Fra forskning til (uddannelses)praksis: Hvilken forskning bruger pædagogstuderende?

,

Pæda­gog­ud­dan­nel­sen har siden 2001 bevæget sig fra en prak­ti­ker­nær lærings­form, til en videns- og forsk­nings­ba­se­ret uddan­nel­ses­prak­sis, hvor for­bin­del­sen mellem forskning og praksis fremhæves. Målet er at de færdige pædagoger træder ud i praksis med et solidt videns­fun­da­ment.
Pro­fes­sions­højsko­lerne har imple­men­te­ret dette på en række for­skel­lige måder, og kort­læg­nin­ger peger dels på at den lit­te­ra­tur der anvendes i uddan­nel­sen har et tydeligt insti­tu­tio­nelt præg, dels på at forskning ikke indtager en klar rolle i uddan­nel­sen. Disse under­sø­gel­ser baserer sig på data om hvad under­vi­serne bruger af lit­te­ra­tur – men hvad der bruges af under­vi­serne er ikke nød­ven­dig­vis det samme som hvad der vinder genklang blandt de stu­de­rende
Artiklen vil derfor undersøge hvordan forsk­nings­lit­te­ra­tur bruges i pæda­gogstu­de­ren­des stu­di­e­prak­sis. Vi ana­ly­se­rer et datasæt bestående af pæda­gogstu­de­ren­des bachel­or­pro­jek­ter fra 2018 ‑2022 for at besvare forskningsspørgsmålene

  • Hvilke typer forskning og teori trækker pæda­gogstu­de­rende på i deres bachelorprojekter?
  • Hvilke former for nor­ma­ti­vi­tet repræ­sen­te­res i disse kilder?
  • Hvilke forskelle kan iagttages mellem uddan­nel­sens tre spe­ci­a­li­se­rin­ger og mellem uddannelsesinstitutionerne?

Analysen baseres på auto­ma­ti­se­ret kodning af samtlige bachel­or­pro­jek­ter fra pæda­gog­ud­dan­nel­sen i 2018 – 2022(n=3735).

Ind­led­ning

Den aktuelle debat om pæda­gog­ud­dan­nel­sen og en række reformer (2001, 2010, 2014) har fokuseret på videns­grund­la­get. Et stærkere videns­grund­lag tænkes at have effekt på tre forhold: højere kvalitet af pæda­go­gisk praksis, øget respekt om pro­fes­sio­nen, og mod­virk­ning af at pædagoger handler på ”syns­nin­ger”, dvs. per­son­lige opfat­tel­ser. (EVA 2016, 2021, 2023, Wang et​.al 2022, KL 2023).

Disse anta­gel­ser er dog ikke ind­ly­sende korrekte. Sikrer kendskab til metoder, der virker, virkelig kvalitet? At der i uddan­nel­sen indgår evi­dens­ba­se­rede metoder sikrer jo ikke, at disse metoder genfindes i praksis. Til­sva­rende sikrer viden ikke pro­fes­sio­nel status; i vidt omfang har forsk­nings­ba­se­ret viden ført til stan­dar­di­se­rin­ger og de-pro­­fes­sio­­na­li­­se­ring frem for til højere status (Blok Johansen & Fre­de­rik­sen 2020). Det er også uklart om viden kan beskytte mod ”syns­nin­ger”, for kan man skelne mellem viden der er erfa­rings­bun­den, kropslig, og ikke umid­del­bart koblet til forskning – og så de såkaldte syns­nin­ger? For­vent­nin­gerne til en styrket videns­base er derfor afkoblet fra pæda­go­gisk praksis på en række måder, og kan kri­ti­se­res for at være udtryk for en politisk sty­rings­in­ter­esse (Rothuizen 2023).

I denne artikel vil vi derfor undersøge viden og forsk­nings rolle i pæda­gog­ud­dan­nel­sen. Fremfor at undersøge hvad viden gør, ser vi på hvad pæda­gogstu­de­rende gør, når de bliver bedt om at bruge viden. Vi ser derfor på hvilke kilder de stu­de­rende bruger, og hvilke spørgsmål de stiller, i deres afslut­tende opgaver på uddannelsen.

Forsk­nings­spørgs­mål

  1. hvilken forskning og teori trækker pæda­gogstu­de­rende på i deres bachelorprojekter?
  2. hvilken nor­ma­ti­vi­tet repræ­sen­te­res i bachelorprojekterne?
  3. hvilke forskelle kan iagttages mellem uddan­nel­sens tre specialiseringer?

Viden og forskning til, med og gennem praksis og profession

Både Danske Pro­fes­sions­højsko­ler og Eva­lu­e­rings­in­sti­tut­tet har fremhævet behovet for forsk­nings­vi­den i uddan­nel­sen; de stu­de­rende skal anvende forskning i deres bachel­or­pro­jek­ter. Under­sø­gel­ser af praksis viser at videns­grund­la­get er en blanding af teo­re­ti­ske indsigter, praktiske fær­dig­he­der og situ­a­tio­nel kom­pe­tence, og man må derfor forstå ønsket om et mere forsk­nings­ba­se­ret videns­grund­lag som en kritik af dette grundlag (se fx EVA 2021). Denne kritik kan forekomme fornuftig: hvad skal de stu­de­rende med viden og forskning de ikke kan anvende (Hjort og Blok Johansen 2019)? Men hvad menes da med forsk­­nings-anven­­delse i denne sam­men­hæng? Andersen (2020) har peget på faren for instru­men­ta­li­se­ring og ratio­na­li­se­ring, hvorved pædagogik som viden­skabs­fag erstattes af et fore­skri­vende pro­fes­sions­fag med i forvejen opstil­lede idealer og et evi­dens­fo­kus. Herved udgrænses pro­ble­ma­ti­se­rende, kon­tekst­sen­si­tive og for­tol­kende forskning (Andersen 2020). Med udgangs­punkt i Gibbons’ modus­be­greb iden­ti­fi­ce­rer Hjort & Blok Johansen (2019) samme bevægelse, hvor videnspro­duk­tion bliver stra­te­gisk, politisk, afta­ger­o­ri­en­te­ret og kom­merci­elt styret. Denne bevægelse ses også af Bøje & Fre­de­rik­sen (fort­hco­m­ing) i en bevægelse fra Pro­fes­sions­pa­ter­na­lisme til Pro­fes­sions­in­stru­men­ta­lisme, sammen med en dramatisk vækst i publi­ka­tio­ner fra pro­fes­sions­højsko­lerne, og mere teknisk-instru­­men­tel viden.  De samme forhold optræder i Fre­de­rik­sen og Blok Johansens (2021) skelnen mellem forsk­nin­gens rele­vanskri­te­rie og soli­da­ri­tet; hvilket per­spek­tiv forsk­nin­gen opererer gennem, samt hvilke meto­do­lo­gier forsk­nin­gen opererer med. Udvik­lin­gen i videns­grund­la­get går mod forskning til for­valt­ning og prak­ti­kere, gennem lov­giv­nings­mæs­sige og admi­ni­stra­tive kate­go­rier og med kvan­ti­ta­tive data. Denne anven­de­lig­heds­dis­kurs spejler også en klassisk uenighed om hvad pædagogik egentlig er – kan pæda­go­gisk viden være rent deskrip­tiv (Mus­chin­sky 2003), eller må den med nød­ven­dig­hed være normativ – dvs. fore­skri­vende for hvilke pæda­go­gi­ske hand­lin­ger der er korrekte (Wiberg 2016).

Ønsket om viden der kan anvendes af prak­ti­kere kan altså indebære en risiko for, at både praktisk og akademisk viden ned­pri­o­ri­te­res til fordel for instru­men­tel viden. Anven­de­lig­heds­for­drin­gen bevirker at metoder der inddrager prak­ti­kere bliver styrende – prak­sisnær­heds­lo­gik­ken trækker bestemte meto­do­lo­gier og spørgsmål med sig (Andersen 2020; Blok Johansen et​.al. 2018; Fre­de­rik­sen 2013).

Pro­fes­sions­højsko­lerne er med deres forsk­nings­for­plig­telse en del af dette for­an­drede billede af forskning og viden. Derfor skal vi kort diskutere pro­fes­sions­højskoleinsti­tu­tio­nen.

Pro­fes­sions­højsko­ler­nes institutionslogik

Insti­tu­tions­forsk­nin­gen peger på at insti­tu­tio­ner opnår en relativ autonomi gennem path-depen­­dency – det forhold at insti­tu­tio­nerne er som de er, fordi insti­tu­tio­nelle skel og for­stå­el­ser er blevet natu­ra­li­se­ret over tid (Hay 2006). Denne egenlogik giver insti­tu­tio­nerne en vis autonomi, og poten­ti­elt en resistens mod politiske dags­or­de­ner om anven­del­ses­o­ri­en­te­ring. Stage og Aagard (2020) har dog vist, at reformer på uni­ver­si­tets­om­rå­det er slået stærkere i gennem end hvad denne teori forventer, og at refor­merne indbyrdes for­stær­ker hinanden. Der er ikke lavet til­sva­rende studier af pro­fes­sions­højsko­lerne, men det er rimeligt at formode at noget til­sva­rende gør sig gældende her, al den stund at pro­fes­sions­højsko­lerne er nyere, mindre autonome, og har gen­nem­gået langt flere reformer i nyere tid. Man må derfor forvente at se gen­nem­gri­bende insti­tu­tio­nelle (over)implementationer af politisk styring i pro­fes­sions­ud­dan­nel­serne svarende til dem, der er sket på universiteterne.

En sådan effekt af politisk styring viser Bøjes (2021) analyse af nationale fæl­les­træk i pæda­gog­ud­dan­nel­sens lit­te­ra­tur. Lit­te­ra­tu­ren karak­te­ri­se­res som lære­bogs­præ­get, og konsump­tions­o­ri­en­te­ret, med fokus på aktuelle politiske og fag­po­li­ti­ske dags­or­de­ner. Der viser sig en national ens­ar­tet­hed, men Bøje udpeger også insti­tu­tio­nelle forskelle, idet de for­skel­lige uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner agerer selv­re­fe­ren­ti­elt, og bruger egne ansatte på lit­te­ra­tur­li­sterne, samt en (normativ) ori­en­te­ring i retning af kendte navne (Bøje 2021).

Dette videns­so­cio­lo­gi­ske blik viser at viden­grund­la­get for uddan­nel­sen har ændret karakter og formål. Logikken om prak­sis­ret­tet forskning fremstår i vidt omfang selv­føl­ge­lig, men hvilke problemer det er, der må imødegås med prak­sis­ret­tet forskning er et politisk spørgsmål (Fre­de­rik­sen 2013; Hjort og Blok Johansen (2019); Bøje & Fre­de­rik­sen). Gennem analysen af pæda­gog­ud­dan­nel­sens bachel­or­pro­jek­ter vil vi derfor indkredse hvilke sådanne for­stå­el­ser af praksis de stu­de­rende har tilegnet sig.

Denne artikels bidrag

Denne artikel ana­ly­se­rer deskrip­tivt hvilken viden der bringes i spil, og hvordan den bruges i uddan­nel­sen, med fokus på de stu­de­ren­des selv­stæn­dige refe­ren­cer til viden og forskning i bachel­or­pro­jek­terne. Artiklen er baseret på det argument, at teori, viden og forskning i form af spe­ci­fikke refe­ren­cer til begreber, personer, eller værker, er betyd­nings­fulde i sig selv. Det reper­toire af videns­re­fe­ren­cer, de stu­de­rende bruger i deres projekter, mener vi udtrykker den faglighed de soci­a­li­se­res til i uddan­nel­sen. Vi er her inspi­re­ret af Mac­far­la­nes (2017) begreb om per­for­ma­ti­vi­tet. Mac­far­la­nes argument er, at når stu­de­rende evalueres på, hvorvidt deres præ­sta­tio­ner lever op til tydeligt ope­ra­tio­na­li­se­rede mål, bliver de stu­de­rende optaget af at performe, svarende til disse mål. I vores tilfælde vil det betyde at de stu­de­rende skriver om fx viden­sk­ab­ste­ori, fordi det forlanges i bachel­or­pro­jek­tet, og ikke fordi der er fagligt vægtige grunde til at skrive om viden­sk­ab­ste­ori. Det vil så udmønte sig i over­fla­di­ske mar­ke­rin­ger af viden­sk­ab­ste­ori, der har til formål at tyde­lig­gøre, at teksten lever op til det pågæl­dende krav, frem for viden­sk­ab­ste­o­re­ti­ske dis­kus­sio­ner der er vigtige for opgaven.

Pæda­gog­ud­dan­nel­sen er opdelt i tre spe­ci­a­li­se­rin­ger, rettet mod for­skel­lige prak­sis­fel­ter, med poten­ti­elt for­skel­lig viden, teori og meto­do­logi (Fre­de­rik­sen og Blok Johansen 2021). Vi vil undersøge hvorvidt pro­jek­terne præges af spe­ci­a­li­se­ringsnære pro­blem­kom­plek­ser og diver­ge­rende teo­ri­ap­pa­ra­ter, forsk­nings­tra­di­tio­ner, insti­tu­tio­ner, eller om det er generisk viden og normer på tværs af spe­ci­a­li­se­rin­gerne dominerer hos de stu­de­rende, når uddan­nel­sen er tæt på sin afslut­ning. Er der særlig viden og særlige temaer, hentet fra den (arbitrære) insti­tu­tio­nelle orden, der spiller en særlig rolle, og mani­feste­rer det sig i forskelle mellem specialiseringerne?

Data og metoder

Vores empiri består i 3.735 bachel­or­pro­jek­ter afleveret under 2014-bekendt­­gø­­­rel­­sen, i perioden 2018 – 2022 og hentet fra ucviden​.dk[1], hvor pro­jek­terne uploades af de stu­de­rende selv[2]. Der er store forskelle mellem årene, med 1339 projekter fra 2018, og 511 i 2021. Dette gælder især for Køben­havns Pro­fes­sions­højskole, hvor der i 2018 er uploadet 530 projekter, og de følgende år helt ned til 22 projekter[3]. Disse forskelle gør det umuligt at se på for­an­drin­ger over tid, da vi må formode det ikke er til­fæl­digt hvilke stu­de­rende der uploader, men vi vurderer i øvrigt at mate­ri­a­let omfang er til­stræk­ke­lig repræsentativt.

Mate­ri­a­let – 3.735 bachel­or­pro­jek­ter á ca. 40 sider – er umuligt at læse detal­je­ret. Vi bruger derfor NVIVO 12 til at søge i pro­jekt­fi­lerne, og kode mate­ri­a­let, i tre trin. Først kodes for pro­fes­sions­højskole, årstal, og spe­ci­a­li­se­ring (attribute coding, Sandaña 2013)[4]. Årstal hentes direkte fra ucviden​.dk, mens pro­fes­sions­højskole kræver manuel kontrol. Spe­ci­a­li­se­rin­gen har i alle tilfælde krævet manuel kontrol[5].

Vi har i dernæst kortlagt teorier, forsk­nings­kil­der, og nor­ma­ti­vi­tet i bachel­or­pro­jek­terne. Vi fokuserer her på pro­jek­ter­nes pro­blem­for­mu­le­ring og lit­te­ra­tur­li­ste, da både pro­jek­ter­nes normative position og forsk­nings­mæs­sige for­ank­ring frem­skri­ves i disse dele af opgaven. Vi gen­nem­fø­rer en struk­tu­rel domæ­ne­kod­ning (ibid.). Dette henviser til, at vi opfatter pro­jek­terne som struk­tu­relt opbyggede tekster, der gennem sproglige tegn refererer til et relativt kohærent domæne af legitim pæda­go­gisk viden. Således kan et projekt fx benytte det sproglige tegn ”aner­ken­delse”, der refererer til en række bestemte teorier, forskere, metoder, eller lærebøger – mens et andet projekt benytter tegnet ”Trine Anker­stjerne” der refererer til en helt specifik forfatter. Vi ope­ra­tio­na­li­se­rer altså forskning og teori som refe­ren­cer til konkrete forskere, for­fat­tere, begreber, insti­tu­tio­ner og værker, og ved at kortlægge det anvendte reper­toire af refe­ren­cer, kan vi beskrive det pæda­go­gi­ske teori- og forsk­nings­do­mæne, de stu­de­rende trækker på. Således er ordene ”Berit Bae” i vores ope­ra­tio­na­li­se­ring udtryk for brug af psy­ko­lo­gen Berit Baes aner­ken­del­ses­te­ori, mens fx brugen af ordet ”aner­ken­delse” kan henvise til et bredere (men stadig sam­men­hæn­gende) teo­ri­kom­pleks, hvor Axel Honneth, Nancy Fraser m.fl. er inklu­de­ret[6].

Teorier og viden foldes givetvis mere detal­je­ret ud andre steder i pro­jek­terne, men lit­te­ra­tur­li­ster og pro­blem­for­mu­le­rin­ger er korte, og derfor nemme at analysere. For ikke at analysere 3735 pro­blem­for­mu­le­rin­ger bruger vi en mindre stikprøve, betegnet S1 til at udvikle koderne. Vi betegner til­sva­rende det samlede materiale S2. Til S1 har vi udvalgt 400 projekter ligeligt fordelt over år, pro­fes­sions­højsko­ler, og spe­ci­a­li­se­rin­ger. Vi har herefter optalt ord i pro­blem­for­mu­le­rin­ger og lit­te­ra­tur­li­ster, og kate­go­ri­se­ret disse ordlister i et antal koder, som vi efter­føl­gende koder mate­ri­a­let i S2 med[7]. To eksempler på disse koder ses i tabel 1 nedenfor:

KODEAndre videnspro­du­cen­ter end uni­ver­si­te­ter og UCerRaci­a­li­se­rin­ger  
Ord­fo­re­kom­sterAkf
dst​.dk
Eurostat
eva​.dk
Eva­lu­e­rings­in­sti­tut
Rambøll
 
Minoritet
Mino­ri­tets­bag­grund
Mino­ri­tets­børn
Etnisk
Flygt­ninge
 Sfi
Kora
Epinion
Inte­gra­tions­net
Inte­gre­ret
Integrere
 Ghetto
Ind­van­drer
Søge­strengakf OR dst​.dk* OR Eurostat* OR eva​.dk* OR vive OR eva­lu­e­rings­in­sti­tut* OR rambøll OR sfi OR kora OR epinionminoritet* OR etni* OR flygtn* OR indvandr OR integrat* OR ghetto
Tabel 1: Kodeeksempler

Her ses en række ord­fo­re­kom­ster fra S1, som tilsammen udgør koden anført øverst. Nederst ses den konkrete søge­streng hvormed vi ope­ra­tio­na­li­se­rer koden. Dette sker ved at søge på denne streng i S2, og derved kode mate­ri­a­let. I alt har vi kon­stru­e­ret 210 koder; 196 struk­tu­relle domæ­ne­ko­der (61 fagtermer, 29 konkrete værker, 17 tids­skrif­ter og videnspro­du­cen­ter, 99 konkrete for­fat­tere), samt 14 koder for pro­fes­sions­højsko­ler, årstal og specialiseringer.

Analyse

Vi præ­sen­te­rer først egen­ska­ber, der gælder for alle bachel­or­pro­jek­ter. Der er tale om både nogle bestemte kate­go­rier, en bestemt fordeling af lit­te­ra­tur og kilder, og bestemte måder at stille spørgsmål på. Herefter ser vi på spe­ci­a­li­se­rin­gerne, og hvilke koder, som adskiller disse. Dæk­nings­gra­den af koderne ses i tabel 2 nedenfor – dæk­nings­gra­den angiver andelen af mate­ri­a­let kodet med den pågæl­dende kode[8].

Kodedæk­nings­gradKodeDæk­nings­grad
anven­delse95%Elev38%
optimere95%Natur36%
barn – børn93%funk­tions­ned­sæt­telse36%
forskning92%Ældre36%
kom­pe­tence91%tvær­pro­fes­sio­nel34%
Voksen90%Musik32%
Kom­pen­sere90%demokrati31%
reflek­sion88%livskva­li­tet29%
Inklusion88%Æstetisk27%
Trivsel85%selv­be­stem­melse26%
Aner­ken­delse84%Mand/mænd25%
Etik83%Kvinde23%
Køn79%fodbold21%
forældre79%hjemløs/misbrug20%
Unge78%Idræt19%
Leg72%Raci­a­li­se­rin­ger19%
Omsorg68%psykiatri18%
Udsat61%Bruger17%
Dreng61%beboere16%
Magt61%medind­dra­gelse16%
Dannelse60%omsorgs­svigt14%
selv­stæn­dig60%Seksu­a­li­tet14%
Pige55%sprogsti­mu­le­ring14%
Bevægelse53%anbragt11%
Sanser47%Sorg8%
Læreplan45%Drama5%
Borger43%empower­ment5%
Digital41%brætspil4%
med­be­stem­melse41%nonbinær0%
diagnoser41%  
Tabel 2: Koder og dækningsgrad

Anven­del­ses­o­ri­en­te­ret og aner­ken­dende pædagogik

Langt fler­tal­let af pro­jek­terne er anven­del­ses­o­ri­en­te­rede, opti­me­rende, og kom­pen­se­rende. Koden anven­del­ses­o­ri­en­te­ret dækker over ord som effekt, virkning, anven­delse, imple­men­te­ring, redskab, og selv­føl­ge­lig anven­delse, der beskriver instru­men­ta­li­se­ring og ratio­na­li­se­ring (Andersen 2020) – en pædagogik, hvor der bruges redskaber. De to andre koder dækker over ord, der henviser til at noget optimeres: forbedre, faci­li­tere, fremme, styrke, optimere, højne, støtte, tilegne, succes og kvalitet; eller at er noget der skal undgås, eller kom­pen­se­res for: mindske, hæmme, negative, ulemper, undgå, forebygge, støtte, van­ske­lig­gøre. Kom­bi­na­tio­nen af disse koder er udtryk for en pædagogik, hvor der anvendes redskaber til at forbedre eller kom­pen­sere. Et eksempel på en sådan pro­blem­for­mu­le­ring lyder: ”Hvordan kan jeg som pædagog under­støtte resiliens hos udsatte familier ved hjælp af bære­dyg­tig pædagogik?”. Dette passer med andre hyppige koder, der beskriver mål for det pæda­go­gi­ske arbejde (kom­pe­tence, livskva­li­tet, trivsel) eller særlige kate­go­rier af børn eller borgere, der kalder på bestemte pæda­go­gi­ske tilgange (Udsat, anbragt, diagnoser, funk­tions­ned­sæt­telse). Anven­del­ses­o­ri­en­te­rings­ko­den dækker 95% af pro­jek­terne, det samme gælder opti­me­rings­ko­den, mens kom­pen­sa­tions­ko­den dækker 90%, som det ses i tabel 2[9].

Koderne Aner­ken­delse og inklusion dækker også store dele af mate­ri­a­let, hhv. 84% og 88%. Disse normative refe­ren­cer kan henvise til for­skel­lige slags aner­ken­delse og inklusion[10], men vi er her mest inter­es­se­ret i at der henvises til normative termer, ikke hvad det præcise indhold af hen­vis­nin­gen er. Disse koder markerer således at den generelle pæda­go­gik­for­stå­else i pro­jek­terne på tværs af emner, er, at al pædagogik skal være aner­ken­dende og inklu­de­rende. Tilsammen peger disse fund desuden på, at i dis­kus­sio­nen om hvorvidt pædagogik skal være deskrip­tiv eller normativ, falder svaret i bachel­or­pro­jek­terne ud til nor­ma­ti­vi­te­tens fordel: Her efter­spør­ges i alt­over­ve­jende grad anven­de­lig­hed i betyd­nin­gen hand­le­an­vi­sende pæda­go­gisk viden.

Grund­bø­ger og metodebøger

En anden fælles egenskab ved pro­jek­terne er, at lit­te­ra­tu­ren især udgøres af grund­bø­ger[11], meto­debø­ger og af bestemte forlag. De 15 hyppigst nævnte enkelt­vær­ker ses i tabel 3 nedenfor[12]:

BogFore­kom­ster i S1Dæk­nings­grad i S2
Gravesen, D.T. (red.) (2015). Intro­duk­tion til pæda­go­gens grund­fag­lig­hed, Hans Reitzels Forlag*33738%
Aagerup, L. (2015). Pæda­go­gens under­sø­gel­ses­me­to­der, Hans Reitzels forlag19536%
Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) (2015). Kva­li­ta­tive metoder – en grundbog, Hans Reitzels Forlag22632%
Gravesen, D.T. (red.) (2016). Pædagogik i dagtilbud, Hans Reitzels Forlag*27331%
Brinkkjær og Høyen (2018): Viden­sk­ab­ste­ori for de pæda­go­gi­ske pro­fes­sions­ud­dan­nel­ser, Hans Reitzels Forlag13530%
Kvale og Brinkmann(2015): Interview – det kva­li­ta­tive forsk­nings­in­ter­view som håndværk, Hans Reitzels Forlag13826%
Anker­stjerne og Broström(red.) Håndbog til pæda­gog­ud­dan­nel­sen, Hans Reitzels forlag*16821%
Mus­chin­sky og Mottelson(2020): Under­sø­gel­ser – viden­sk­ab­ste­ori og metode i pæda­go­gi­ske studier, Hans Reitzels Forlag12521%
Petersen, K.E. & Erlandsen, T. (red.) (2018). Pædagogen som myn­dig­heds­per­son, Samfundslitteratur*25619%
Meto­de­gu­i­den, https://​meto​de​gu​i​den​.au​.dk/7117%
T. T. Engsig (red.) (2018) Empiriske Under­sø­gel­ser og Metodiske Greb. Hans Reitzels Forlag9716%
Vikær Andersen, T. (red.) (2023) Social- og Spe­ci­al­pæ­da­go­gik i pæda­gog­ud­dan­nel­sen, Hans Reitzels Forlag*10216%
Andy Højholdt (2016): Tvær­pro­fes­sio­nelt sam­ar­bejde i teori og praksis, Hans Reitzels Forlag*9214%
Mortensen, T.H. & Næsby, T. (red.) (2020). Den styrkede pæda­go­gi­ske læreplan,  Dafolo*8912%
Kornerup, I. & Næsby, T. (2015). Kvalitet i dagtilbud. Grundbog til dag­til­bud­s­pæ­da­go­gik, Dafolo*7611%
Tabel 3: Hyppigst nævnte enkeltbøger

Grund­bø­gerne er markeret med (*). Man kunne mene at Petersen og Erlandsen samt Højholdt ikke er grund­bø­ger. Men begge tager udgangs­punkt i begreber defineret i lov­grund­la­get for uddan­nel­sen, hhv. Tvær­pro­fes­sio­na­li­tet, og Pædagogen som Myn­dig­heds­per­son (BEK nr 354 af 07/04/2017, §5 og bilag 1). Dette gælder også de øvrige grund­bø­ger, der refererer til spe­ci­a­li­se­rin­gerne, til Pæda­go­gens grund­fag­lig­hed, eller til bekendt­gø­rel­sens kom­pe­ten­ce­mål for uddan­nel­sen. Grund­bø­gerne menings­ud­fyl­der og definerer således pædagogik, via bekendtgørelsen.

De bøger der ikke er grund­bø­ger, handler om metode og viden­sk­ab­ste­ori. Det fortolker vi som udtryk for kravet om metode og viden­sk­ab­ste­ori i netop bachel­or­pro­jek­tet. Det under­stre­ger et per­for­ma­tivt element i de stu­de­ren­des valg af kilder – de vælger bøger, der utve­ty­digt gør hvad stu­di­e­ord­ning og bekendt­gø­relse fremhæver ved bachel­or­pro­jek­ter. Når det er analytisk inter­es­sant skyldes det, at sådanne krav jo kan opfyldes på mange måder. Men de stu­de­rende gør det på én stort set homogen måde. Vi fortolker det som et udtryk for per­for­ma­ti­vi­tet: Når alle stu­de­rende løser opgaven med at opfylde kravene på næsten identiske måder, på trods af pro­fes­sio­nens store faglige variation, fortolker vi det som et udtryk for et fokus på at præstere som der forventes (Mac­far­lane 2017).

Fler­tal­let af bøgerne er anto­lo­gier, med for­fat­tere fra især pro­fes­sions­højsko­ler, men også fra uni­ver­si­te­ter og andre forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner. 11 af de 15 bøger er fra samme forlag. Dette billede gælder også for det samlede billede af lit­te­ra­tu­ren: I de 400 S1-lit­te­ra­tur­li­ster nævnes Hans Reitzels Forlag 2396 gange, Akademisk forlag 813 gange, Sam­funds­lit­te­ra­tur 331, Dafolo 379 gange, og Systime 310 gange.

Samlet er bachel­or­pro­jek­terne instru­men­telt og normativt ori­en­te­rede, og trækker på sekundær lære­bogs­lit­te­ra­tur, der formidler pædagogik og forsk­nings­me­tode på en pæda­­gog­ud­­dan­­nel­­ses-specifik måde. Dét rejser et spørgsmål om hvad der er lærebog og for­mid­ling, og hvad der er forskning, som vi ser på nedenfor. Endelig er det bemær­kel­ses­vær­digt, hvor massivt især ét forlag sidder på lit­te­ra­tur til pædagoguddannelsen.

Forskning og formidling

Hvilke videnspro­du­cen­ter og ‑kilder finder vi i mate­ri­a­let, udover oven­nævnte enkelt­vær­ker? I tabel 4 nedenfor ses de koder[13] hvormed vi har undersøgt dette:

KodeDæk­nings­grad
Uni­ver­si­te­ter63%
DPU/asterisk33%
Ucviden​.dk5%
Andre videnspro­du­cen­ter47%
Fag­for­bund og interesseorganisationer52%
  
Dansk Pæda­go­gisk Tidsskrift3%
Forskning i Pæda­go­gers pro­fes­sion og uddannelse2%
Tids­skrift for professionsstudier1%
Kvan5%
Social Kritik13%
Kognition og pædagogik1%
Paideia0%
0 – 142%
Vera5%
Tabel 4: Videnspro­du­cen­ter og videnskilder

Der er mange refe­ren­cer til uni­ver­si­te­ter – særligt DPU og DPU’s tids­skrift Asterisk. Men først og fremmest er der tale om angi­vel­ser af ansæt­tel­ses­ste­der, fx ”Professor Dion Sommer, fra Aarhus Uni­ver­si­tet”. Omtrent halvdelen af pro­jek­terne er kodet med andre videnspro­du­cen­ter end uni­ver­si­te­ter – her fylder især VIVE og EVA. Et til­sva­rende antal trækker på kilder fra fag­for­bund (BUPL, SL, FOA og DLF) eller inter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner (Red Barnet, Børns Vilkår, Han­di­cap­rå­det, Fril­ufts­rå­det). Ganske få projekter henviser til ucviden[14].

Der er generelt få hen­vis­nin­ger til danske pæda­go­gi­ske tids­skrif­ter; de fleste ligger under 5%. Und­ta­gel­sen er Social Kritik, der ligger på 13%. Dét er dog én bestemt artikel der udgør langt stør­ste­delen af hen­vis­nin­gerne til Social Kritik, nemlig Berit Bae’s ”Voksnes defi­ni­tions­magt og børns sel­vop­le­velse”, fra 1996.

Kilderne tegner et mod­sæt­nings­fuldt billede. Mens uni­ver­si­te­ter er massivt til stede, er det i kraft af de oven­nævnte lærebøger, fremfor forsk­nings­ar­tik­ler. I hele S1 finder vi under 10 engelsk­spro­gede forsk­nings­ar­tik­ler. Inter­na­tio­nal forskning skal altså over­sæt­tes, for at blive brugt her. Det er en væsentlig pointe: til­gæn­ge­lig­hed har betydning for hvilken forskning de stu­de­rende bruger. En anden side af dette viser sig i de mange hen­vis­nin­ger til andre videnspro­du­cen­ter end uni­ver­si­te­terne, i det disse netop udgives på dansk og online.

Dette betegner vi stra­te­gisk videnspro­duk­tion. VIVE, EVA, m.v. pro­du­ce­rer i høj grad viden, der direkte adres­se­rer politiske og for­valt­nings­mæs­sige spørgsmål – det, som Bjerre og Reimer har kaldt stra­te­gisk evidens (2014). Det er viden, der pro­du­ce­rer instru­men­telle svar på spørgsmål, som for­valt­ning eller politisk ledelse ønsker besvaret. Det gælder også i inter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner og fag­for­bund. I rapport og tids­skrif­ter fra disse finder man let­til­gæn­ge­lige frem­stil­lin­ger af forskning, og det er fx ofte BUPLs tids­skrift Børn og Unge, der henvises til, når der i bachel­or­pro­jek­terne refereres til universitetsforskere.

Mate­ri­a­let er altså karak­te­ri­se­ret af et fravær af forsk­nings­ar­tik­ler og ‑tids­skrif­ter, men der er alligevel meget forskning til stede, blot i mere for­mid­lede former. Og der er især en stor brug af viden i form af stra­te­gisk evidens, pro­du­ce­ret andre insti­tu­tio­ner og faglige aktører end universiteter.

Forskere i massevis

Vi ser også mange navngivne forskere[15], hvilket er en væsentlig pointe. Den pæda­go­gi­ske forsk­nings­of­fent­lig­hed har stor betydning for uddan­nel­sen – men kun på visse betin­gel­ser. I tabel fem nedenfor ses de 15 hyppigst nævnte danske og inter­na­tio­nale forskere[16].

Danske forskereantalInter­na­tio­nale forskereantal
Svend Brinkmann1790Lev Vygotskij825
Stig Broström724Berit Bae794
Üzeyir Tireli og Vibe Larsen658Mihalyi Csikszent­mi­ha­lyi659
Daniela Cecchin641Pierre Bourdieu504
Andy Højholdt641Aaron Anto­nov­sky459
Grethe Kragh-Müller560Axel Honneth453
Hanne Warming506Daniel Stern419
Jan Kampmann436John Bowlby301
Trine Anker­stjerne431Michel Foucault292
Torben Næsby421Annelise Løvlie Schibbye258
Susan Hart365Siri Næss256
Dion Sommer354Jean Piaget249
Knud Illeris342Etienne Wenger215
Ida Kornerup327John Dewey203
Eva Gulløv323Urie Bron­fen­bren­ner122
Tabel 5: Forskere, antal refe­ren­cer i S2

Den danske liste består af nulevende aktive forskere. Fler­tal­let er ansat ved uni­ver­si­te­ter, og mange af dem forsker i psykologi, eller græn­se­fel­tet mellem pædagogik og psykologi, med Eva Gulløvs som eneste antro­po­log. Der er også en række ansatte ved pro­fes­sions­højsko­lerne – og her gælder de samme forhold som vi så med grund­bø­gerne ovenfor; Det er forskere, der knytter meget tæt an til begreber i pæda­gog­ud­dan­nel­sen. Således har Larsen og Tireli udgivet en bog om netop bachel­or­o­p­ga­ven (2015), mens Højholdt, Næsby og Anker­stjerne har publi­ce­ret med fokus på hhv. tvær­pro­fes­sio­nelt sam­ar­bejde, kvalitet i dagtilbud og sko­le­fri­tids­pæ­da­go­gik. Flere af disse optræder også på listen over de mest anvendte bøger.

Denne liste er også struk­tu­re­ret af de ovenfor nævnte til­gæn­ge­lig­heds­kri­te­rier. Om en forsker læses på pæda­gog­ud­dan­nel­sen afhænger af for­ske­rens publi­­ce­rings-strategi. Et eksempel kan tyde­lig­gøre dette. Den mest refe­re­rede forsker, Svend Brinkmann, er professor i psykologi. Brinkmann publi­ce­rer i vidt omfang på dansk, skriver og redigerer lærebøger og sekundær lit­te­ra­tur. En anden dansk professor i psykologi er Mette Skovgaard Wæver. Der refereres kun til Wæver én gang i hele mate­ri­a­let, selvom Wæver forskning i barnets udvikling, til­knyt­ning, leg og rela­tio­ner til forældre er yderst relevant for pædagoger. Men Wæver publi­ce­rer ude­luk­kende på engelsk. Vi kan meta­forisk beskrive dette som at forsk­nin­gen filtreres på sin vej til pæda­gog­ud­dan­nel­sen. Hvis den ikke formidles på dansk, i bøger af den type vi tidligere har omtalt, vil den sjældent opnå en stor rolle i uddannelsen.

De inter­na­tio­nale forskere er oversatte. Men de adskiller sig også ved at være ældre – over halvdelen lever ikke længere, og mange af dem publi­ce­rede primært for 20 år eller mere siden – Vygotskij, der topper listen, døde i 1934. Mens der blandt de inter­na­tio­nale forskere er adskil­lige psy­ko­lo­ger og pæda­go­gi­ske forskere, er der også filo­sof­fer og socio­lo­ger. Listen over inter­na­tio­nale forskere er også kort – udover de 15 vist her er der kun ca. 20 yder­li­gere. På listen over danske forskere er der 82, der refereres til over fem gange. De inter­na­tio­nale forskere udgør også en slags pæda­­go­­gisk-psy­ko­lo­­gisk kanon – det er velkendte teorier, der længe optrådt i dansk pæda­go­gisk faglighed.

Sproglig til­gæn­ge­lig­hed er altså afgørende for, hvilke forskere der bliver brugt af de bachel­or­stu­de­rende. Der refereres til masser af forskere, fra alle danske uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sions­højsko­ler i mate­ri­a­let. Men de har det til fælles at deres forskning er let til­gæn­ge­lig for pæda­gog­ud­dan­nel­sen; på dansk, i læreøger og sekun­dær­lit­te­ra­tur. Til­sva­rende er de inter­na­tio­nale forskere vigtige figurer i dansk pæda­go­gisk historie, og derfor let­til­gæn­ge­lige. Forskerne arbejder primært kva­li­ta­tivt, og mange af dem trækker på kritiske pæda­go­gi­ske tra­di­tio­ner. Man kan overveje om kritisk og kva­li­ta­tiv forskning opfattes som mere relevant eller til­gæn­ge­lig for de stu­de­rende, og måske også som normativt kongruent med den aner­ken­dende og inklu­de­rende pædagogik?

