graphical design element, fragments in shades of green

Masser af nyt – 2x CfP og ny samtalesalon

2022#3 CfP: Seksu­a­li­tet og pædagogik – grænser og lyst

De seneste års #metoo-bølger har sammen med et øget fokus på iden­ti­tetspo­li­ti­ske spørgsmål revi­ta­li­se­ret og inten­si­ve­ret dis­kus­sio­nen om seksu­a­li­tet, lyst og grænser. Men hvordan adres­se­res og håndteres disse per­spek­ti­ver i det pæda­go­gi­ske prak­sis­felt? Det ønsker vi at sætte fokus på med dette tema­num­mer. Se hele call-teksten her.

2022#4 CfP: Soci­al­pæ­da­go­gik­kens politiske økonomi

Hvad er soci­al­pæ­da­go­gik­kens aktuelle for­bin­delse® til den kapi­ta­li­sti­ske sam­funds­for­ma­tion? Til dette tema­num­mer søger vi artikler, der kritisk adresser et eller flere aspekter af soci­al­pæ­da­go­gik­kens politiske økonomi – praktisk, socialt, politisk, symbolsk, struk­tu­relt, økonomisk, geo­gra­fisk osv. Se hele call-teksten her.

Pæda­go­gisk sam­ta­lesa­lon den 11. maj: Den pæda­go­gi­ske forsk­nings betingelser

Vi har inviteret tre markante forskere til en samtale om den pæda­go­gi­ske forsk­nings eksi­stens­be­tin­gel­ser og kon­se­kven­ser heraf. Vi er nys­ger­rige på, om og i så fald hvordan de – fra hver deres stol – oplever for­an­drede betin­gel­ser for pæda­go­gisk forskning.
Kom bl.a. og hør Anne­grethe Ahrenkiel og Heine Andersen. 

Læs mere her og tilmeld dig via facebook – hvor du også finder link til at lytte med online.