Author: Jan Thorhauge Frederiksen

ph.d. og lektor på Køben­havns Universitet 
Forside til temanummer 2020 1 - design: meskovbakke

Uni­ver­si­te­tet som plan B 

Stu­di­etvivl som copings­tra­tegi blandt uni­ver­si­tets­stu­de­rende Artiklen under­sø­ger den øgede interesse for at styre stu­de­ren­des stu­di­e­valg og aktivitet under studiet. Med udgangs­punkt i to nyere under­sø­gel­ser om

Læs mere » 
Følg os på: