graphical design element, fragments in shades of green

Pri­vat­livs- og cookiepolitik

Generelt

Som besøgende på vores website er du i sikre hænder. Nedenfor fremgår vores data­po­li­tik, som omhandler de oplys­nin­ger vi indsamler for at sikre bru­gero­p­le­vel­sen på vores side. Ydermere beskriver vi, hvorfor du med ro i sjælen kan navigere rundt på vores side uden at bekymre dig om, om vi misbruger dine digitale fodspor på siden.

Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemeside, som er data, der gemmes på din enhed (computer, mobil, tablet el. lign). Disse data har til formål at genkende din enhed og øge bru­ger­ven­lig­he­den samtidigt med at de husker indstil­lin­ger, målretter annoncer mm.

Det er muligt at slette sine cookies og alter­na­tivt blokere dem.
Sletter eller blokerer du dog dine cookies, vil de annoncer du får vist ikke være ligeså relevante for dig. Desuden vil der oftere blive vist annoncer for dig.

Guides til sletning af cookies

Slet cookies for Safari på din mac 
Slet cookies for Safari på din iPhone, iPad eller iPod touch
Slet cookies for Google Chrome på Android enheder
Slet cookies for Google Chrome på din computer
Slet cookies for Microsoft Edge på din computer

Vores hjem­meside inde­hol­der cookies fra disse tredjeparter:

  • Google (statistik)

Per­so­nop­lys­nin­ger

Når du tilgår vores hjem­meside regi­stre­res dine per­so­nop­lys­nin­ger. Per­so­nop­lys­nin­ger er infor­ma­tio­ner, som føre tilbage til dig. Dette kan b.la. være oplys­nin­ger om din computer eller mobil­te­le­fon, IP-nummer, geo­gra­fisk placering, samt din navi­ge­ring på siden. Disse oplys­nin­ger kan blive brugt ifm. nyheds­breve, kon­kur­ren­cer, under­sø­gel­ser mf.

Såfremt du giver samtykke til og indtaster dit navn, e‑mail, adresse, tele­fon­num­mer og beta­lings­op­lys­nin­ger kan disse infor­ma­tio­ner også behandles. Som regel vil disse infor­ma­tio­ner kun være aktuelle at tilgå ved opret­telse af et køb eller login.

Formål med opbe­va­ring af oplysninger

Disse oplys­nin­ger har til formål at iden­ti­fi­cere dig som bruger, sådan at de annoncer, du måtte få vist, får størst mulig relevans. Ydermere bruges oplys­nin­gerne til at regi­strere køb og beta­lin­ger, samt sikre at de services, som du efter­spør­ger, bliver leveret på korrekt vis – dette kan eksem­pel­vis være nyheds­breve, med­del­el­ser etc.

Sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger

Der er foretaget tekniske- samt orga­ni­sa­to­ri­ske for­an­stalt­nin­ger mod at de oplys­nin­ger, vi måtte besidde, vil blive slettet, offent­lig­gjort, mani­p­u­le­ret, forringet eller misbrugt i strid med lovgivningen.

Tidsramme for opbe­va­ring af oplysninger

Oplys­nin­gerne gemmes i den periode, som er tilladt i henhold til lov­giv­nin­gen. De bliver slettet, når det ikke længere er nød­ven­digt at opbevare dem. Perioden for opbe­va­ring afhænger af oplys­nin­gen samt bag­grun­den for opbe­va­ring – derfor er det ikke muligt at præcisere periodens generelle længde.

Vide­re­gi­velse af oplys­nin­ger til tredjeparter

De oplys­nin­ger, der er kendt, vide­re­gi­ves til en række tred­je­par­ter. Disse tred­je­par­ter behandler oplys­nin­ger på vores vegne og må ikke benytte dem til egne formål. Som tidligere nævnt vil per­so­nop­lys­nin­ger såsom navn, e‑mail, adresse mf. kun vide­re­gi­ves, såfremt der er givet samtykke til dette.
Vores data­be­hand­lere består ude­luk­kende af selskaber i EU eller i lande, som har krav til til­stræk­ke­lig beskyt­telse af dine oplysninger.

Indsigt i oplys­nin­ger samt klager

Det er altid din ret at få oplyst præcis hvile per­so­nop­lys­nin­ger, vi behandler om dig. Desuden kan du til hver en tid frabede at oplys­nin­gerne anvendes. Ydermere kan du få til­ba­ge­kaldt dit samtykke til, at oplys­nin­ger om dig bliver behandlet. Hvis oplys­nin­ger, som måtte blive behandlet, er forkerte, har du ret til at få slettet eller rettet disse. Dette sker ved at kontakte os på: redaktion@dpt.dk.

Føler du, at vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger er forkert, og ønsker du at klage, kan du tage kontakt til Data­til­sy­net.

Udgiver

Websitet ejes og publi­ce­res af:

For­e­nin­gen bag Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift
c/o Axel Neubert
Con­stan­tin Hansens Gade 33
1801 Fre­de­riks­berg C 
Telefon: +45 2342 1945
Email: redaktion@dpt.dk