Nyt call om velfærdsuddannelser

Aktuelt peger en række tendenser i relation til vel­færds­ud­dan­nel­serne på, at disse er under pres: Søgningen og optaget af stu­de­rende er flere steder vigende, ligesom det fremhæves, at for få såkaldt dygtige stu­de­rende søger mod vel­færds­ud­dan­nel­serne (særligt lærer­ud­dan­nel­sen); uddan­nel­serne (navnlig pæda­gog­ud­dan­nel­sen) hævdes at være under­fi­nan­si­e­rede, og de frem­stil­les jævnligt negativt i den offent­lige debat.  Det bliver tema i nr. 3/21.

Se hele call-teksten her.

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte