Hvad ken­de­teg­ner dansk uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning?

,

Med afsæt i en meta­a­na­lyse af forsk­nings­ar­tik­ler fra Dansk Uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk Tids­skrift (DUT) fra 2015 – 2022 giver vi i artiklen en karak­te­ri­stik af aktuel dansk­spro­get uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning. Formålet er at give en læsning af hvordan forsk­nin­gen frem­stil­ler sig selv som forskning ved brug af for­skel­lige videns- og legi­ti­mi­tets­mar­kø­rer. Analysen udfoldes i dis­kus­sion med danske og inter­na­tio­nale studier, som ser antallet af publi­ka­tio­ner og forsk­nings­be­vil­lin­ger som udtryk for, at den uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gi­ske forskning er ved at etablere sig selv som en selv­stæn­dig videnskab, men som i mindre grad forholder sig til karak­te­ren af den publi­ce­rede forskning og hvorvidt den er videns- og feltopbyggende.

Artiklen præ­sen­te­rer en under­sø­gelse af 75 viden­ska­be­lige artikler, der er publi­ce­ret i Dansk Uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk Tids­skrift (DUT) 2015 – 22, som vi dis­ku­te­rer i forhold til resul­ta­ter fra andre danske og inter­na­tio­nale studier (Brooks, 2023; Mac­far­lane, 2021; Tight, 2012, 2018, 2020; Qvortrup & Keiding, 2015). Analysen sætter fokus på, hvordan legitim uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk viden defineres og prak­ti­se­res epi­ste­mo­lo­gisk og onto­lo­gisk og på hvilke fore­stil­lin­ger om det uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gi­ske felt, der infor­me­rer og skaber feltet. Vores forsk­nings­spørgs­mål lyder: Hvordan prak­ti­se­res normer for uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning i DUTs viden­ska­be­lige artikler?

Som påpeget af Ulriksen (2023) påkalder DUT sig en særlig interesse qua sin status som Danmarks eneste tids­skrift for uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning. En analyse af DUTs artikler fortæller natur­lig­vis ikke hele historien om dansk uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning, men den giver mulighed for nogle konkrete empiriske betragt­nin­ger baseret på dansk­spro­gede uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gi­ske artikler, der betegner sig selv som forsk­nings­ba­se­rede. Vi indleder artiklen med en kort præ­sen­ta­tion af de teo­re­ti­ske og viden­skabs­so­cio­lo­gi­ske over­vej­el­ser, der danner grund­la­get for vores analyse. Vi giver en oversigt over tidligere danske og inter­na­tio­nale metastu­dier af uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning, som vi også trækker ind i analysen. Vi præ­sen­te­rer derefter nogle ana­ly­ti­ske pointer fra vores under­sø­gelse, som vi illu­stre­rer med aggre­ge­rede eksempler fra vores læsning af DUTs artikler. Afslut­tende dis­ku­te­rer vi de mulige impli­ka­tio­ner af vores fund, både i forhold til inter­na­tio­nale tendenser og i forhold til spørgs­må­let om, hvornår og hvordan forskere, der arbejder inden for samme område – uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gik er, kan og skal være felt ‑og vidensopbyggende.

Teoretisk ram­me­sæt­ning

Viden­skabs­so­cio­lo­gien er et område indenfor den socio­lo­gi­ske forskning, der under­sø­ger videnskab med fokus på normer, orga­­ni­sa­tions- og kom­mu­ni­ka­tions­for­mer, magt­for­hold og kon­flikt­linjer (Andersen, 2011). Vi går til analysen og dens genstand inspi­re­ret af et viden­skabs­so­cio­lo­gisk per­spek­tiv på viden­ska­bens såkaldte per­for­ma­tive karakter (fx Haraway, 1988; Latour & Woolgar, 1986). Det betyder at vi ikke anser forskning, som noget der umid­del­bart kan sorteres ud fra para­me­trene ’rigtig’ og ’forkert’, ’god’ eller ’dårlig’ vurderet i forhold til en bag­ved­lig­gende og mere eller mindre eksplicit sandhed. Forskning opnår derimod det vi her kalder ’legi­ti­mi­tet’ gennem en løbende og ofte ugen­nem­sig­tig imitation og for­hand­ling af ofte lige så ugen­nem­sig­tige dis­kur­sive koder, prak­tik­ker, og mate­ri­a­li­te­ter. Til forskel fra andre studier (fx Ashwin, 2012; Brooks, 2023; Tight, 2020) der er optagede af bag­ved­lig­gende struk­tu­relle for­kla­rin­ger på deres obser­va­tio­ner, fx at kritisk uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning ikke har ledel­ses­mæs­sig prioritet, inter­es­se­rer vi os for hvad vi kan se af måden som artik­lerne, forstået som ’dis­kur­sak­tø­rer’, præ­sen­te­rer sig selv på tematisk, teoretisk og meto­do­lo­gisk og hvordan viden­ska­be­lige fraser og hen­vis­nings­prak­tik­ker bruges for at skabe legi­ti­mi­tet og forskningsidentitet.

Hvis forskning altid er per­for­ma­tiv, er den også altid kon­sti­tu­e­ret af det dis­kur­sive netværk den er en del af.  Vores fokus er her på ’prak­sis­sen’, dvs. spørgs­må­let om hvordan artik­lerne reflek­te­rer over deres epi­ste­mo­lo­gi­ske og onto­lo­gi­ske anta­gel­ser, deres teorivalg og ‑anven­delse og de metodiske grebs ditto. En ambition med denne ana­ly­ti­ske tilgang er på den ene side at blive på den dis­kur­sive overflade, på den anden side rette opmærk­som­he­den mod hvordan for­skel­lige legi­ti­mi­tets­ska­bende videns­mar­kø­rer som fx ’teori’ og ’metode’ ind­holds­ud­fyl­des (Laclau & Mouffe, 2001) eller ’enactes’ (Wright et al., 2019, s. 43f). Mens andre meta­a­na­ly­ser (fx Brooks, 2013; Mac­far­lane, 2021; Tight, 2020) tager fore­kom­sten af teori som indikator for forsk­nings­mæs­sig kvalitet, er vores anlig­gende at se nærmere på hvordan teori fremføres og anvendes i DUTs artikler.

Forskning i uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning

 I løbet af de sidste årtier har det uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gi­ske forsk­nings­felt til­truk­ket øget opmærk­som­hed og interesse fra forskere i mange lande. Dette har resul­te­ret i flere meta­a­na­ly­ser, der under­sø­ger for­skel­lige aspekter af feltet, herunder dets karak­te­ri­stika og udvikling over tid, fx Brooks (2023), Dae­nekindt & Huisman (2020), Borgnakke (2011), Hartland (2012), Kinchin & Gravett (2020), Kehm (2015), Tight (2012, 2020), Mac­far­lane (2012, 2021), Vlegels & Huisman (2021) og Zavale & Sch­nei­j­der­berg (2022), Qvortrup & Keiding (2015). I artiklen bruger vi disse studier som dis­kus­sions­part­nere for vores analyse, men vi retter samtidig opmærk­som­he­den på deres status som dis­kur­sak­tø­rer, der medvirker til at bekræfte bestemte sandheder om det uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gi­ske felt. Iagt­ta­gel­ser fra denne forskning, som vi tager med os som ana­ly­ti­ske spørgsmål til DUTs artikler, er at den uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gi­ske forskning er:

  • Teoretisk under­ud­vik­let (Ashwin, 2012; Tight, 2007, 2014, 2020, Qvortrup og Keiding, 2016) og over­ve­jende baserer sig på casestudier.
  • Kort­sig­tet og fokuseret på umid­del­bare (policy- eller mar­keds­drevne) problemer (Borgnakke, 2011; Fibæk Lauersen, 2021; Mac­far­lane & Grant 2012; Mid­dle­hurst, 2014).
  • Frag­men­te­ret og med manglende kom­mu­ni­ka­tion mellem for­skel­lige forsk­nings­in­ter­es­ser (Dae­nekindt & Huisman, 2020; Mac­far­lane, 2021; Vlegels & Huisman, 2021).
  • Drevet af politiske eller insti­tu­tio­nelle opdrag, som gør det svært at opret­holde kritisk distance (Kehm, 2015; Fibæk Lauersen, 2021).
  • ’Open access’, forstået som et felt hvor alle kan byde ind, fordi alle under­vi­sere på uni­ver­si­te­tet i prin­cip­pet har en sel­ver­fa­ret eks­per­tise (Harland, 2012).
  • Lavstatus internt på uni­ver­si­te­terne såvel som ift. til relevante inter­es­sent­grup­per (Fibæk Lauersen, 2021; Tight, 2020).
  • ’U‑didaktisk’ i sin for­hol­de­måde (Qvortrup & Keinding, 2015).

Mens stør­ste­delen af disse studier forholder sig kritisk til feltet, ser vi en høj grad af aner­ken­delse hos fx Rachel Brooks (2023), der ligesom Ulriksen (2023) skiller sig ud i fra forsk­nings­lit­te­ra­tu­ren generelt ved at se positivt på feltet og karak­te­ri­se­rer det som “levende” og ”robust”.  Det voksende antal meta­a­na­ly­ser kan i sig selv tyde på, at feltet er blevet mere selv­re­flek­sivt og bevidst om sin egen udvikling, men det kan som Tight (2018) påpeger også være kon­se­kven­sen af en stigende forsk­nings­kon­kur­rence og kamp mellem felter om aner­ken­delse og res­sour­cer og en deraf følgende interesse i at fremstå som vel­e­tab­le­ret. De for­skel­lige kon­klu­sio­ner om feltets udvikling er samtidig rela­te­rede til – og derfor også dis­kutable i forhold til – hvilke (viden­sk­ab­ste­o­re­ti­ske) indi­ka­to­rer de for­skel­lige studier bygger på, når de dømmer forsk­nin­gen som ’god’ eller ’dårlig’ kvalitet, ligesom den ana­ly­ti­ske dybde, altså hvor kva­li­ta­tivt, studierne går til værks i læsningen af de enkelte publi­ka­tio­ner, selvsagt også spiller en rolle for hvad de ser og konkluderer.

Ulriksen (2023) fremhæver fx antallet af publi­ka­tio­ner og det at de er på dansk som et kva­li­tetspa­ra­me­ter i sig selv. Brooks (2023) henviser ligeledes primært til kvan­ti­ta­tive indi­ka­to­rer som antallet af publi­ka­tio­ner, cita­tio­ner, inter­na­tio­nale sam­ar­bej­der og forsk­nings­be­vil­lin­ger uddelt til forskere i Stor­bri­tan­nien som udtryk for at feltet er inde i en positiv udvikling. Når abstrak­tions­ni­veauet er højt som hos Brooks er det imid­ler­tid svært at få øje på, på hvilke måder og hvordan der er tale om en udvikling og hvad den har bidraget med rent kvalitativt.

De valgte indi­ka­to­rer er så at sige med­pro­du­cen­ter af bestemte for­tæl­lin­ger om feltet, der kan være mere eller mindre inter­es­sed­revne eller udtrykke et bestemte syn på hvad der er ’god’ or ’rigtig’ uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning og ’udvikling’. Et eksempel på dette er Tights (2012) indi­ka­to­rer, som han har opar­bej­det empirisk på tværs af studier af engelsk­spro­gede tids­skrif­ter for ”higher education research”. Et andet eksempel er Qvortrup og Keidings (2015) metastu­die af didak­ti­ske temaer i Dansk Uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk Tids­skrift (DUT) fra 2006 – 2013, hvor Tights indikator ’teori’ jf. artiklens didak­ti­ske erken­de­in­ter­esse over­sæt­tes til didaktisk reflek­sion. Analysen kon­klu­de­rer, at ”det stærke fokus på handlings- og dia­log­o­ri­en­te­rede under­vis­nings­for­mer kobles af flere forskere sammen med, at sociale og/eller kon­struk­ti­vi­sti­ske lærings­te­o­rier i vid udstræk­ning har erstattet didak­tik­ken som analytisk grundlag for didak­ti­ske valg” (2015, s. 10). For­fat­terne udlæser heraf, at DUT kun ”i begrænset omfang kan bidrage til at kva­li­fi­cere under­vi­ser­nes reflek­sio­ner i relation til de øvrige didak­ti­ske kate­go­rier” (ibid.), hvorfor de mener at DUT ikke bidrager til at skabe en bredere fælles offent­lig­hed om uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gi­ske problemstillinger.

Vores anlig­gende er ikke at gå yder­li­gere ind i denne dis­kus­sion, hvor DUTs forsk­nings­ar­tik­ler vurderes ud fra deres didak­ti­ske reflek­sions­ni­veau. Vi ønsker derimod at give en uddybende kva­li­ta­tiv karak­te­ri­stik af artikler publi­ce­ret i DUT i nyere tid med henblik på at kunne sige noget om, hvad der ken­de­teg­ner denne forsk­nings selvfrem­stil­ling som forskning. Vi er ligesom Qvortrup og Keiding inter­es­se­rede i hvilken offent­lig­hed, der etableres i tids­skrif­tet, og hvordan, men i stedet for på forhånd at fremsætte en bestemt normativ målestok for samtalen i denne offent­lig­hed, er vi inter­es­se­rede i at se nærmere på hvilke former og normer for forskning, der faktisk prak­ti­se­res inden for feltet.

Frem­gangs­måde

Som nævnt har Qvortrup og Keiding tidligere foretaget en meta­a­na­lyse af DUTs bidrag. Den under­sø­gelse, som vi her præ­sen­te­rer, ligger sig tidsligt og tematisk i for­læn­gelse af denne analyse og kan ses som en ajour­fø­ring baseret på den efter­føl­gende tids­pe­ri­ode (2015 – 22). Vores afsæt og angrebs­vin­kel adskiller sig imid­ler­tid også ift. forsk­nings­spørgs­mål og teoretisk-analytisk tilgang. Vi anvender en kom­bi­na­tion af kvan­ti­ta­tiv og kva­li­ta­tiv metode. Jævnfør vores forsk­nings­spørgs­mål og et deraf følgende ønske om at se nærmere på spe­ci­fikke legi­ti­mi­tets­mar­kø­rer for god forskning, ligger hoved­væg­ten i analysen på det kva­li­ta­tive, men en kvan­ti­ta­tiv analyse på abstra­ct­ni­veau har spillet en vigtig rolle ift. at skabe overblik over feltet og de legi­ti­mi­tets­mar­kø­rer, der sætter sig igennem på abstractniveau. 

Data­ma­te­ri­a­let består af samtlige 82 artikler publi­ce­ret i perioden 2015 – 22, som DUT har kate­go­ri­se­ret som ”viden­ska­be­lige” og som vi har høstet fra DUTs open-access hjem­meside. DUT udgiver flere typer af artikler, hvoraf hoved­par­ten kate­go­ri­se­res som enten ”viden­ska­be­lige” eller ”faglige”. Denne distink­tion er inter­es­sant for vores analyse, fordi den på den ene side viser, at uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk viden sagtens kan opnå legi­ti­mi­tet i form af publi­cer­bar­hed uden at være forsk­nings­ba­se­ret, på den anden side etablerer et skel mellem ”videnskab” og ”ikke-videnskab”, hvor for­fat­te­ren selv og/eller redak­tio­nen har taget aktivt stilling til, hvorvidt artik­lerne opfylder kri­te­ri­erne for denne kategori.  Vi bemærker desuden, at tids­skrif­tets skri­ve­vej­led­ning for viden­ska­be­lige artikler hen­stil­ler til at for­fat­tere benytter den såkaldte IMRAD-struktur. Denne er oprin­de­ligt udviklet inden for den medi­cin­ske forskning og kon­no­te­rer en bestemt for­stå­else af ”videnskab” som vi dis­ku­te­rer i analysen.

Vores kvan­ti­ta­tive greb var inspi­re­ret af Tights metode og ana­ly­se­ka­te­go­rier, hvor vi afsøgte infor­ma­tion fra artik­ler­nes abstracts ift. tema, metode, teo­ri­an­ven­delse og fokus. Oplys­nin­ger fra abstracts i samtlige 82 viden­ska­be­lige artikler, som ifølge vores opteg­nelse udgjorde lige godt 40 procent af de i alt 208 som blev udgivet i perioden 2015 – 22, blev således indtastet og sorteret i Excel på baggrund af kate­go­rier, som Tight har opar­bej­det empirisk på baggrund af studier af engelsk­spro­gede tids­skrif­ter. Vi var fx inter­es­se­rede i at afsøge for­de­lin­gen af kva­li­ta­tive, kvan­ti­ta­tive og mixed-methods studier.

 Den kvan­ti­ta­tive frem­gangs­måde viste sig dog at have begræns­nin­ger, da mange abstracts ikke tydeligt erklærer deres teo­re­ti­ske og metodiske tilgang. Det var eksem­pel­vis ofte uklart på baggrund af abstra­ctet om fx en spør­ge­ske­maun­der­sø­gelse var kvan­ti­ta­tiv, kva­li­ta­tiv eller begge og vi blev derfor nys­ger­rige på, hvordan DUTs artikler generelt forholder sig til teori- og meto­de­over­vej­el­ser som videnskabsmarkører?

For at undersøge spørgs­må­let nærmere valgte vi nu en kva­li­ta­tiv tilgang til met­a­na­lyse, hvor vi læste os ind på artik­lerne. Vi valgte her at ude­luk­kende fokusere på artikler, der omhandler uni­ver­si­te­ter (fremfor fx pro­fes­sions­højsko­ler) og en dansk kontekst (snarere end fx svensk) for dermed at afgrænse vores genstand til den dansk­spro­gede uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gi­ske forskning. Vi endte derfor på et datasæt bestående af 75 artikler. Vores ana­ly­se­stra­tegi kan kaldes abduktiv-dis­­kur­s­a­­na­ly­tisk (Tim­mer­mans & Tavory, 2022) i den forstand, at vi dels har trukket ana­ly­sepo­in­ter ind fra anden forskning, men kon­ti­nu­er­ligt holdt os åbne for over­ra­skel­ser i vores datasæt. I praksis har vores læsning således dels haft fokus på at ind­holds­ud­fylde de mange tomme huller i det førnævnte Excel-ark, dels på at undersøge to under-forsk­­nings­­spørgs­­mål om hhv. fore­kom­sten af viden­sk­ab­ste­o­re­tisk, teoretisk og metodisk reflek­sion og graden af felt­op­byg­gende aktivitet, som er opar­bej­det empirisk på baggrund af vores noter. 

Når vi i analysen spørger til fore­kom­sten af viden­sk­ab­ste­o­re­tisk, teoretisk og metodisk reflek­sion, sker det med fokus på ’form’, dvs. hvordan for­fat­terne reflek­te­rer over deres epi­ste­mo­lo­gi­ske og onto­lo­gi­ske anta­gel­ser, deres teorivalg og ‑anven­delse, og de metodiske grebs udsi­gel­ses­kraft.  Når vi spørger til graden af felt­op­byg­gelse har vi fokus på graden af dialog med til­sva­rende studier, dvs. om artiklen er eksplicit infor­me­ret af fore­gå­ende forskning, forholder sine fund eller pointer til andres, og evt. peger på hvor forsk­nin­gen bør bevæge sig hen for at gøre os klogere på fænomenet. Dette er ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt der er et ’lite­rat­tur­re­view’ men hvorvidt artiklen aktivt går ind i en samtale i feltet. Da vi inter­es­se­rer os for feltet i dansk kontekst, er det særligt inter­es­sant, hvordan dialogen med danske studier foregår.

Et af hoved­for­må­lene med at vælge at en nærmere læsning af artikler fra et enkelt tids­skrift er, at det giver mulighed for en mere sub­stan­tiel analyse end den der hidtil er publi­ce­ret i de oven­nævnte meta­a­na­ly­ser.   Som for­fat­tere har vi derfor reflek­te­ret meget over, hvordan vi kunne give belæg for vores pointer uden at de ana­ly­se­rede for­fat­tere ville føle sig udstillet og/eller gjort til eksempel. Dette er altid en pres­se­rende over­vej­else for os der forsker i eget felt (Petersen, 2004; Richardson, 1997). I det ana­ly­ti­ske snit, der som bekendt er en kort­læg­gende meta­a­na­lyse, hvor både bredde og dybde er pri­o­ri­te­ret, har vi derfor valgt at aggregere vores pointer. De eksempler vi giver i analysen, er således kon­stru­e­rede eksempler, som er sammensat på baggrund af for­skel­lige empiriske eksempler fra vores datasæt, som udtrykker den samme tendens. Vi har i få tilfælde indhentet citater fra artik­lerne, og her uden citation, men samtlige eksempler er aggre­ga­ter, som vi har valgt yder­li­gere at sløre ved fx at ændre den empiriske kontekst. Når vi eksem­pel­vis bruger en artikel om PCK-modellen som eksempel, er det altså udtryk for en tendens hos flere artikler der under­sø­ger imple­men­te­rin­gen af en pæda­go­gisk kon­cep­t­mo­del, mens hvor vi bevist har valgt PCK-modellen, fordi den netop ikke nævnes i vores materiale. Fordelen ved denne frem­gangs­måde er, at vi kan dele vores læsning af forsk­nings­fel­tet uden at fremhæve spe­ci­fikke personer, ulempen er at trans­pa­ren­sen ikke er optimal, og at læseren har ekstra god grund til at være skeptisk.

Ana­ly­ti­ske pointer

De 75 viden­ska­be­lige artikler adres­se­rer mange spørgsmål og pro­ble­ma­tik­ker i feltet. En over­ord­net dis­kurs­be­tragt­ning på tværs af mate­ri­a­let er, at for­fat­terne fremstår særligt enga­ge­rede i at formidle deres studier og fund, hvilket måske hænger sammen med at megen af forsk­nin­gen er forankret i egen kontekst og/eller prak­sis­ud­vik­ling. I det følgende vil vi struk­tu­rere vores fund ift. de to over­ord­nede ana­ly­ti­ske spørgsmål om hhv. fore­kom­sten af viden­sk­ab­ste­o­re­tisk, teoretisk og metodisk reflek­sion og graden af felt­op­byg­gende aktivitet. Da vi præ­sen­te­rer vores abduktive metalæs­nings pointer på en aggre­ge­ret måde, og med aggre­ge­rede eksempler, vil der natur­lig­vis fore­kom­mer nogle vidt­gå­ende gene­ra­li­se­rin­ger, der på grund af plads­be­græns­nin­ger ikke giver mulighed for nuancer og und­ta­gel­ser, men kalder på yder­li­gere analyser i andre sammenhænge.

Fore­kom­sten af viden­sk­ab­ste­o­re­tisk, teoretisk og metodisk refleksion

I forhold til spørgs­må­let om viden­sk­ab­ste­o­re­tisk reflek­sion posi­tio­ne­rer kun få artikler deres forskning viden­sk­ab­ste­o­re­tisk eller dis­ku­te­rer deres eget videns­bi­drag ift. hertil. Dis­kur­sivt fremstår stør­ste­delen som det man kunne kalde onto­lo­gisk ’hver­dags­re­a­li­sti­ske’ og epi­ste­mo­lo­gisk ’hver­dags­po­si­ti­vi­sti­ske’. ’Hver­dags­re­a­lisme’ er en tilgang der antager, at den virkelige vir­ke­lig­hed findes uden et eksplicit viden­sk­ab­ste­o­re­tisk argument, og ’hver­dags­po­si­ti­visme’ er en antagelse om at denne virkelige vir­ke­lig­hed objektivt kan beskrives, igen uden meto­do­lo­gisk argu­men­ta­tion (for yder­li­gere uddybning af vores for­stå­else af realisme og posi­ti­visme se fx Guba & Lincoln, 1994). Gen­stands­fel­tets onto­lo­gi­ske status adres­se­res eller pro­ble­ma­ti­se­res ikke, men det tages for givet, at det findes udenfor for­fat­te­rens dis­kur­sive kon­struk­tion fx, at ”den pæda­go­gi­ske vir­ke­lig­hed er i for­an­dring”. Det hver­dags­po­si­ti­vi­sti­ske viden­skabsi­deal kommer til udtryk i en gængs struktur eller sprog, hvor metodisk trans­pa­rens antages at sikre reli­a­bi­li­tet og validitet, uden at dette adres­se­res eksplicit. På tværs af artik­lerne som per­for­ma­tive dis­kur­sak­tø­rer fremstår derfor den udsigelse af viden­sk­ab­ste­o­re­ti­ske betragt­nin­ger er irre­le­vante for nyere dansk­spro­get uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning.

På tværs af mate­ri­a­let ser to vi to hoved­ten­den­ser, hvor der natur­lig­vis er nuancer og und­ta­gel­ser. Den første tendens er, at teori ofte fremstår i form af appli­ka­tion af en model, som man har andre steder fra, og som man så bruger eva­lu­a­tivt i analysen. Her er ofte tale om, at teorien faktisk bliver brugt aktivt hele vejen igennem artiklen, men den fore­lig­gende forskning bliver kun i meget sjældne tilfælde brugt til at pro­ble­ma­ti­sere eller ændre modellen. Et aggre­ge­ret eksempel på denne tendens kunne være en artikel, der fokuserer på anven­del­sen af PCK-modellen i mate­ma­ti­kun­der­vis­nin­gen på uni­ver­si­tets­ni­veau. For­fat­terne præ­sen­te­rer PCK-modellen og beskriver dens kom­po­nen­ter og relevans, men ikke nød­ven­dig­vis hvilket viden­sk­ab­ste­o­re­tisk per­spek­tiv eller pæda­go­gisk tradition modellen udkommer fra. Derefter anvender de modellen til at analysere under­vis­nings­prak­sis i for­skel­lige mate­ma­tik­kur­ser. Selvom for­fat­terne iden­ti­fi­ce­rer nogle styrker og svagheder ved modellen i deres analyse, dis­ku­te­rer de ikke bredere teo­re­ti­ske per­spek­ti­ver på PCK eller foreslår modi­fi­ka­tio­ner eller udvikling af modellen. Artiklen fungerer primært som en anven­delse af den eksi­ste­rende model i praksis, og det er dermed anven­del­sen af en eksi­ste­rende model, der fremstår som teoretisk legi­ti­mi­tets­mar­kør. Teorien bliver med andre ord anvendt, appli­ce­ret, men der er ikke et teori-dis­ku­te­rende eller teori-udvik­­lende ærinde.

Den anden tendens ses ved, at flere artikler ind­led­nings­vist kort præ­sen­te­rer et teoretisk begreb, som så ikke siden bliver brugt eller adres­se­ret på en kon­se­kvent måde. I nogle tilfælde fik vi for­nem­mel­sen, at teori er blevet et add-on, dvs. at det ikke nød­ven­dig­vis infor­me­rede under­sø­gel­sen i udgangs­punk­tet, men er kommet til senere, måske, kunne man spekulere, for at opfylde kravene til en viden­ska­be­lig fremfor en faglig artikel. Et aggre­ge­ret eksempel på denne tendens kunne være en artikel, der indleder med en kort præ­sen­ta­tion af social kon­struk­ti­visme som en teoretisk tilgang til at forstå stu­de­ren­des læring i uni­ver­si­tets­mil­jøer. For­fat­terne beskriver, hvordan social kon­struk­ti­visme betoner betyd­nin­gen af social inter­ak­tion og sam­ar­bejde i lære­pro­ces­sen. Dog bliver begrebet ikke syste­ma­tisk inte­gre­ret eller udforsket yder­li­gere i resten af artiklen. Under­sø­gel­sen fokuserer i stedet på eva­lu­e­ring af en bestemt under­vis­nings­me­tode uden at tage højde for eller inddrage de teo­re­ti­ske impli­ka­tio­ner af social kon­struk­ti­visme. Teorien fungerer i eksemplet som hvad der kunne betegnes som en tom legi­ti­mi­tets­mar­kør snarere end et centralt grundlag for undersøgelsen.

I sine studier af uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning i Stor­bri­tan­nien kon­klu­de­rer Brooks (2023:6) at ”absence of theory is no longer an accurate cha­ra­cte­ri­stic of the field”. Hun angiver at det natur­lig­vis må være sådan, da ”et robust teoretisk rammeværk er nød­ven­digt for at kunne publicere i høj­sta­tus­tids­skrif­ter” (ibid., vores over­sæt­telse). Brooks udfordrer derfor den ved­hol­dende opfat­telse at feltet er a‑teoretisk. I vores materiale ser vi ligeledes at mange af artik­lerne angiver noget teori. Men i stedet for som Brooks blot at se det som en indikator, der kan til­ba­ge­vise en fordom om at den uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gi­ske forskning er a‑teoretisk, finder vi det det inter­es­sante at se på hvordan teori fremføres og anvendes. Vores aggre­ge­rede analyser kalder imid­ler­tid på en yder­li­gere udforsk­ning ift. Brooks tese om ”robuste teo­re­ti­ske ram­me­vær­ker” og yder­li­gere ”robust” anven­delse af teori samt teoris per­for­ma­tive betydning for, at noget kan blive genkendt og opnår legi­ti­mi­tet som forskning.

Metodisk spænder data­sæt­tet bredt indenfor den stan­dar­di­se­rede soci­al­vi­den­ska­be­lige forskning med obser­va­tion, semi­struk­tu­re­rede kva­li­ta­tive inter­views, fokus­grup­pe­in­ter­views, spør­ge­ske­maer af for­skel­lig art, mere eller mindre sofi­sti­ke­rede sta­ti­sti­ske bereg­nin­ger af større datasæt, doku­men­t­a­na­lyse, mv. Kun få  fremstår mere essayi­sti­ske, begrebs­dis­ku­te­rende, histo­ri­ske, altså med aftryk af det som mange forstår som huma­ni­sti­ske tilgange, hvilket undrede os en smule, da pædagogik flere steder betragtes som en del af humaniora og i Danmark ofte hører under de huma­ni­sti­ske faku­l­te­ter. Især én artikel fremstod i dette tilfælde inter­es­sant – det var en begrebs­dis­kus­sion af mere filo­so­fisk karakter men sat tydeligt op i den såkaldte IMRAD-struktur, der kommer fra labo­ra­to­rie-baserede og eks­pe­ri­men­telle viden­ska­ber. Det rejser spørgs­må­let om hvorvidt der ligger en semi-posi­ti­vi­stisk viden­ska­be­lig norm i DUTs redak­tio­nelle arbejde i perioden, som artik­lerne selv over tid kommer til at ’enacte’, dvs. natur­lig­gøre som den ’rigtige’ ift. dansk uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning.

Som vi også ser i den inter­na­tio­nale forskning, er meget af den forskning som præ­sen­te­res i DUT foretaget af invol­ve­rede prak­sis­ud­vik­lere og lokalt forankret. I dette ser vi to metodiske tendenser. For det første bliver der til tider brugt beteg­nelse ’casestu­die’ og kon­cep­tu­a­li­se­ring af forsk­nin­gen som et ’casestu­die’ fremstår som en central metodisk legi­ti­mi­tets­mark­tør på tværs af det empirisk materiale.  Et kon­stru­e­ret eksempel på denne tendens kunne være en artikel, der præ­sen­te­rer sig selv som en ’casestu­­die-under­­sø­­gelse’ af imple­men­te­rin­gen af et nyt peer­lear­­ning-program på en uni­ver­si­tet­sin­sti­tu­tion. For­fat­terne beskriver, hvordan pro­gram­met blev udviklet og gen­nem­ført, men de definerer ikke klart, hvad de mener med ”case” i denne sam­men­hæng, hvilket ifølge fx Flyvbjerg (2006) er helt afgørende for at man forstår fundenes udsi­gel­ses­kraft. Som i eksemplet ser vi kun i få tilfælde et eksplicit meto­do­lo­gisk metasprog for de lokalt for­an­drede udvik­lings­pro­jek­ter, der bliver forsket i, hvilket er afgørende ift. at forstå hvordan og i hvilket omfang de bidrager til den generelle praksis- og videns­ud­vik­ling i feltet.

For det andet tager en del af de præ­sen­te­rede casestu­dier form af en eva­lu­e­ring, men uden at forstå eller reflek­tere over sig selv som sådan. Et kon­stru­e­ret eksempel på denne tendens kunne være at en artikel som beskriver ændringer i under­vis­nings­me­to­der og vurderer, at disse ændringer har ført til en “forbedret lærings­op­le­velse” for de stu­de­rende. Dog bliver eva­lu­e­rings­me­to­den ikke eksplicit beskrevet som en bestemt eva­lu­e­rings­me­tode, og der er ingen kritisk dis­kus­sion af dens styrker og svagheder. Suc­ceskri­te­ri­erne, der bruges til at vurdere prak­sis­ud­vik­lin­gen, såsom “højnet lærings­ud­bytte” og “stu­den­ter­til­freds­hed”, bliver antaget som selv­for­kla­rende og bliver ikke eksplicit spe­ci­fi­ce­ret eller pro­ble­ma­ti­se­ret. Denne tendens bekræfter Qvortrup og Keidings (2015) kon­klu­sion om, at det pæda­­go­­gisk-didak­ti­­ske mål sjældent reflek­tere og dis­ku­te­res eksplicit. På baggrund af vores analyse kan den dog bredes videre ud til en betragt­ning om, at casestu­di­e­be­teg­nel­sen som forsk­nings­mar­kør i disse tilfælde bliver sted­fortræ­der for eks­pli­citte reflek­sio­ner over forholdet mellem erken­de­in­ter­esse og den valgte metode. Eksem­pel­vis er vi inden for denne kategori ikke stødt på en eneste artikel, der kon­klu­de­rer, at den ana­ly­se­rede prak­sis­ud­vik­ling af for­skel­lige grunde var uhensigtsmæssig.

Hvordan og på hvilken måde kan forsk­nings­bi­dra­gene siges at være feltopbyggende?

