graphical design element, fragments in shades of green

Nyt tema­num­mer! Pæda­go­gik­kens steder – stedernes pædagogik.

Dette tema­num­mer under­sø­ger forhold mellem pædagogik og sted. Tema­num­me­rets artikler belyser samspil mellem politiske og sam­funds­mæs­sige forhold, pæda­go­gi­ske ideer og tiltag i uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og byrum, og de mennesker som bor, opholder eller uddanner sig på disse steder. Læs med her