Forskelle mellem spe­ci­a­li­se­rin­ger og professionshøjskoler

I tabel 6 nedenfor har vi opstillet de kate­go­rier, der er hhv. mere end en stan­dard­af­vi­gelse over-(grøn), eller underrepræsenteret(rød). Visse af disse koder er endvidere distink­tive for én spe­ci­a­li­se­ring. Fx er ”anbragt” under­re­præ­sen­te­ret i Dag­til­­buds- (DT) og sko­le­fri­tids­spe­ci­a­li­se­rin­gen (SKF), mens den er over­re­præ­sen­te­ret i soci­al/­spe­cial-spe­ci­a­li­­se­rin­­gen (SOS). Anbragt-koden er derfor distink­tiv for SOS-spe­ci­a­li­­se­rin­­gen. Distink­tive koder er markeret med fed. Køn, tosproget og sprogsti­mu­le­ring er distink­tive for DT-spe­ci­a­li­­se­rin­­gen, og tvær­pro­fes­sio­nel er distink­tiv for SKF, mens anbragt, beboere, empower­ment, magt, psykiatri, omsorgs­svigt og seksu­a­li­tet er distink­tive for SOS-specialiseringen.

Fra forskning til (uddannelses)praksis: Hvilken forskning bruger pædagogstuderende? - Dansk pædagogisk Tidsskrift 1
Figur 1: Over- og under­re­præ­sen­te­rede koder på spe­ci­a­li­se­rin­gerne her

De distink­tive koder refererer især til insti­tu­tio­nelle forskelle. Lære­pla­ner har man således kun i dagtilbud, og bruger/borger bruges ikke udenfor special- og soci­al­pæ­da­go­gik. Det kan synes ind­ly­sende, men viser faktisk, at spe­ci­a­li­se­rin­gerne bruger insti­tu­tions- og for­valt­nings­sprog; det, der er ken­de­teg­nende for spe­ci­a­li­se­rin­gerne, har med insti­tu­tions­ty­per at gøre. Der er i mindre grad tale om teo­re­ti­ske, eller forsk­nings­mæs­sige forskelle. Det er selv­føl­ge­lig ikke over­ra­skende, da spe­ci­a­li­se­rin­gerne jo har navn efter insti­tu­tions­ty­per – men det er kongruent med vores analyse af en homogen pæda­go­gisk anven­del­ses­tænk­ning og nor­ma­ti­vi­tet på tværs af spe­ci­a­li­se­rin­gerne. Pæda­gog­ud­dan­nel­sen spe­ci­a­li­se­rer således de stu­de­rende i insti­tu­tio­nelle og for­valt­nings­mæs­sige forhold, og i mindre grad i særlig spe­ci­a­li­se­ret viden.

Der er dog distink­tive fag­be­gre­ber: magt, empower­ment, køn, omsorgs­svigt og tvær­pro­fes­sio­na­li­tet. Det er nogle lidt uventede distink­tio­ner, for så vidt at disse forhold jo er til stede i alle pæda­go­gi­ske kon­tek­ster. Magt, empower­ment og omsorgs­svigt er distink­tive for SOS, og kan siges at have med en afvigelse/normalitetstænkning at gøre, ligesom andre af de distink­tive koder for SOS har. De vidner måske om en særlig opmærk­som­hed på mar­gi­na­li­se­ring og for­valt­ning af pæda­go­gisk myndighed i denne spe­ci­a­li­se­ring. Vi ser også at tosproget og sprogsti­mu­le­ring er distink­tive for DT – dette er udtryk for at den politiske interesse for sprogsti­mu­le­ring netop har rettet sig mod dagtilbud. Koden raci­a­li­se­rin­ger er ikke distink­tiv, men dog over­re­præ­sen­te­ret for SKF, og det indikerer at den pæda­go­gi­ske interesse i skolen er mindre rettet mod sprog, men mod kultur.

Det er mindre oplagt at tvær­pro­fes­sio­na­li­tet er distink­tiv for SKF og at køn er for det DT. Tvær­pro­fes­sio­na­li­tet er politisk instal­le­ret som fagområde i pro­­fes­sions-uddan­­nel­­serne, men måske er det særligt ved­kom­mende for sko­le­fri­tids­spe­ci­a­li­se­rin­gen pga. sam­ar­bej­det med fol­ke­sko­le­læ­rerne[17].

Når køn er distink­tivt for DT kunne det skyldes at der tales om køn på for­skel­lige måder på spe­ci­a­li­se­rin­gerne. På SKF er koden Dreng over­re­præ­sen­te­ret, mens pige og køn er under­re­præ­sen­te­ret. Her tales der altså mest om drenge, og det kunne stå i mod­sæt­ning til de norm­kri­ti­ske dis­kus­sio­ner af køn, der måske findes på dagtilbud. Det vil dog kræve nær­læs­nin­ger af mate­ri­a­let at under­sø­ger denne type for­kla­rin­ger nærmere.

Vi finder altså tre spe­ci­a­li­­se­rings-spe­ci­­fikke for­valt­nings­sprog, snarere end tre undero­p­de­lin­ger af pæda­go­gik­forsk­nin­gen, og det bliver implicit legi­ti­me­rende for insti­tu­tio­nel, for­valt­nings­mæs­sig og politisk skelnen. Inden for disse skel opstår så spe­ci­a­li­se­rings­spe­ci­fikke pro­blem­stil­lin­ger (køn, magt, tvær­pro­fes­sio­na­li­tet). Spe­ci­a­li­se­rin­gerne trækker således den modsatte vej af den aner­ken­dende og inklu­de­rende pæda­go­gi­ske nor­ma­ti­vi­tet: Almene spørgsmål om køns­ste­reo­typi, afmæg­tig­gø­relse eller fagkampe afgrænses til enkelte spe­ci­a­li­se­rin­ger[18].

Dis­kus­sion og konklusion

Bachel­or­pro­jek­terne trækker på tværs af spe­ci­a­li­se­rin­ger på en pæda­go­gik­for­stå­else, der er anven­del­ses­o­ri­en­te­ret og pro­blem­lø­sende, og en pædagogik, der er aner­ken­dende og inklu­de­rende. De trækker på dansk­spro­get grund­bogs­lit­te­ra­tur om pædagogik og forsk­nings­me­tode, og denne lit­te­ra­tur er især udgivet af Hans Reitzels Forlag. Endvidere optræder mange stra­te­gi­ske under­sø­gel­ser. Egentlige forsk­nings­pu­bli­ka­tio­ner fra viden­ska­be­lige tids­skrif­ter er fra­væ­rende, men mange danske forskere omtales, både fra uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sions­højsko­ler – alle ken­de­teg­net ved at udgive på dansk, og i for­mid­lings­sam­men­hænge. Der omtales også en del inter­na­tio­nale forskere, igen på dansk, og de er ken­de­teg­net ved at være ældre, tone­an­gi­vende teoretikere.

Der er klare forskelle mellem de tre spe­ci­a­li­se­rin­ger. For­skel­lene handler enten om insti­tu­tio­nelle eller for­valt­nings­mæs­sige kate­go­rier (fx anbragt, udvik­lings­hæm­met), pro­blem­ka­te­go­rier med politisk fokus (fx sprogsti­mu­le­ring, læreplan), eller faglige spørgsmål, der bliver særligt vigtige i netop én spe­ci­a­li­se­ring (Køn i dagtilbud, magt i social- og spe­ci­al­pæ­da­go­gik, tvær­pro­fes­sio­nel i skole/fritid.)

Disse fund peger på at en af inten­tio­nerne med pro­­fes­sions­­højskole-kon­­struk­tio­­nen er lykkedes – uddan­nel­sens faglighed lader til at være relativt homogen på tværs af uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­nerne. Men vi ser vi også en forskel, der ikke kan siges at være videns­ba­se­ret. Spe­ci­a­li­se­rin­gerne adskiller sig primært i kraft af insti­tu­tions­af­hæn­gige, politiske og for­valt­nings­mæs­sige kate­go­rier. Dette er en uselv­stæn­dig­gø­relse af pædagogik som vidensfag. Fag­lig­he­den iklædes insti­tu­tio­nelle kate­go­rier, der legi­ti­me­rer politiske og for­valt­nings­mæs­sige for­stå­el­ser af pædagogik, og van­ske­lig­gør samtaler på tværs.

Der tegner sig et billede af en videns­brug, der repro­du­ce­rer en insti­tu­tio­nel orden, og en anven­del­ses­tænk­ning, men samtidig i grunden ikke opererer med særlig for­skel­lig­ar­tede pæda­go­gi­ske tra­di­tio­ner. Den grund­læg­gende normative position er den samme på tværs af spe­ci­a­li­se­rin­ger, og de mange for­skel­lige emner, som bachel­or­pro­jek­terne behandler. Hvad enten de handler om tera­pi­hunde i soci­al­pæ­da­go­gik, æstetiske akti­vi­te­ter, eller ældre­pæ­da­go­gik er aner­ken­delse og inklusion centrale normative orienteringspunkter.

Skal man kon­klu­dere på hvilken rolle forskning spiller for det pro­fes­sio­nelle videns­grund­lag her, må man sige, at forsk­nin­gen spiller en væsentlig rolle; den refereres i meget høj grad. Men det er uvist præcist hvordan den inddrages – den filtreres gennem for­mid­ling, sprog og til­gæn­ge­lig­hed. Og den viden filtreres gennem spe­ci­a­li­se­rin­gerne som insti­tu­tio­nelle kate­go­rier – det, de stu­de­rende spe­ci­a­li­se­res i, er den insti­tu­tio­nelle og for­valt­nings­mæs­sige orden. Dette bekræfter Andersens pointe en pædagogik, der er instru­men­tel, rationel, og – kan vi nu tilføje – insti­tu­tions­le­gi­ti­me­rende. Og endelig filtreres den gennem de stu­de­ren­des per­for­ma­tive stra­te­gier for at honorere uddan­nel­sens krav. De stu­de­rende refererer til forskning og forskere på måder, der er så homogene, at man kan mistænke at det er udtryk for et ønske om at demon­strere faglighed, gennem legi­ti­me­rende forskningsmarkeringer.

Begræns­nin­ger ved ana­ly­se­stra­tegi og kodning

Den her anvendte ana­ly­se­stra­tegi kan beskyldes for at være over­fla­disk og for at frag­men­tere mate­ri­a­let. Vi ser ikke sam­men­hænge på langs af bachel­or­pro­jek­terne, og kan ikke se små forskelle mellem pro­jek­terne, fx om anven­del­ses­tænk­nin­gen er for­skel­lig fra projekt til projekt. Det vi kan se, er hvilke sproglige tegn det gen­nem­snits­lige bachel­or­pro­jekt på pæda­gog­ud­dan­nel­sen gør brug af, og hvordan det markerer et pæda­go­gisk faglighed og viden. At bruge ordet ”inklusion” er at anvende en fagterm, der markerer en form for faglig viden. Når vi med kode­stra­te­gien kan genfinde mange fund fra til­sva­rende under­sø­gel­ser, validerer det også stra­te­gien. Hvad vi ikke kan, er at sige noget om pro­jek­ter­nes kva­li­te­ter, eller betydning i forhold til en pæda­go­gisk praksis. Det første kunne under­sø­ges gennem mere kva­li­ta­tive læsninger af bachel­or­pro­jek­terne, der så ville betyde at meget færre projekter ana­ly­se­res. Det andet kræver en form for føl­ge­forsk­ning. Begge dele er udenfor denne artikels rækkevidde.

Bachel­or­pro­jek­tet som genre – hvad betyder bachel­or­pro­jek­ter­nes vidensbrug?

Når BA-pro­jek­terne trækker på tydelige nor­ma­ti­vi­te­ter på tværs af spe­ci­a­li­se­rin­ger og pro­fes­sions­højsko­ler, kunne det tyde på en fælles kontekst-uafhængig for­stå­else af, hvad det pæda­go­gi­ske projekt er. Det er med andre ord et tegn på en normativ kon­si­stens blandt de nyud­dan­nede pro­fes­sio­nelle. Samtidig ser de studerede det som centralt at anvende redskaber til at afhjælpe udfor­drin­ger på tværs af spe­ci­a­li­se­rin­ger. Det tangerer en kom­pen­sa­to­risk og instru­men­tel tænkning af pædagogik. Instru­men­tel viden – redskaber – opleves som selv­føl­ge­lig i bachelorprojektet.

Der er her en potentiel konflikt mellem en sam­men­hæn­gende og gen­stands­u­af­hæn­gig pro­fes­sio­nel nor­ma­ti­vi­tet, og en instru­men­tal fore­stil­ling om pædagogik. Hvis der er brug for en specifik anven­de­lig viden, for at handle på en given pæda­go­gisk pro­blem­stil­ling, hvad betyder det så, at alle stu­de­rende abonnerer på den aner­ken­dende og inklu­de­rende pædagogik? Er den altid rigtig? En mulighed er at aner­ken­delse og inklusion repræ­sen­te­rer grund­læg­gende huma­ni­sti­ske værdier, som man som pæda­gogstu­de­rende til­træk­kes af, men at de ikke er så nemme at doku­men­tere i anven­delse. Derfor er der brug for at supplere dem med noget værk­tøjs­ag­tigt. Pro­blem­for­mu­le­rin­gerne peger i retning af at noget skal løses – og måske er det som stu­de­rende svært at skrive et projekt, hvor det ikke er tydeligt at man anvender en eller anden viden? Her bliver anven­del­ses­tænk­ning en måde at legi­ti­mere sig på som stu­de­rende, men måske ikke noget, der egentlig finder ud i den pæda­go­gi­ske praksis, hvilket er et dilemma pro­fes­sio­nen generelt står i, jf. Kampmann et. al.(2014). Måske er anven­del­ses­tænk­nin­gen en mani­fe­sta­tion af bachel­or­pro­jek­tet som genre – den er der af samme grund som Tireli & Larsen, og viden­sk­ab­ste­o­ri/­­me­tode-bøgerne: det er sådan de stu­de­rende formoder man performer genren bachelorprojekt.

Hvad er det for et billede af dansk pæda­go­gisk forskning vi efter­la­des med? I det store BA-billede ses ikke meget forskning i tra­di­tio­nel forstand – vi ser for­svin­dende få forsk­nings­ar­tik­ler i de stu­de­ren­des refe­ren­cer. Er det tegn på at de stu­de­rende ikke inddrager, eller anvender forskning? Eller er forsk­nings­ar­tik­ler ikke anven­de­lige på pæda­gog­ud­dan­nel­sen? Det ses tydeligt at forsk­nings­per­spek­ti­ver er tilstede på anden vis i stu­de­re­des projekter. Der ses mange refe­ren­cer til danske forskere, og refe­ren­cer til forsk­nings­for­mid­ling, primært i form af grund­bogstek­ster, formidlet af forskere. Når det hævdes at der savnes tydelig forsk­nings­re­fe­rence og videns­an­ven­delse i pæda­gog­pro­fes­sio­nen, er det fordi disse for­bin­del­ser ikke tælles med. Måske er det en reak­tu­a­li­se­ring af kampen mellem pædagogik som viden­skabs­fag hhv. pro­fes­sions­fag (Cal­lewa­ert 2017).

Vores fund ved­rø­rende lit­te­ra­tu­ren kalder også på over­vej­el­ser over for­la­ge­nes rolle i pæda­gog­ud­dan­nel­sen. Det er ikke svært at forklare disse bøgers dominans – både forlag, lære­bogs­for­fat­tere, stu­de­rende, og under­vi­sere har ind­ly­sende fordele af anto­lo­gier, hvor viden er samlet og frem­stil­let let­til­gæn­ge­ligt. Og når der lyder bekla­gel­ser over den omfat­tende brug af sekun­dær­lit­te­ra­tur og over­fla­di­ske for­stå­el­ser af pæda­go­gi­ske hoved­vær­ker, er det måske bare en anden måde aka­de­mi­se­rin­gen viser sig på? Omvandt er det også en per­for­ma­tiv instru­men­ta­li­se­ring, hvis stu­de­rende alene læser det der knytter tydeligt an til uddan­nel­sens lærings­mål. Og endelig kan man diskutere om kom­merci­elle fore­ta­gen­der som forlag skal have en så afgørende rolle på pædagoguddannelsen?

På den ene side fremstår det sel­vind­ly­sende, at de stu­de­rende bør være fagligt vel­fun­de­rede med et forsk­nings­ba­se­ret viden­grund­lag. Ønsket om at påvirke kva­li­te­ten i pæda­go­gisk praksis er til at forstå. På den anden side er det måske netop for­vent­nin­gen om forsk­nings­ba­se­ret viden der kommer til at spænde ben for pædagog-pro­­fes­sio­­nel faglighed. Det er vist, at stu­de­rende performer det, der forventes af dem i uddan­nel­ses­sam­men­hænge, men Mac­far­la­nes kritik af per­for­ma­ti­vi­tet er netop, at den udgrænser de stu­de­rende, der gør noget ander­le­des, eller udfordrer normerne for hvordan man (i dette tilfælde) gør det gode bachel­or­pro­jekt. Samtidig kon­sti­tu­e­res de stu­de­rende på en særlig måde gennem under­vi­ser­nes dobbelte fokus; på den ene side bruges i vidt omfang grund­bø­ger og andre ’til­gæn­ge­lige’ formater i konsump­tions­ånd gennem uddan­nel­sen; på den anden side vejledes de stu­de­rende i at anvende forskning – hvordan skulle de så kunne tro andet end at grund­bø­ger netop er forskning?

Vi må derfor kon­klu­dere at på den ene side er dansk pæda­go­gisk forskning massivt til stede i pæda­gog­ud­dan­nel­sen, og dét er jo en succes. Men den gate­ke­epes af sproglige, for­mid­lings­mæs­sige og for­lags­mæs­sige rammer: Den skal være på dansk, den skal præ­sen­te­res i sekun­dær­lit­te­ra­tur, og i anto­lo­gier rettet specifikt mod uddan­nel­sen, for at komme ind. Men på den anden side er der tegn, der peger i retning af en per­for­ma­tiv, og mod­sæt­nings­fyldt brug af forsk­nin­gen, spændt ud mellem en bredt favnende nor­ma­ti­vi­tet, anven­del­ses­tænk­ning, bachel­or­pro­jek­tets genrekrav, og insti­tu­tio­nelle ordener. Dét kalder på under­sø­gel­ser af hvad der mere detal­je­ret gøres med forskning og viden i bachel­or­pro­jek­terne, og af hvordan viden sættes i spil i undervisningen.

Refe­ren­cer

Andersen, P. Ø. (2020). Fore­stil­lin­ger om anven­delse inden for pro­fes­sions­fel­tet – og om mulige meto­do­lo­gi­ske kon­se­kven­ser. Tids­skrift for pro­fes­sions­stu­dier, (30), https://​doi​.org/​1​0​.​7​1​4​6​/​t​f​p​.​v​1​6​i​3​0​.​1​1​9​286

Bjerre, J, & Reimer, D. (2014): The strategic use of evidence on teacher education: inve­sti­gat­ing the research report genre, Cursiv #14, DPU

Bøje, J. D. (2021): Homo Peda­go­gi­cus, Tids­skrift for Pro­fes­sions­tu­dier vol. 17/#33, https://​doi​.org/​1​0​.​7​1​4​6​/​t​f​p​.​v​1​7​i​3​3​.​1​2​9​169

Bøje, J.D. & Fre­de­rik­sen, L. F. (fort­hco­m­ing): Læreres og pæda­go­gers pro­fes­sions­vi­dens­grund­lag 1990 – 2020.

Cal­lewa­ert, S. (2017): Pædagogik – videnskab eller pro­fes­sions­vi­den? In: Eller­gaard, T. og Andersen, P.Ø.: Klassisk og Moderne Pæda­go­gisk teori, Hans Reitsel forlag.

 Capoccia, G., & Kelemen, R.D. (2007). The Study of Critical Junctures: Theory, Narrative, and Coun­ter­fa­ctu­als in Histo­ri­cal Insti­tu­tio­na­lism. World Politics 59(3)

DFIR (2023): brief 35: Ti år med forskning og udvikling ved pro­fes­sions­højsko­ler og erhvervsa­ka­de­mier, Uddan­nel­ses og forsk­nings­mi­ni­ste­riet, https://​ufm​.dk/​f​o​r​s​k​n​i​n​g​ – ​o​g​ – ​i​n​n​o​v​a​t​i​o​n​/​r​a​d​ – ​o​g​ – ​u​d​v​a​l​g​/​d​a​n​m​a​r​k​s​ – ​f​o​r​s​k​n​i​n​g​s​ – ​o​g​ – ​i​n​n​o​v​a​t​i​o​n​s​p​o​l​i​t​i​s​k​e​ – ​r​a​d​/​a​k​t​u​e​l​t​/​d​f​i​r​ – ​b​r​i​e​f​s​/​f​i​l​e​r​/​d​f​i​r​b​r​i​e​f​ – ​3​5​ – ​p​r​a​k​s​i​s​f​o​r​s​k​n​i​n​g​.​pdf

EVA (2016): Ny viden når ikke ud i bør­ne­ha­ven. Politiken, 18/9/(2016, til­gæn­ge­lig på  https://​www​.eva​.dk/​d​a​g​t​i​l​b​u​d​ – ​b​o​e​r​n​/​v​i​d​e​n​ – ​j​a​ – tak

EVA (2021): Eks­pert­vur­de­ring af fagligt niveau på Pæda­gog­ud­dan­nel­sen, https://​www​.eva​.dk/​v​i​d​e​r​e​g​a​a​e​n​d​e​ – ​u​d​d​a​n​n​e​l​s​e​/​e​k​s​p​e​r​t​v​u​r​d​e​r​i​n​g​ – ​f​a​g​l​i​g​t​ – ​n​i​v​e​a​u​ – ​p​a​a​ – paedagoguddannelsen

EVA(2023): Dansk dag­til­bud­s­forsk­ning halter bagefter, https://​via​.ritzau​.dk/​d​a​t​a​/​a​t​t​a​c​h​m​e​n​t​s​/​0​0​9​2​7​/​6​b​3​1​d​7​e​8​ – ​f​d​f​e​ – ​4​7​f​4​ – ​8​c​e​d​ – ​9​7​c​9​5​6​3​a​0​d​f​a​.​pdf

Fre­de­rik­sen, J.T. & Blok Johansen, M.B.(2020): Hvad er pro­fes­sions­forsk­ning? Tids­skrift for Pro­fes­sions­stu­dier, Vol.16 #31, https://​tids​skrift​.dk/​t​i​p​r​o​/​a​r​t​i​c​l​e​/​v​i​e​w​/​1​2​2​753
Fre­de­rik­sen, J.T.(2013): Vel­færds­pro­fes­sio­ner­nes videnspro­duk­tion: Praktiker-industri og praktiker-monopol, Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift 2013#2

Hay, Colin (2006). “Con­structi­vist insti­tu­tio­na­lism”. In Rhodes, R.A.W.; Binder, Sarah A.; Rockman, Bert A. (eds.). The Oxford Handbook of Political Insti­tu­tions. Oxford: Oxford Uni­ver­sity Press. pp. 56 – 74.

Hjort, K. & Johansen, M. B. (2019). Taktisk pri­o­ri­te­ret og stra­te­gisk kom­merci­a­li­se­ret – om udvik­lin­gen i pæda­go­gisk forskning. Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift, (2), 43 – 52.

Johansen, M.B., Schmidt, L.S.K. & Andersen, P.Ø. (2018), ‘Aktions­forsk­ning og kri­tik­kens betin­gel­ser – når forsk­nings­an­ven­delse bliver en selvfølge’, Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift, nr. 1, 2018

Kampmann, J, Ellegaard, T. & Rasmussen, K. (2014): Insti­tu­tions­liv – dilemmaer og para­dok­ser: når pædagoger forsøger at tilgodese både fæl­les­ska­bet og den enkelte, BUPL. https://​forskning​.ruc​.dk/​f​i​l​e​s​/​6​0​0​9​9​0​1​1​/​I​n​s​t​i​t​u​t​i​o​n​s​l​i​v​_​D​i​l​e​m​m​a​_​P​a​r​a​d​o​k​s​e​r​_​w​e​b​.​pdf

Koch Hansen, N. (2010): Hvad aner­ken­der den aner­ken­dende pædagogik? Dansk Pæda­go­gisk Tids­skrift (3)

Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (2023): ”Det kan ikke gå for hurtigt med en styrket pæda­gog­ud­dan­nelse”, https://​www​.kl​.dk/​f​o​r​s​i​d​e​n​y​h​e​d​e​r​/​2​0​2​3​/​a​p​r​i​l​/​d​e​b​a​t​i​n​d​l​a​e​g​ – ​d​e​t​ – ​k​a​n​ – ​i​k​k​e​ – ​g​a​a​ – ​f​o​r​ – ​h​u​r​t​i​g​t​ – ​m​e​d​ – ​e​n​ – ​s​t​y​r​k​e​t​ – paedagoguddannelse/

Mac­far­lane, B. (2017): Freedom to Learn, Society for Research in Higher Education, Routledge, Oxon

Mus­chin­sky, Lars Jakob (2003). “Pædagogik som fag.” Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift(3). 

Ringskou, L., & Gravesen, D. T. (2020). Med viden skal skole- og fri­tids­pæ­da­go­gik bygges: En kort­læg­ning og kritisk analyse af forsk­nings­ba­se­ret lit­te­ra­tur på feltet for skole- og fri­tids­pæ­da­go­gik i Danmark. Forskning I Pæda­go­gers Pro­fes­sion Og Uddan­nelse, 4(1), 13. https://​doi​.org/​1​0​.​7​1​4​6​/​f​p​p​u​.​v​4​i​1​.​1​1​9​212

Rothuizen, J.J. (2023): Nye fag i pædagogik og prak­siskund­skab kan skabe bedre rammer for pæda­gogstu­de­rende, Altinget, https://​www​.altinget​.dk/​f​o​r​s​k​n​i​n​g​/​a​r​t​i​k​e​l​/​d​o​c​e​n​t​ – ​n​y​e​ – ​f​a​g​ – ​i​ – ​p​a​e​d​a​g​o​g​i​k​ – ​o​g​ – ​p​r​a​k​s​i​s​k​u​n​d​s​k​a​b​ – ​k​a​n​ – ​s​k​a​b​e​ – ​b​e​d​r​e​ – ​r​a​m​m​e​r​ – ​f​o​r​ – paedagogstuderende

Saldaña, J. (2013): The Coding Manual for qua­li­ta­tive resear­cher, 2nd edit., Sage

Stage, A. K., & Aagaard, K. (2020). National policies as drivers of orga­niza­tio­nal change in uni­ver­si­ties: A string of rein­forcing reforms. Quan­ti­ta­tive Science Studies, 1(2), 849 – 871. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​6​2​/​q​s​s​_​a​_​0​0​046

Wang, C., Juul, A., Boutaiba, S. et​.al. (2022): ”Pro­fes­sions­højsko­ler: Seks indsatser skal reformere pæda­gog­ud­dan­nel­sen”, Altinget, https://​www​.altinget​.dk/​f​o​r​s​k​n​i​n​g​/​a​r​t​i​k​e​l​/​p​r​o​f​e​s​s​i​o​n​s​h​o​e​j​s​k​o​l​e​r​ – ​s​e​k​s​ – ​i​n​d​s​a​t​s​e​r​ – ​s​k​a​l​ – ​r​e​f​o​r​m​e​r​e​ – paedagoguddannelsen

Wiberg, M. (2016): Tema­num­mer: Pædagogik, nor­ma­ti­vi­tet og videnskab. Studier i Pæda­go­gisk Filosofi, (1), https://​tids​skrift​.dk/​s​p​f​/​i​s​s​u​e​/​v​i​e​w​/​3​532


[1] https://​stu​den​ter​por​tal​.ucviden​.dk/​f​r​o​n​t​.​x​h​tml

[2] I tabel B1.1 og B1.2 i bilag 1 ses et overblik over dette materiale.

[3] Vi har ikke noget bud på hvad der kan forklare dette fald i regi­stre­rede projekter på KP, og vi mener heller ikke der på den baggrund kan kon­klu­de­res andet end at der ikke regi­stre­res ret mange bachel­or­pro­jek­ter fra KP, i UCViden.

[4] Teknisk er egen­skabs­kod­nin­gen imple­men­te­ret i NVIVO som en case classification.

[5] Oftest fremgår spe­ci­a­li­se­rin­gen af forside, eller stu­di­e­num­mer, eller lignende, men i nogen tilfælde har vi afgjort spe­ci­a­li­se­rin­gen på baggrund af pro­blem­for­mu­le­rin­gen, eller de insti­tu­tio­ner, projektet er til­knyt­tet. I enkelte tilfælde har det ikke været muligt at afgøre hvilken spe­ci­a­li­se­ring pro­jek­terne tilhører, og disse er fra­sor­te­ret. I en del tilfælde har stu­de­rende fra flere for­skel­lige spe­ci­a­li­se­rin­ger skrevet projekt sammen, og i disse tilfælde har det været den spe­ci­a­li­se­ring som fler­tal­let af gruppens medlemmer tilhørte vi har brugt, eller den insti­tu­tio­nelle kontekst. Så ledes er et projekt om overgang mellem skole og dagtilbud, skrevet af to stu­de­rende med spe­ci­a­li­se­ring i sko­le­fri­tid, og en stu­de­rende fra dag­til­bud­s­spe­ci­a­li­se­rin­gen, blevet placeret i skolefritidsspecialiseringen.