Vores andet ana­ly­ti­ske spørgsmål går på graden af felt­op­byg­gelse, hvilket vi har undersøgt med fokus på artik­ler­nes tematiske, teo­re­ti­ske og meto­do­lo­gi­ske dialog med øvrig forskning i feltet og ud fra den betragt­ning at et forsk­nings­felt, med sine under­fel­ter, er en viden­ska­be­lig samtale, hvor vi lærer med og fra hinanden og opbygger ny viden.

De fleste af artik­lerne har et lit­te­ra­tur­re­view af en art, og dette kunne man tage som en indikator på at feltet i Danmark er godt på vej til at blive opbygget. Nogle artikler frem­skri­ver deres bidrag specifikt i forhold til dette review, hvilket vidner om en for­stå­else af og overblik over forsk­nings­fel­tet. Vi ser dog også en modsat tendens, hvor lit­te­ra­tur­re­viewet anvendes som legi­ti­mi­tets­mar­kør, men uden felt­op­byg­gende effekt.  Et aggre­ge­ret eksempel på denne tendens kunne være en artikel, der præ­sen­te­rer et lit­te­ra­tur­re­view hvor nogle refe­ren­cer er inklu­de­ret, fordi de til­sy­ne­la­dende omhandler samme emne på titel­ni­veau, men der er ikke foretaget en dyb­de­gå­ende analyse eller vurdering af deres relevans eller meto­do­lo­gi­ske kvalitet, ej heller bliver der reflek­te­ret over lit­te­ra­tur­søg­nin­gen og dens impli­ka­tio­ner. For­fat­terne fremfører på denne baggrund at der er begrænset lit­te­ra­tur på området, hvilket giver dem mulighed for at hævde at deres artikel udgør et væsent­ligt bidrag. I det aggre­ge­rede eksempel, fungerer reviewet som legi­ti­mi­tets­mar­kør ved at pege på huller i den eksi­ste­rende forskning, men reviewet forbliver på emne­ni­veau, hvor spørgs­må­let er, “hvad ved vi om x?” snarere end felt-niveau, hvor spørgs­må­let er, “hvilke posi­tio­ner er der i feltet?” Et eks­pertci­tat fra Gibbs om eksa­mens­for­mer bliver brugt som auto­ri­tetskilde, men der er ingen reflek­sion over Gibbs’ teo­re­ti­ske og ide­o­lo­gi­ske position i feltet. Grund­an­ta­gel­serne i Gibbs’ arbejde, som er grounded theory, bliver ikke dis­ku­te­ret, og derfor udvikler artiklen ikke et sprog eller en for­stå­else af for­skel­lige posi­tio­ner i feltet. Artiklen posi­tio­ne­rer sig således hverken i lit­te­ra­tur­re­viewet eller andet­steds viden­sk­ab­ste­o­re­tisk eller teoretisk, og det betyder at feltet ikke selv pro­du­ce­rer pej­le­mær­ker, meta-for­­stå­else og sprog om for­skel­lige posi­tions­mu­lig­he­der i feltet.

Generelt for denne type artikel er, at for­fat­ter­nes opta­get­hed af at formidle, hvad man gjorde og hvorfor samt efter­føl­gende eva­lu­e­ring, løber med hele fokus – og tager plads fra et enga­ge­ment i at bygge på hinandens erfa­rin­ger, udvikle på hinandens koncepter, diskutere hinandens eva­lu­e­rings­me­to­der og suc­ceskri­te­rier eller diskutere egne funds gene­ra­li­ser­bar­hed. Hvor Harland (2012) ken­de­teg­nede feltet som ’open access’, vil vi tilføje, at feltet selv, her forstået som de viden­ska­be­lige artikler i DUT, også selv bidrager dertil, fordi artik­lerne generelt frem­stil­ler den eksi­ste­rende forsk­nings­lit­te­ra­tur på feltet som mindre betydende og værd at diskutere med. Forsk­nin­gen får på den måde karakter af et ’fly in, fly out’ sted: man har undersøgt noget konkret og lokalt, vil gerne formidle det til evt. inter­es­se­rede, man laver det fornødne har tip til artikler om samme emne, men så er man videre. Det er for så vidt intet pro­ble­ma­tisk herved bortset fra, hvis man har en interesse i spørgs­må­let om feltopbyggelse.

Dis­kus­sion

En analyse af DUTs artikler fortæller ikke hele historien om dansk uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning, som også publi­ce­res i mange andre fora, men vores analyse giver til gengæld mulighed for nogle konkrete empiriske betragt­nin­ger baseret på dansk­spro­gede artikler, der betegner sig selv som forskningsbaserede.

En helt over­ord­net kon­klu­sion på analysen er, at metastu­diet som form er for over­ord­net til at sige noget kva­li­ta­tivt om udvik­lin­ger, der handler om videns- og felt­byg­gende træk. Man kan som Ulriksen (2023) observere, at det er aktivitet i feltet og at feltet udvides kvan­ti­ta­tiv. Man kan også og i nogen grad som Brooks (2023) og Tight (2012) angive hvorvidt artik­lerne anvender teori, men allerede på dette plan viser vores analyse, at en abstract-baseret meta­a­na­lyse kommer til kort, fordi den typisk ikke er i stand til at sige noget om artiklens teo­re­ti­ske og meto­do­lo­gi­ske reflek­sions­ni­veau og dialog med øvrig forskning i feltet. Vores analyse stiller dermed spørgs­måls­tegn ved udsi­gel­ses­kraf­ten af en række eksi­ste­rende meta­a­na­ly­ser, der på for­skel­lig vis dømmer feltet som enten man­gel­fuld eller robust og som vi har ana­ly­se­ret i artiklens ind­le­dende del.

Vores analyse kan – med et analytisk blik hvor forskning anses for per­for­ma­tiv – ses som et eksempel på den løbende for­hand­ling om, hvad der udgør god uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk videnskab og hvordan den prak­ti­se­res. Sagt med Haraway (1988) o.a. har vi ikke været optaget af DUTs publi­ka­tio­ner ift. en fast forankret standard, der gør der muligt at dømme dem som god eller dårlig forskning, men af hvad det er for historier artik­lerne selv kon­stru­e­rer om sig selv som forskning, og hvordan disse historier fortælles frem i en bestemt relation til, eller mimen af, for­skel­lige sproglige og sti­li­sti­ske markører.

Hvor DUTs over­ve­jende hver­dags­re­a­li­sti­ske artikler har indholdet i fokus, sætter den per­for­ma­tive tilgang, som vi her har præ­sen­te­ret, fokus på de viden­skabs­for­stå­el­ser og formål, der ligger implicit i formen. En begræns­ning ved denne tilgang er, at vi ikke dømmer artik­lerne ud fra deres indhold og selv­de­fi­ne­rede formål, og hvorvidt de opfylder dette, fx at gen­nem­føre en eva­lu­e­ring af en pæda­go­gisk inter­ven­tion, men under­sø­ger dem som form eller per­for­mance, der både implicit og eksplicit mimer for­skel­lig­vis for­skel­lige gen­re­kon­ven­tio­ner og viden­skabsi­de­a­ler. Vi læser på en anden måde, end vi umid­del­bart bliver bedt om, når vi ikke forholder os til artik­ler­nes indhold. Den kritik, vi fremlæser af analysen, kan derfor ikke nød­ven­dig­vis appli­ce­res til den enkelte artikel, men adres­se­rer en række pro­ble­ma­tik­ker i feltet som sådan.

Analysen viser, at DUT er præget af casestu­dier, der er ansporet af lokale udfor­drin­ger og som ofte har et lokalt og eva­lu­e­rede præg. Artik­lerne er præget af et smittende enga­ge­ment og stor for­tæl­leg­læde om de for­skel­lige prak­si­stil­tag. Man vil gerne fortælle kollegaer om, hvad man gjorde og hvordan det gik – og godt gik det næsten altid. Artik­lerne mimer typisk også for­skel­lige legi­ti­mi­tets­mar­kø­rer, som vi kender fra andre forsk­nings­fel­ter med lit­te­ra­tur­re­views, teori- og meto­de­af­snit og analyser, som med større eller mindre stringens matcher den såkaldte IMRAD-struktur, der fore­skri­ves i tids­skrif­tets for­fat­ter­vej­led­ning. Analysen viser imid­ler­tid også, at mar­kø­rerne ofte anvendes ’gym­na­stisk’ og uden egentlig dis­kus­sion med et felt, der er større end den enkelte case.

Der kan være en række gode struk­tu­relle for­kla­rin­ger på, hvorfor det forholder sig sådan, som fx for­fat­ter­nes ansæt­tel­ses­for­hold og til­knyt­ning til de uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gi­ske forsk­nings­mil­jøer i øvrigt (se fx Ashwin, 2012; Harland, 2012; Fibæk Lauersen, 2021; Rienecker, 2015). Her afslut­nings­vis vil vi imid­ler­tid pri­o­ri­tere at diskutere hvad det kan have af kon­se­kven­ser, at feltet som repræ­sen­te­ret i DUT tager sig sådan ud.

Som vi har argu­men­te­ret for i analysen, gør den udprægede hver­dags­re­a­lisme og ‑posi­ti­visme det svært at tale om et felt, der selv­stæn­digt dis­ku­te­rer og opbygger egne metoder, pej­le­mær­ker og meta­for­stå­el­ser. Denne obser­va­tion svarer til Tights’ (2012, 2020) inter­na­tio­nale studier, der viser at HE studies ukritisk overtager sam­funds­vi­den­ska­be­lige teorier og metoder og at disse ofte bruges i flæng for at understøtte/legitimere bestemte foci og kon­klu­sio­ner. En til­sva­rende analyse findes hos Kinchin og Gravett (2022), for hvem de uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gi­ske aktører selv indenfor den sam­funds­vi­den­ska­be­lige ramme ikke engagerer sig kritisk og kreativt med fx social teori. Problemet er efter vores opfat­telse, at artik­lerne herved ikke forholder sig til, at teori også er praksis (Haraway, 1988) i den forstand at teorier ikke kun reflek­te­rer eller beskriver verden, men aktivt medskaber og trans­for­me­rer den gennem deres ind­fly­delse på vores for­stå­el­ser, hand­lin­ger og rela­tio­ner. Ifølge vores analyse er der typisk beskeden opmærk­som­hed på de for­skel­lige posi­tions­mu­lig­he­der i feltet eller deres betydning for den pæda­go­gi­ske praksis såvel som det forsk­nings­felt, som performes eller impli­ce­res i artiklen qua deres status som viden­ska­be­lige artikler i et uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk tids­skrift. Kravet om artik­lerne følger den såkaldte IMRAD-struktur er muligvis med til at fastholde artik­lerne i den beskrevne mimen af særlige legi­ti­mi­tets­mar­kø­rer. IMRAD-struk­tu­ren får på den ene side artik­lerne til at antage en viden­ska­be­lig form, som er skåret efter en natur­vi­den­ska­be­lig skabelon med ’hypoteser’, ’meto­de­over­vej­el­ser’ og ’fund’. På den anden side er det også tydeligt, at IMRAD-struk­tu­ren ikke i sig selv skaber den meto­do­lo­gi­ske bevidst­hed og reflek­sion, der skal til for at artiklen bliver felt- og videns­op­byg­gende, og IMRAD-struk­tu­ren kan samtidige være med til at fastholde casestu­diet som domi­ne­rende under­sø­gel­ses­me­tode i DUT.

Mac­far­lane (2021) frem­stil­ler uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk forskning i engelsk­spro­gede tids­skrif­ter som et søkort bestående af en række isolerede øer, der nidkært vogter over egne ter­ri­to­rier og typisk skaber egen identitet ved af definere sig som for­skel­lige fra andre. Det er ikke helt det samme billede, der tegner sig, når vi kigger på DUTs artikler, og dog giver metaforen mening.  Der er ganske vidst sjældent søkrig på færde og der dis­ku­te­res ikke særlig meget med de andre i feltet, men den case-baserede karakter peger alligevel på en høj grad af ø‑ificering blandt DUTs forsk­nings­ar­tik­ler – hver artikel bliver en ø. For Mac­far­lane (2021) indebærer den ø‑ificerede tilstand fare for over­sim­pli­fi­ce­ring af mere komplekse pæda­go­gi­ske spørgsmål og epi­ste­mo­lo­gisk redundans, fordi ene­bo­er­til­væ­relse, hvor enhver er sin egen konge, sjældent pro­vo­ke­rer til nytænk­ning. En anden kon­se­kvens af denne frag­men­te­ring er ifølge Tight (2020), at den uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gi­ske forskning kommer til at mangle gen­nem­slags­kraft. Den forbigår derfor hvad Tight anser som et vigtigt formål med den uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gi­ske forskning, forstået som et ”fruitful enga­ge­ment with gover­n­ment, industry and other inte­r­e­sted partities or sta­ke­hol­ders” (2020, s. 416). Det giver efter vores opfat­telse anledning til eftertanke i en dansk kontekst, hvor poli­cy­ud­vik­lin­gen – i den udstræk­ning der over­ho­ve­det indgår pæda­go­gi­ske over­vej­el­ser – i høj grad infor­me­res af inter­na­tio­nale koncepter (fx UFM, 2019, 2020, 2021).

Refe­ren­cer

Andersen, H. (2011). Videns­skabs­so­cio­logi. I Larsen, S. N. og Pedersen, I. K. (Red.), Socio­lo­gisk leksikon (s. 756). København: Hans Reitzels Forlag.

Ashwin, P. (2012). How often are theories developed through empirical research into higher education? Studies in Higher Education, 37(8), 941 – 955. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​0​3​0​7​5​0​7​9​.​2​0​1​1​.​5​5​7​426

Brooks, R. (2023). Higher Education Studies Today and for the Future: A UK Per­spective. British Journal of Educa­tio­nal Studies. Advance online publi­ca­tion. DOI: 10.1080/00071005.2023.2199828

Bligh, B., & Flood, M. (2017). Activity theory in empirical higher education research: choices, uses and values. Tertiary Education and Mana­ge­ment, 23, 125 – 152.

