graphical design element, fragments in shades of green

Årets sidste tema­num­mer – Tidlig indsats– radi­ka­li­se­ret forebyggelse?

Mens stormen raser derude, kan du læse årets sidste DpT tema­num­mer om tidlig indsats, der lyder som et pæda­go­gisk og politisk mantra. På tværs af en lang række sociale felter kaldes der på, at der skal sættes tidligere og tidligere ind, så poten­ti­elle problemer ikke udvikler sig og slår rod. Den omsig­gri­bende tidlige indsats kommer dog ikke ud af det blå, men trækker lange tråde tilbage i vel­færds­sta­tens udvikling og opbygning og det 20. århund­re­des kampe om det gode liv – det kan du læse mere om i vores temaindledning. 

Selve tema­num­me­ret består af fem bidrag, som kommer omkring den klassiske hygiejne, gravi­di­tets­kur­ser for vordende forældre, dag­in­sti­tu­tio­ner og kommunale algoritme-baserede opsporingsprojekter. 

Derudover er der to artikler uden for nummer 1) Pro­fes­sions­in­te­gra­tion – Stu­di­e­grup­per som pro­fes­sio­nelle arbejds­fæl­les­ska­ber og 2) Skjulte mob­be­møn­stre og begræn­sende betin­gel­ser.

Sæt dig godt til rette og læs det hele her.

Husk også, hvis du fortsat ønsker at kunne læse og/eller publicere i DpT, så har vi fortsat brug for din øko­no­mi­ske støtte, da vi står i en meget presset situation – årsagen til dette finder du her