Tidlig indsats– radi­ka­li­se­ret forebyggelse?

,

Tidlig indsats lyder som et pæda­go­gisk og politisk mantra. På tværs af en lang række sociale felter kaldes der på, at der skal sættes tidligere og tidligere ind, så poten­ti­elle problemer ikke udvikler sig og slår rod. Mål­grup­per, kroppe og loka­li­te­ter screenes for fare­sig­na­ler og radi­ka­li­se­ring­s­ten­den­ser, risi­ko­grup­per iden­ti­fi­ce­res, opsøgende arbejde iværk­sæt­tes, triv­sels­ind­sat­ser iværk­sæt­tes, tryg­heds­frem­mende for­an­stalt­nin­ger etableres mv. Den omsig­gri­bende tidlige indsats kommer dog ikke ud af det blå, men trækker lange tråde tilbage i vel­færds­sta­tens udvikling og opbygning og det 20. århund­re­des kampe om det gode liv.

Den moderne social-liberale vel­færds­stats interesse og inve­ste­ring i at holde befolk­nin­gen rask, infor­me­ret, og arbejds­dyg­tig bygger bl.a. på et ideal om fore­byg­gelse. Man kan sige, at fore­byg­gel­ses­ind­sat­ser udtrykker håb om en god og bedre fremtid ved så tidligt som muligt at minimere, isolere, kom­pen­sere eller ideelt set fjerne de elementer i befolk­nin­gen og samfundet, der udgør en risiko eller hindring for rea­li­se­ring af fremtiden.

I mere pro­g­res­si­vi­sti­ske og opti­mi­sti­ske fore­byg­gel­ses­ind­sat­ser handler det om at forløse de poten­ti­a­ler, som frem­tids­fo­re­stil­lin­gen antager allerede findes i individet, befolk­nin­gen og samfundet (Bertelsen & Øland, 2014). Med ophæng i Kenneth Hultq­vists sty­rings­tek­no­lo­gi­ske analyser har Eva Bertelsen og Trine Øland (2014) vist, hvordan liberale og neoli­be­rale frem­tids­fo­re­stil­lin­ger har gjort og gør sig gældende i vel­færds­sta­tens pæda­go­gi­ske form­giv­ning af mennesket og samfundet igennem det 20. århundrede.

I studiet af Rock­e­fel­ler Foun­da­tions ind­fly­delse på den danske vel­færds­stats udvikling 1920 – 1970 ana­ly­se­rer Henriette Buus (2008), hvordan fore­byg­gel­ses­i­de­a­let også bærer en særlig intimitet med sig. At sætte ind før noget går galt og for at realisere det gode liv og samfund i fremtiden har ifølge Buus mani­feste­ret sig i indret­nin­gen af det vel­færds­pro­fes­sio­nelle arbejde, som grundet dets etiske kodeks, auten­ti­ske interesse for den enkelte (familie) samt vare­ta­gelse af almen­vel­lets bedste kunne komme helt tæt på borgerne for her­i­gen­nem at formgive individet og samfundet på sigt gennem oplysning og omsorg. Denne intimitet med befolk­nin­gen skabte en tillid, som mulig­gjorde efter­ret­nin­ger, dvs. ”adgang til data”, som kunne gene­ra­li­se­res mhp. at skabe ”grundlag for løsninger på sociale problemer … Gene­ra­li­se­rin­gerne kunne også føre til stan­dar­der for det gode liv, der i næste fase mulig­gjorde plan­læg­ning og fornyet inter­ven­tion i borgernes liv og indret­ning af samme” (Buus, 2008, s. 262).

Tidlig indsats synes således at have etableret sig som en slags selv­føl­ge­lig fornuft, der sjældent sættes spørgs­måls­tegn ved. I dette DpT tema­num­mer sætter vi fokus på den tidlige indsats’ blinde vinkler og adres­se­rer de selv­føl­ge­lig­he­der, magt- og prak­sis­for­mer, som følger med mantraet. Får vel­færds­sta­ten en mere kon­trol­le­rende funktion? Instal­le­rer tidlige indsatser en form for nypa­ter­na­lisme? Hvilken pris betaler vi for den tidlige indsats, der skal sikre det gode liv i fremtiden? Er tidlig indsats blevet en form for radi­ka­li­se­ret forebyggelse?

I en lille artikel fra 1987 om ”den fore­byg­gende tanke”, som de to idéhi­sto­ri­kere, Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik Kri­sten­sen skrev på baggrund af deres bog Lys, luft og renlighed fra 1985, udfordres denne tankes sel­vind­ly­sende snus­for­nuft. Det medi­cin­ske aksiom om, at det er bedre at forebygge end at helbrede, kan synes så åbenlyst for­nuf­tigt, at det er umuligt at kritisere eller ”være imod”, men Schmidt og Kri­sten­sen (1987) argu­men­te­rer for, at fore­byg­gel­ses­i­ve­ren ”ten­den­ti­elt bryder med såvel men­ne­ske­ret­tig­hed­ser­klæ­rin­gerne og den subjekt-opfat­telse, der ligger bag!”