[6] Vi inter­es­se­rer os ikke for om begreber eller teorier bruges korrekt, eller er mis­for­stået. Mens det i sig selv ville være en yderst relevant dis­kus­sion hvordan teorier og posi­tio­ner bear­bej­des og trans­for­me­res af de stu­de­rende, er det et alt for vidt­gå­ende spørgsmål til denne artikel.

[7] Teknisk sker denne auto­ma­ti­ske kodning i NVIVO gennem text search queries, og består groft sagt i at hvert bachel­or­pro­jekt bliver kodet med fx ”Andre videnspro­du­cen­ter end uni­ver­si­te­ter”, hvis søge­or­dene angivet i søge­stren­gen for denne kode optræder i projektet. Vi har dog ikke holdt os fuld­stæn­digt rigidt til denne frem­gangs­måde. Selvom kode­kon­struk­tio­nen er induktivt baseret på mate­ri­a­let i S1, så trækker vi også på vores kendskab til uddan­nel­sen og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­nerne, og på hvad vi får øje på ved gen­nem­læs­nin­gen af S1. I eksempler Raci­a­li­se­rin­ger ovenfor optræder ordet ”ghetto” faktisk ikke i pro­blem­for­mu­le­rin­gerne fra S1. Vi har bemærket ordet i vores manuelle attri­but­kod­ning af mate­ri­a­let (se nedenfor), og derfor taget det med. På samme måde optræder dst​.dk færre gange end ordene ”Danmarks Statistik” i S1 – men ordene ”Danmarks” og ”Statistik” indfanger andre for­mu­le­rin­ger, og derfor har vi valgt at begrænse os til webadres­sen, der optræder i alle kil­de­an­gi­vel­ser der henviser til Danmarks Statistik-udgivelser.

[8] Mere detal­je­rede opgø­rel­ser på fx pro­fes­sions­højsko­ler og spe­ci­a­li­se­rin­ger findes i bilag 1, der kan findes på https://​komm​.ku​.dk/​a​n​s​a​t​t​e​/​?​p​u​r​e​=​d​a​/​p​e​r​s​o​n​s​/​1​1​8​384 

[9] I alle tre koder ligger bachel­or­pro­jek­terne fra KP 10 – 15% lavere. Dette gælder generelt for alle koder, at der er sig­ni­fi­kante afvi­gel­ser for KP, og det skyldes de util­stræk­ke­lige data. Når der kun er fx 35 projekter fra KP i 2021, skal der ikke mange projekter til at skabe en sig­ni­fi­kant afvigelse, fordi de 35 projekter er en lille og ikke-repræ­­sen­ta­tiv stikprøve på den betydelig større popu­la­tion af bachel­o­rer fra KP. Denne for­kla­ring bestyrkes af at vi i 2018, hvor vi har 530 projekter fra KP, ser samme for­de­lin­gen af koder som for de øvrige UCer. 

[10] En mere detal­je­ret analyse (som den Koch Hansen fx har lavet i 2010) ville være et spændende projekt.

[11] Ved grundbog forstår vi en bog, der eksplicit mar­keds­fø­res (fx via bogens titel) som rettet mod spe­ci­fikke dele af pæda­gog­ud­dan­nel­sen – enten hele uddan­nel­sen, de spe­ci­a­li­se­rin­gerne, eller en mindre gruppe moduler på uddan­nel­sen. I en række af disse bøger angives det eksplicit i bogen, hvilke kapitler, der adres­se­rer hvilke af uddan­nel­sens moduler, eller kompetencemål.

[12] I denne opgørelse har vi kun medtaget egentlige bøger, og udeladt fx lov­giv­nings­stof – dag­til­bud­s­lo­ven ville ellers være med på listen som nr 10. Lov­giv­nings­stof­fet er nært knyttet til spe­ci­a­li­se­rin­gerne, som vi skal vende tilbage til. Vi har dog medtaget den hyppigst nævnte online-publi­ka­tion, Metode-guiden fra Aarhus Uni­ver­si­tet. Vi medtager denne fordi det under­stre­ger en pointe; disse 15 kilder falder i to grupper: pæda­go­gik­grund­bø­ger (8), og intro­duk­tio­ner til viden­sk­ab­ste­ori og metode (7). Havde vi udeladt denne kilde, ville det i stedet være Noona Elisabeth Jensen (2016): Meto­de­bo­gen, der optrådte på listen. Den er en kom­bi­ne­ret grundbog i forsk­nings­me­tode, og stu­di­e­vej­led­ning til pæda­gog­ud­dan­nel­sen, hvilket under­stre­ger pointen om per­for­ma­ti­vi­tet ovenfor.

[13] Listen afspejler for­de­lin­gen fra S1, men der er natur­lig­vis mange andre tids­skrif­ter der fore­kom­mer i lavere grad. Vi har kodet for PhD afhand­lin­ger, for doi-adresser, tids​skrift​.dk og andre indi­ka­to­rer på forsk­nings­ar­tik­ler, og disse bringer ikke noget mere frem, end hvad vi finder ved at søge på især uni­ver­si­te­terne, og på de øvrige koder i tabel 4.

[14] Vi kan ikke søge nærmere på pro­fes­sions­højsko­lerne, da sådanne tekstsøg­nin­ger vil drukne i falske positive. Dette skyldes at vores metode jo består i at søge på konkrete tekst­strenge. Så, når vi fx finder DPU i 33% af pro­jek­terne, betyder det at en søgning på ”DPU” og ”dpu​.dk” m.v. finder netop disse tekst­strenge i 33% af de 3735 projekter. Søger vi på fx ”Pro­fes­sions­højsko­len Absalon” får vi mange hits. Men langt stør­ste­delen af disse hits opstår ikke fordi der er brugt forskning eller andre udgi­vel­ser fra PHA, men derimod fordi den obliga­to­ri­ske forside for et bachel­or­pro­jekt fra PHA inde­hol­der tekst­stren­gen ”Pro­fes­sions­højsko­len Absalon”. Denne søgning udløser således et hit på samtlige projekter skrevet på PHA, uanset hvilken forskning de bruger. Der er ingen simpel måde at sortere disse forside-hits fra, og kun finde dem der handler om forskning fra PHA. Og dette gælder samtlige pro­fes­sions­højsko­ler. Vi har selv­føl­ge­lig en lang række koder, der henviser til konkrete ansatte ved pro­fes­sions­højsko­lerne, men lader sig ikke oversætte til insti­tu­tion­s­til­hørs­for­hold; fx optræder lektor Marta Padovan-Özdemir i en række publi­ka­tio­ner, både fra hendes tid på VIA, fra hendes phd-periode på KU, sammen med ansatte på KU, og fra hendes nuværende ansæt­telse på RUC. Det er derfor svært at opgøre hendes publi­ka­tio­ners insti­tu­tion­s­til­hør simpelt. At optælle pro­fes­sions­højsko­le­forsk­nin­gen særskilt ville således kræve en håndholdt fin­tæl­ling, og det har vi ikke pri­o­ri­te­ret at bruge tid på.

[15] En forsker er her blot en forfatter, der har udgivet peer-reviewede artikler.

[16] I denne optælling har vi fraregnet enkelte refe­ren­cer, fx til David Thore Gravesen, når denne nævnes som redak­tø­rer af en antologi. Her har vi kun talt de gange med hvor der refereres til tekster den pågæl­dende forsker er forfatter til.

[17] Her er det værd at bemærke at fri­tids­pæ­da­go­gik ikke er et begreb der optræder næv­ne­vær­digt i mate­ri­a­let. ”Skole” fylder således bety­de­ligt mere end ”Fritid”, i Skole/Fritidsspecialiseringen (jf. Gravesen og Ringskou 2020).

[18] Vi har også undersøgt om der findes forskelle mellem pro­fes­sions­højsko­ler. De eneste sådanne forskelle knytter sig til koder, der er distink­tive for spe­ci­a­li­se­rin­gerne. Således er koden dannelse fx 12% mere dækkende for pro­jek­terne fra UC VIA end den er for UCSYD, men dette kan forklares ved at UCVIA har 10% flere projekter i dag­til­bud­s­spe­ci­a­li­se­rin­gen end UCSYD. Når vi kon­trol­le­rer for forskelle i for­de­lin­gen på spe­ci­a­li­se­rin­ger, forklarer det således forskelle i kodernes dæk­nings­grad. Særligt inter­es­sant er det, at vi ikke ser en forskel i hverken forsk­nings­kil­derne, eller de nævnte forskere. Bøje(2021) finder sådan en forskel, men den kan vi ikke genfinde her. Pro­­fes­sions­­højskole-ansatte forskere som fx Line Togsverd, Christian Aabro  og Jan Jaap Rothuizen, er blandt de mest refe­re­rede forskere, men optræder lige hyppigt på pro­fes­sions­højsko­lerne. Vi forklarer denne forskel med typen af kil­de­ma­te­ri­ale; Bøjes analyse er baseret på materiale udvalgt af de ansatte ved pro­fes­sions­højsko­lerne – og det er nær­væ­rende analyse jo ikke. Her vælger de stu­de­rende selv, og modsat under­vi­sere og uddan­nel­ses­le­dere, er de stu­de­rende næppe til­bø­je­lige til at vælge lit­te­ra­tur på baggrund af hvor forskere er ansat.