Borgnakke, K. (2011). Et uni­ver­si­tet er et sted, der forsker i alt – undtagen i sig selv og sin egen virk­som­hed. Institut for Medier, Erken­delse og For­mid­ling & Institut for Nordiske Studier og Sprog­vi­den­skab, Det Huma­ni­sti­ske Fakultet, Køben­havns Universitet.

Dae­nekindt, S., & Huisman, J. (2020). Mapping the scattered field of research on higher education: A cor­re­la­ted topic model of 17,000 articles, 1991 – 2018. Higher Education, 80(3), 571 – 587. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​0​7​/​s​1​0​7​3​4​ – ​020 – 00500‑x

Fibæk Lauersen, P. (2021). Uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gik­kens barndom – og DUN’s [PDF]. Dansk Uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk Netværk. Retrieved from https://dun-net.dk/media/102744/universitetspædagogikkens%20barndom.pdf

Ham­mer­s­ley, M. (2012). Troubling theory in case study research. Higher Education Research & Deve­l­op­ment, 31(3), 393 – 405.

Haraway, D. (1988). Situated Know­led­ges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Per­spective. Feminist Studies, 14(3), 575 – 599.

Harland, J. (2012). Higher education as an open-access disci­pline. Higher Education Research and Deve­l­op­ment, 31(5), 703 – 710. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​0​7​2​9​4​3​6​0​.​2​0​1​2​.​6​8​9​275

Kehm, B. (2015). Higher education as a field of study and research in Europe. European Journal of Education, 50(1), 60 – 74. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​1​1​/​e​j​e​d​.​1​2​100

Kinchin, I. M., & Gravett, K. (2022). Dominant discour­ses in higher education: Critical per­specti­ves, car­to­grap­hies and practice. Blooms­bury Publishing.

Laclau, E., & Mouffe, C. (2001). Hegemony and socialist strategy: towards a radical demo­cra­tic politics (2nd ed., paperback ed.). London: Verso.

Mac­far­lane, B. (2022). A voyage around the ide­o­lo­gi­cal islands of higher education research. Higher Education Research & Deve­l­op­ment, 41(1), 107 – 115.

Mac­far­lane, B., & Grant, B. (2012). The growth of higher education studies: from forer­un­ners to path-takers. Higher Education Research & Deve­l­op­ment, 31(5), 621 – 624.

Mid­dle­hurst, R. (2014). Higher education research agendas for the coming decade: a UK per­spective on the policy – research nexus. Studies in Higher Education, 39(8), 1475 – 1487. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​0​3​0​7​5​0​7​9​.​2​0​1​4​.​9​4​9​538

de Oliveira Andreotti, V., Stein, S., Pashby, K., & Nicolson, M. (2016). Social car­to­grap­hies as per­for­ma­tive devices in research on higher education. Higher Education Research & Deve­l­op­ment, 35(1), 84 – 99.

Papatsiba, V., & Cohen, E. (2020). Insti­tu­tio­nal hie­rar­chies and research impact: new academic cur­ren­cies, capital and position-taking in UK higher education. British Journal of Sociology of Education, 41(2), 178 – 196. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​8​0​/​0​1​4​2​5​6​9​2​.​2​0​1​9​.​1​6​7​6​700

Petersen, E.B. (2004) Academic Boundary Work: The discur­sive con­sti­tu­tion of ‘sci­en­ti­fi­city’ amongst resear­chers within the social sciences and huma­ni­ties. Doctoral Dis­serta­tion, Faculty of Social Sciences, Uni­ver­sity of Copenhagen.

Qvortrup, A., & Keiding, T. B. (2015). DUT som didaktisk felt – en empirisk analyse af didak­ti­ske temaer i perioden 2006 – 2013. Dansk Uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk Tids­skrift, 10(19), 8 – 18.

Rienecker, L. (2015). Leder. Dansk Uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk Tids­skrift, 10(19), 1 – 4.

Richardson, L. (1997). Fields of play: Con­structing an academic life. Rutgers Uni­ver­sity Press.

Tight, M. (2004). Research into higher education: An a‑theoretical community of practice? Higher Education Research & Deve­l­op­ment, 23(4), 395 – 411.

Tight, M. (2012). Higher education research 2000 – 2010: Changing journal publi­ca­tion patterns. Higher Education Research & Deve­l­op­ment, 31(5), 723 – 740.

Tight, M. (2018). Higher education journals: their cha­ra­cte­ri­stics and con­tri­bu­tion. Higher Education Research & Deve­l­op­ment, 37(3), 607 – 619.

Tight, M. (2020). Higher education: disci­pline or field of study? Tertiary Education and Mana­ge­ment, 26(4), 415 – 428.

Tim­mer­mans, S., & Tavory, I. (2022). Data analysis in qua­li­ta­tive research: The­o­rizing with abductive analysis. Uni­ver­sity of Chicago Press.

UFM/Ministeriet for uddan­nelse og forskning. (2020). Inspira­tions­ka­ta­log: Gode eksempler på vide­re­gå­ende uddan­nel­sers arbejde med studieintensitet.

UFM/Ministeriet for uddan­nelse og forskning. (2019). Uddan­­nel­­ses- og forsk­nings­po­li­tisk rede­gø­relse 2019. Retrieved from https://​ufm​.dk/​p​u​b​l​i​k​a​t​i​o​n​e​r​/​2​0​1​9​/​u​d​d​a​n​n​e​l​s​e​s​ – ​o​g​ – ​f​o​r​s​k​n​i​n​g​s​p​o​l​i​t​i​s​k​ – ​r​e​d​e​g​o​r​e​l​s​e​ – 2019

Ulriksen, L. (2023). DUT har en central rolle i den danske uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gik. Leder, Dansk Uni­ver­si­tets­pæ­da­go­gisk tids­skrift, Årgang 18, nr. 34, 1 – 2.

Vlegels, J., & Huisman, J. (2021). The emergence of the higher education research field (1976 – 2018): Pre­fe­ren­tial atta­ch­ment, small-worldness and frag­men­ta­tion in its col­la­bo­ra­tion networks. Higher Education, 81, 1079 – 1095.

Wright, S., Carney, S., Krejsler, J., Nielsen, G. B., & Ørberg, J. W. (2019). Enacting the Uni­ver­sity: Danish Uni­ver­sity Reform in an Inter­na­tio­nal Per­spective. Springer. Higher Education Dynamics No. 53. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​0​7​/​978 – 94 – 024‑1921‑4

Zavale, N. C., & Sch­nei­j­der­berg, C. (2022). Mapping the field of research on African higher education: a review of 6483 publi­ca­tions from 1980 to 2019. Higher Education, 83(1), 199 – 233.