2023 #4

Tema­num­mer

Ind­led­ning

Tidlig indsats– radi­ka­li­se­ret forebyggelse?

Christian Sandbjerg Hansen, Marta Padovan-Özdemir

Temaind­led­ning

Temaar­tik­ler

Den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft – usam­ti­dige tanker om tidens tidlig fore­byg­gende indsats

Frank Juul Agerholm

Hvad der er på spil i og med den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft – og hvad der sker, hvis denne (u)fornuft tænkes helt igennem i sine filo­so­fi­ske og praktiske konsekvenser? 

”Gravi­di­te­ten er for­ment­lig den mest betyd­nings­fulde periode i barnets liv”

Stine Thidemann Faber, Anne Hovgaard Jørgensen

I fødsels- og for­æl­dre­for­be­re­dende tilbud har tidlig indsats længe været centralt. I de senere år kan iden­ti­fi­ce­res et skifte, hvor ind­sat­serne er blevet almen­gjort og inten­si­ve­ret, og hvor forældre ansvar­lig­gø­res på nye måder. 

Risiko-scoring af børn – Præ­dik­tive algo­rit­mer og tidlig indsats

Helene Friis Ratner, Kasper Trolle Elmholt

Risiko har en central betydning i soci­al­pæ­da­go­gisk tidlige indsats. Artiklen under­sø­ger præ­dik­tive algo­rit­mer som ny teknik til beregning og syn­lig­gø­relse af børns risiko for mistrivsel. 

Prisen for tidlig opsporing og indsats i dagtilbud?

Thyge Tegtmejer, Benedicte Bern­storff, Line Togsverd, Kim Jerg, Janni Tofte Langerhuus

Kort­læg­nings­værk­tø­jer til tidlig opsporing anvendes i mange kommuner. Værk­tø­jerne skal sikre syste­ma­tisk viden, men prisen er en indi­vi­du­a­li­se­ret for­stå­else af udsathed. 

Tidlig indsats? Praksis i bør­ne­ha­vers inklusion af børn med autisme

Ida Dan­­neski­old-Samsøe, Bjørg Kjær

“Prisen for tidlig opsporing og indsats i dagtilbud? – Et casestu­die af begrun­del­ser og problemer i praksis”

Artikler udenfor tema

Pro­fes­sions­in­te­gra­tion – Stu­di­e­grup­per som pro­fes­sio­nelle arbejdsfællesskaber

Johanne Grøndahl Glavind, Ditte Gra­vers­gaard Hansen

I denne artikel under­sø­ges betyd­nin­gen af stu­di­e­grup­per for stu­de­ren­des inte­gra­tion på pro­fes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nel­ser. Artiklen tager teoretisk afsæt i Vincent Tintos begreber om social og faglig integration.

Skjulte mob­be­møn­stre og begræn­sende betingelser

Stine Kaplan Jørgensen, Nina Hein

Lærere i skolen er nøg­le­per­so­ner i forhold til at skulle håndtere mobning blandt eleverne. Flere studier peger dog på, at det for mange fag­pro­fes­sio­nelle er ganske van­ske­ligt at få øje på de mønstre af social eks­klu­sion blandt børnene, som ifølge nyere forskning ken­de­teg­ner megen mobning.