graphical design element, fragments in shades of green

Er dansk pæda­go­gisk forskning en ubetinget succes? Læs DpT 2023#3

Dansk forskning i pædagogik, skole og uddan­nelse er umid­del­bart en succes. Flere insti­tu­tio­ner, orga­ni­sa­tio­ner, midler og publi­ka­tio­ner. Men hvad gemmer der sig i denne til­sy­ne­la­dende succes? Hvilke typer af pæda­go­gisk forskning nyder fremme og hvorfor? Hvilke udfor­drin­ger indebærer succesen – for hvem, hvad og hvorfor? Hvad med mere grund­læg­gende kund­skabs­kri­te­rier og ‑for­vent­nin­ger. Hvad med praksis? Er der, med et omskrevet citat, måske (stadig) noget der savnes i dansk pæda­go­gisk forskning? 

Ikke over­ra­skende består temaet både af mere generelle karak­te­ri­stik­ker af hele det pæda­go­gi­ske felt såvel som under­sø­gel­ser af konkrete cases, der kan give et billede af det pæda­go­gi­ske forsk­nings­felts aktuelle status. Du kan læse med her.