Forfatter: Mads Rangvid

Lektor på Gladsaxe Gymnasium 
Bog-Per fibaek-Didaktiske revolutioner

Under­vis­nin­gens histo­ri­ske fremskridt 

Kan man tale om udvik­lings­mæs­sige frem­skridt i under­vis­nin­gens historie? Ja, svarer Per Fibæk Laursen helt entydigt i bogen Didak­ti­ske revo­lu­tio­ner. Og det svar viser straks, at hans begreb om didak­ti­ske revo­lu­tio­ner ikke rigtig lever op til viden­skabs­hi­sto­ri­ke­ren Thomas Kuhns defi­ni­tion af viden­ska­be­lige revo­lu­tio­ner, som Laursen ellers eksplicit trækker på. 

Læs mere » 
Undervisning, dannelse og ungdomsliv

Læreren må reflek­tere i det uvisse 

Dion Rüsselbæk Hansen, Lene Larsen & Michael Paulsen: Under­vis­ning, dannelse og ung­doms­liv – reflek­sions­per­spek­ti­ver og lærer­ud­dan­nelseSyddansk Uni­ver­si­tets­for­lag, 2019123 sider, 175 kr. Nutidens lærere står i et uhyre komplekst

Læs mere » 
Følg os på:

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte