graphical design element, fragments in shades of green

Hvilken betydning har den kapi­ta­li­sti­ske sam­funds­mo­del for soci­al­pæ­da­go­gisk praksis? 

View all posts

I årets sidste tema­num­mer præ­sen­te­res seks analyser af soci­al­pæ­da­go­gik­kens politiske økonomi. Læs med om mag­t­re­la­tio­ner, ram­me­be­tin­gel­ser, sty­rings­stra­te­gier, mar­keds­gø­relse, statslig øko­no­mi­se­ring, videns­for­mer, mar­gi­na­li­se­ring, men­ne­ske­syn, faglig pes­si­misme. Og mod. 

Du finder tema­num­me­ret her

Siden 1. januar 2020 har DpT været digitalt, og artik­lerne er frit til­gæn­ge­lige på hjem­mesi­den. Men der er stadig udgifter, der skal dækkes til hjem­meside, grafisk layout og admi­ni­stra­tion. Hvis Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift skal overleve på længere sigt, har vi brug for, at tids­skrif­tets mange læsere bidrager. Selv små beløb fra mange gør en stor forskel! Du kan give et bidrage via MobilePay på 910914.

For­e­nin­gen bag udgi­vel­sen af Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift er en almen­nyt­tig, vel­gø­rende forening, hvis formål er at fremme og at deltage i den offent­lige debat om pæda­go­gi­ske og uddan­nel­ses­po­li­ti­ske emner. DpT drives af en frivillig redaktion, der lægger mange timers arbejde i at udvikle temanumre og redigere artikler til tids­skrif­tet. Redak­tio­nen bruger tid og energi på at kva­li­fi­cere og publicere skarpe og relevante pæda­go­gi­ske analyser.

Redak­tio­nen finder det vigtigt at under­støtte det skrevne ord med inspi­re­rende grafik og hele tiden udvikle nye læseroplevelser.