2023 #3

Tema­num­mer

Dansk forskning i pædagogik er en succes: flere insti­tu­tio­ner, orga­ni­sa­tio­ner, midler og publi­ka­tio­ner. Men hvad gemmer der sig i denne til­sy­ne­la­dende succes? Hvilke typer af pæda­go­gisk forskning nyder fremme og hvorfor? Hvilke udfor­drin­ger indebærer succesen – for hvem, hvad og hvorfor? Hvad med mere grund­læg­gende kund­skabs­kri­te­rier og ‑for­vent­nin­ger. Hvad med praksis? Er der, med et omskrevet citat, måske (stadig) noget der savnes i dansk pæda­go­gisk forskning? Det dis­ku­te­rer dette temanummer.

Temaar­tik­ler

Om det som måske (stadig) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning

Tilbage i 1994 udgav Dansk pæda­go­gisk Tidskrift et nummer, der havde stort set det samme tema som det, du nu læser på din skærm. Det handlede om dansk pæda­go­gisk forskning, og bestod af artikler skrevet af en række af det, som man dengang sikkert ville have kaldt førende danske forskere. I denne samling indgik Om det som (måske) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning skrevet af Staf Cal­lewa­ert (1932 – 2023).

Udfor­drin­ger til dansk pæda­go­gisk forskning

Artiklen præ­sen­te­rer en række udfor­drin­ger til pæda­go­gisk forskning på danske uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sions­højsko­ler. Artiklen bygger på et forsk­nings­pro­jekt om viden­stra­di­tio­ner i dansk pædagogik og daginstitutionspædagogik. 

Læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­vi­den 1990 – 2020 – Pro­fes­sions­pa­ter­na­lisme, pro­fes­sions­re­a­lisme og professionsinstrumentalisme

Artiklen beskriver for­an­drin­ger i såvel indhold som orga­ni­se­ring af læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­vi­den 1990 – 2020. Set over den lange linje for­stær­kes instru­men­ta­lisme og kort­tids­hold­bar pro­fes­sions­vi­den, mens teori, historie og vertikale videns­struk­tu­rer svækkes

På sporet af pæda­go­gisk forskning

Mere forskning har ikke næv­ne­vær­digt bidraget til en for­bed­ring af  pæda­go­gi­ske uddan­nel­ser og pro­fes­sio­ner.  Kan almen­pæ­da­go­gisk infor­me­ret forskning om og for praksis gøre en forskel?