graphical design element, fragments in shades of green

Nyt, nyt, nyt – CfP, Sam­ta­lesa­lon og 2023#1

Nyt call

Så er der mulighed for at bidrage til DpT tema­num­mer 2023#4: Tidlig indsats – – radi­ka­li­se­ret forebyggelse?

Tidlig indsats lyder som et pæda­go­gisk og politisk mantra. På tværs af en lang række sociale felter kaldes der på, at der skal sættes tidligere og tidligere ind, så poten­ti­elle problemer ikke udvikler sig og slår rod. I dette tema­num­mer sætter vi fokus på den tidlige indsats’ blinde vinkler og adres­se­rer de selv­føl­ge­lig­he­der, magt- og prak­sis­for­mer, som følger med mantraet. Får vel­færds­sta­ten en mere kon­trol­le­rende funktion? Instal­le­rer tidlige indsatser en form for nypa­ter­na­lisme? Hvilken pris betaler vi for den tidlige indsats, der skal sikre det gode liv i fremtiden? Er tidlig indsats blevet en form for radi­ka­li­se­ret forebyggelse?

Læs mere her

Pæda­go­gisk Samtalesalon

Vi holder sam­ta­lesa­lon og stiller spørgs­må­let: Kan norm­kri­tik gøre en forskel i pæda­go­gik­ken?
Vær med den 27. april 2023 kl. 19.15 – 21 i for­sam­lings­hu­set på Onkel Dannys Plads, Kbh V.

Læs mere her og tilmeld dig via vores face­book­side

2023#1 er lige på trapperne

Følg os via facebook, LinkedIn og/eller Twitter, så du ikke går glip af udgivelse af næste tema­num­mer: Del­ta­gelse og ind­dra­gelse af børn og unge – kon­flik­ter og dilemmaer.