Author: Laura Louise Sarauw

ph.d., Roskilde Universitet
Forside til temanummer 2020 1 - design: meskovbakke

Uni­ver­si­te­tet som plan B 

Med udgangs­punkt i to nyere under­sø­gel­ser om hhv. frafald ​(Fre­de­rik­sen & Billesøe, 2018)​ og stu­de­ren­des dag­lig­dags pri­o­ri­te­ter og valg (Sarauw og Madsen, 2016) argu­men­te­rer vi for, at denne interesse i at rek­rut­tere de rette stu­de­rende og stimulere dem til en specifik stu­di­e­ad­færd har som uønsket kon­se­kvens, at der skabes en særlig form for tvivl – og et behov for at beskytte sig selv gennem for­skel­lige copingstrategier. 

Læs mere » 
Følg os på: