­ner. Som vi viste i første eksempel kan sådanne for­enk­lede for­stå­el­ser af ind­dra­gelse i sig selv komme til at udgøre en barriere i børns liv, som de kan give op overfor. Børns liv kan være indlejret i særdeles kom­pli­ce­rede og kon­flikt­fyldte sociale omstæn­dig­he­der, der ikke bare influerer på deres meninger, følelser, per­spek­ti­ver og hand­le­mu­lig­he­der, men også skaber sociale posi­tio­ner, der både kan fremme ople­vel­ser af sårbarhed og kom­pe­tence. Pro­fes­sio­nel­les betin­gel­ser for at forstå børns kom­pli­ce­rede livs­be­tin­gel­ser, når de befinder sig i udsatte posi­tio­ner, kan således i sig selv stille sig som et problem i forhold til at inddrage børn. Denne pointe peger på, at ind­dra­gelse ikke kan for­mu­le­res som en på forhånd given metode, der alene er baseret på kommunikation.

Den anden pointe vi peger på, i for­læn­gelse af den første, er, at pro­fes­sio­nelle er henvist til at arbejde med det, de endnu ikke forstår. De må udvikle og afprøve hypoteser om børns situation og per­spek­ti­ver gennem udfor­skende processer, hvor de ser med børnene ud på de sociale kon­tek­ster, børnene deltager i eller står overfor at skulle deltage i. I den for­bin­delse kan det ofte være hjælpsomt at inddrage forældre og andre omsorgs­per­so­ner såvel som andre børn ud fra en konkret vurdering af, hvad de kan bidrage med, og hvilken relation barnet har til dem. For at kunne høre, forstå og imø­de­komme børns ønsker, må man tage afsæt i barnets samlede livs­si­tu­a­tion med et blik for betyd­nin­gen af del­ta­gelse i (og evt. risiko for eks­klu­sion fra) betyd­nings­fulde fæl­les­ska­ber, hvilket i de fleste tilfælde vil fordre et sam­ar­bejde mellem mange parter. Det indebærer tillige, at pro­fes­sio­nelle sam­ar­bej­der med børn om at udforske, forstå og forandre begræn­sende livs­be­tin­gel­ser. Dermed vendes for­stå­el­sen af ind­dra­gelse på hovedet, da det bliver centralt at spørge, hvordan pro­fes­sio­nelle kan skabe mulig­he­der for, at børn og unge kan inddrage voksne i at forstå og skabe større rådighed over deres livssituation.

Lit­te­ra­tur

Anke­sty­rel­sen. (2018). Afdækning af for­stå­else af kvalitet i sags­be­hand­lin­gen på udsatte børn- og unge­om­rå­det. København: Ankestyrelsen.

Bengtsson, T. T. & Henze-Pedersen, S. (2022). Børn og unges ind­dra­gelse i
myn­dig­heds­sags­be­hand­ling på børne- og unge­om­rå­det. En viden­sind­sam­ling under Videns­cen­ter om bør­ne­ind­dra­gelse og udsatte børns liv
. København: VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forsk­­nings- og Ana­ly­se­cen­ter for Velfærd.

Clausen, T. Ø, Nielsen, A. S., Schwartz, I. & Stougaard, K. (2018). Børn og unge i udsatte posi­tio­­ner- rela­tio­ners betydning i et børneliv i van­ske­lig­he­der. Nordiske Udkast. Tids­skrift for Kritisk Sam­funds­forsk­ning, (2), 61 – 77.

Falster, E.; I. Vagtholm & H. Warming (2022): Livet med bevæ­gel­ses­han­di­kap – børns og unges per­spek­ti­ver. København: Akademisk Forlag

 Fjordside, S. (2016). “Jeg skulle lige pludselig til at være “normal”!” Kon­struk­tio­ner af unge i risiko. I: T. Wulf-Andersen, R. Follesøe & T. Olsen (Red.), Unge, uden­for­skab og social for­an­dring. Nordiske per­spek­ti­ver (s. 69 – 90). Fre­de­riks­berg: Fry­den­lund Academic.

Fjordside, S. (2021). Prak­sislo­gik­ker og børnesyn – et fel­t­a­na­ly­tisk blik på det sociale arbejde med anbragte børn og unge. Ph.d. ‑afhand­ling ved Institut for Sam­funds­vi­den­skab og Erhverv, Roskilde Universitet.

FN’s kon­ven­tion om barnets ret­tig­he­der (1998)

Harkes, L. (2021). Når unge ikke inddrages i hand­le­pla­ner: ‘Det meste blev foreslået*. I: M. Petersen & I. Kornerup (Red.), Børn som deltagere i pro­fes­sio­nel praksis. Åbninger, mulig­he­der og ret­tig­he­der (s. 167 – 184) Hans Reitzels Forlag.

Højholt, C. (Red.). (2011). Børn i van­ske­lig­he­der – sam­ar­bejde på tværs. København: Dansk Psy­ko­lo­gisk Forlag.

Misser, H. L. (2012). Behand­lings­pæ­da­go­gik: en udvik­lings­o­ri­en­te­ret indsats i anbrin­gel­sen af børn og unge (1. udgave. ed.). Kbh.: Hans Reitzel.

Nielsen, A. S. (2020).   Det gider jeg ikke! Pro­fes­sio­nel­les arbejde med det, de endnu ikke har forstået. Pæda­go­gisk Psy­ko­lo­gisk Tids­skrift, (3), 31 – 47.

Petersen, M. & Kornerup, I. (Red.). (2021). Børn som deltagere i pro­fes­sio­nel praksis: Åbninger, mulig­he­der og ret­tig­he­der. København: Hans Reitzels Forlag.

Schwartz, I. (2014). Hver­dags­liv og livs­for­løb: tvær­pro­fes­sio­nelt sam­ar­bejde om støtte til børn og unges livs­fø­relse [Everyday life and tra­jectory of life: Inter-pro­­fes­sio­­nal coo­pe­ra­tion for sup­por­ting children´s conduct of everyday life when living in out-of- home care]. Klim.

Schwartz, I. (2017). Lærings­fæl­les­ska­ber i skolen. Pæda­go­gisk Psy­ko­lo­gisk Tids­skrift, (5/6), 96 – 110.

Schwartz, I., Hansen, A. B. & Stokholm, G. (2015). Tvær­pro­fes­sio­nelt sam­ar­bejde om børneliv i van­ske­lig­he­der. Nordiske Udkast, Tids­skrift for Kritisk Sam­funds­forsk­ning, årg. 43(1), 37 – 50.

Schwartz, I. & Nielsen, A. S. (2022). Pro­blem­for­stå­el­ser på anbrin­gel­ses­om­rå­det. I: A. E. Henriksen, H. S. Nielsen & H. B. Antczhak (Red.), Praktisk soci­al­fag­ligt arbejde med anbrin­gel­ser: En grundbog (s. 291 – 308) Akademisk Forlag.

Skauge, B., Storhaug, A. S. & Mart­hin­sen, E. (2021). The What, Why and How of Child Par­ti­ci­pa­tion — A Review of the Con­cep­tu­a­liza­tion of “Child Par­ti­ci­pa­tion” in Child Welfare.Social Sciences, 10(2), 54.

Soci­alsty­rel­sen. (2018). Kvalitet i sags­be­hand­lin­gen – en håndbog i anven­delse af ICS og udredningsværktøjet.

K. Vitus, I. Studsrød & H. Warming (2016): ”Unges del­ta­gelse i socialt arbejde mellem pater­na­li­sti­ske, demo­kra­ti­ske og nyli­be­rale ratio­na­ler”. In Wulf Andersen, Follesø og Olsen (red.): Unge, uden­for­skab og soci­al­for­an­dring. Nordiske per­spek­ti­ver. Book­se­ries on ”Velfærd, pro­fes­sio­ner og hver­dags­liv under for­an­dring.” nr. 1. Fry­den­lund Academic: 93 – 118.

Warming, H. (2005): Har andre plejebørn det som mig?, København: Frydenlund

Warming, H. (2006): “‘How Can You Know? You’re Not a Foster Child’: Dilemmas and Pos­si­bi­li­ties of Giving Voice to Children in Foster Care”. Children, Youth and Environ­ments 16 (2): 28 – 50.

Warming, H. (2011a): “Getting under their skins? Accessing young children’s per­specti­ves through eth­no­grap­hic fieldwork”. Childhood 18 (1): 39 – 53

Warming, H. (2011b): Bør­ne­per­spek­ti­ver: Børn som lige­vær­dige med­spil­lere i pæda­go­gisk og socialt arbejde. København: Akademisk Forlag.

Warming, H. (2017a): “The role of social work practice and policy in the lived and intimate citizens­hip of young people with psy­cho­lo­gi­cal disorders”. In H. Warming & K. Fahnøe . Lived Citizens­hip on the Edge of Society. Rights, Belonging, Intimate Life and Spa­ti­a­lity. Palgrave Politics of Identity and Citizens­hip Series: 63 – 88. (BFI 2)

Warming, H. (2018): “Messing with the emotions of the other. Exploring ambiguous youth-adult relations in a resi­den­tial care”. Emotion, space and society 32: 1755 – 4586

Warming, H. (2022). Børnesyn i anbrin­gel­ses­pro­ces­ser. I: H. S. Nielsen, A. Henriksen & H. B. Antczak (Red.), Praktisk soci­al­fag­ligt arbejde med anbrin­gel­ser: En grundbog (s. 75 – 95) København: Akademisk Forlag.

Warming, H. & I. G. Bo (2006): ”Et kritisk socio­lo­gisk bør­ne­per­spek­tiv på den sociale indsats overfor udsatte børn og unge”. Barn 1: 7 – 37

Warming, H. & M. Chri­sten­sen (2016): Tillid i socialt og pæda­go­gisk arbejde med børn og unge. København: Akademisk Forlag. 


[1] Vi er opmærk­somme på, at der kan fre­m­a­na­ly­se­res mange andre børnesyn i det sociale område, men udpeger her to centrale mod­sæt­nin­ger, der kan tjene som eksempler på, hvordan børnesyn spiller ind på spørgs­må­let om ind­dra­gelse (se Warming 2022).

  • Tidligere docent i forsk­nings­pro­gram­met ’Inklusion og hver­dags­liv’, Anvendt Vel­færds­forsk­ning, UCL Erhvervsa­ka­demi og Professionshøjskole 
  • Professor i Soci­al­vi­den­skab og barn­doms­so­cio­logi, Institut for Sam­funds­vi­den­skab og erhverv, Roskilde Universitet