graphical design element, fragments in shades of green

historie

Grænser for opdra­gelse – Opfin­del­sen af uopdragelighed 

Artiklen bidrager med histo­ri­ske per­spek­ti­ver på nutidige kate­go­rier til at udpege børn og unge som ’uden for pæda­go­gisk ræk­ke­vidde’ og inviterer dermed til kritiske reflek­sio­ner om, hvordan pæda­go­gi­ske og soci­al­pæ­da­go­gi­ske prak­sis­ser medvirker til, at nogle børn og unge havner i sådanne kategorier.

Læs mere »