graphical design element, fragments in shades of green

DpT 2022#2 – kom med i analysens maskinrum

Vi dyrker analysen og dykker ned maskin­rum­met. I dette tema­num­mer er der reflek­sio­ner over – og eks­pe­ri­men­ter med – analyser. Formålet er at genover­veje og nytænke den kritiske analyse af pæda­go­gi­ske forhold.

Læs med her

Siden 1. januar 2020 har DpT været digitalt, og artik­lerne er frit til­gæn­ge­lige på hjem­mesi­den. Men der er stadig udgifter, der skal dækkes til hjem­meside, grafisk layout og admi­ni­stra­tion. Hvis Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift skal overleve på længere sigt, har vi brug for, at tids­skrif­tets mange læsere bidrager. Selv små beløb fra mange gør en stor forskel! Du kan give et bidrage via MobilePay på 910914.

For­e­nin­gen bag udgi­vel­sen af Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift er en almen­nyt­tig, vel­gø­rende forening, hvis formål er at fremme og at deltage i den offent­lige debat om pæda­go­gi­ske og uddan­nel­ses­po­li­ti­ske emner. DpT drives af en frivillig redaktion, der lægger mange timers arbejde i at udvikle temanumre og redigere artikler til tids­skrif­tet. Redak­tio­nen bruger tid og energi på at kva­li­fi­cere og publicere skarpe og relevante pæda­go­gi­ske analyser.

Redak­tio­nen finder det vigtigt at under­støtte det skrevne ord med inspi­re­rende grafik og hele tiden udvikle nye læseroplevelser.