graphical design element, fragments in shades of green

Nyt call om social (u)retfærdighed

I DpT nr.4/2021 sætter vi social (u)retfærdighed på dags­or­de­nen for at undersøge og blive klogere på, hvad eks­pli­citte begrebs­lig­gø­rel­ser eller impli­citte for­stå­el­ser af social (u)retfærdighed gør ved vores kritiske for­stå­el­ser af og ambi­tio­ner for sociale og pæda­go­gi­ske sam­men­hænge, inter­ven­tio­ner og projekter. Med dette tema­num­mer ønsker vi altså at sætte fokus på pæda­go­gi­ske inter­ven­tio­ner eller dags­or­de­ner, der vil skabe social ret­fær­dig­hed. Men vi lader også tema­num­me­ret stå åbent for bud på helt andre utopier og pæda­go­gi­ske inter­ven­tio­ner om social for­an­dring, som der kaldes på i det 21. århund­rede. Desuden inviterer vi til, at temaet behandles gennem for­skel­lige genrer.

Se hele call-teksten her