Selv om den medi­cin­ske distink­tion mellem terapi og pro­fylakse går langt tilbage i historien, så har en stigende erken­delse af ”læge­væ­se­nets manglende eller begræn­sede evne til faktisk at behandle eller kurere de sygdomme, som dominerer i dag”, og en til­skyn­delse fra ”nye sygdomme” med ”komplekse årsags­for­løb”, hvor sygdom er blevet til en risiko ved selve vores civi­li­sa­tion og livsform, for­år­sa­get et strategiskifte:

”Da de [sygdomme] nu hverken kan udryddes eller behandles væk, forsøger man i stedet at arbejde på, at de ikke opstår. Da man imid­ler­tid ikke kender deres spe­ci­fikke årsag, må man nøjes med at udkaste for­skel­lige modeller over deres mulige komplekse årsags­for­løb, modeller, der kan afbilde det mulige samspil af risi­ko­fak­to­rer, der antages at skabe grobund for en bestemt syg­doms­ty­pes udbrud. Det er her, diagnosen og behand­lin­gen slår om i en ny type fore­byg­gelse, hvor det drejer sig om at kon­trol­lere og undgå de samspil, som modellen peger på som risikable. Denne nye type fore­byg­gelse er derfor uhyre afhængig af den type anta­gel­ser, man gør sig, og fremfor alt af mængden af statistik og variable, som kan gen­nem­reg­nes; derfor er den også uløseligt knyttet til ind­dra­gel­sen af moderne EDB-teknologi.” (Schmidt & Kri­sten­sen 1987, s.16).

Ifølge Schmidt & Kri­sten­sen (1987) har denne tanke spredt sig til det soci­al­po­li­ti­ske område, hvor den støttes af soci­a­l­ar­bej­dere, der har oplevet behand­lings­i­de­o­lo­gi­ens afmæg­ti­gelse, og af nyli­be­rale ambi­tio­ner om at bespare behand­ler­sam­fun­det. Tanken er støttet af nye ”videns­tek­no­lo­gier”, som com­pu­ter­tek­no­logi, model­be­reg­ning, statistik og regi­stre­ring og fører til et radikalt ændret blik, hvor fokus ikke så meget er på individer som på de risi­ko­fak­to­rer, der bestemmer om individer bliver alko­ho­li­kere, kri­mi­nelle, syge, osv., dvs. udøvere af uønsket adfærd. Med udvik­lin­gen af ”sam­spils­mo­del­ler” bliver det muligt at ”forfine prog­no­serne” og bestemme de ”faktorer, der avler uønskede adfærds­for­mer”. Den fore­byg­gende tanke søger således,

”at kon­trol­lere og korrigere selve opkomst­be­tin­gel­serne for soci­alska­de­lig adfærd og kri­mi­na­li­tet. Vi er kort sagt på vej ind i en situation, hvor man i fore­byg­gel­sens navn vil begynde at indrette verden og vort adfærds­rum efter sam­spils­mo­del­ler – hvor man vil lade mere eller mindre til­fæl­dige modeller “producere” eller ligge til grund for en praktisk kontrol og ordning af vor adfærd m.h.p. at komme uorden, kon­flik­ter, sociale problemer og kriser i forkøbet.” (Schmidt & Kri­sten­sen 1987, s. 17).

Når idealet om fore­byg­gelse ide­a­li­se­rer ”det krise- og kon­flikt­løse”, ”den perfekte orden, der på forhånd kon­trol­le­rer og fore­byg­ger sin egen mulige uorden”, og når det ”i al sin omsorg for vor til­væ­rel­ses lurende farer og fald­gru­ber” søger at ”kon­trol­lere mulige adfærds- og eksi­stens­for­mer” og ”afskaffe de ukon­trol­lable, før de er blevet til et problem”, ja så fore­kom­mer den fore­byg­gende tanke ikke bare radikal, men ten­den­ti­elt totalitær (Schmidt & Kri­sten­sen 1987, s. 17).

Med tema­tit­len ”tidlig indsats – radi­ka­li­se­ret fore­byg­gelse?” forsøger vi i for­læn­gelse af Schmidt & Kri­sten­sen (1987) at pege på, at fore­byg­gel­ses­i­ve­ren er blevet ikke bare omsig­gri­bende men også gen­nem­gri­bende og indgribende.

I 1920erne (og de følgende tre årtier frem) udtryktes fore­byg­gel­se­s­tan­ken måske mest tydeligt i de eugeniske bestræ­bel­ser på at ”begun­stige avlen af sunde og ædle mennesker” og forhindre ”asocialt afkom” i at sprede sig og dermed dege­ne­rere befolk­nin­gen, bl.a. med ste­ri­li­sa­tion, kastra­tion og ægte­skabs­for­bud som metode. I dag kan en sådan praksis måske mest ses på sund­heds­om­rå­det, når aborter f.eks. begrundes med en nak­ke­folds­scan­nings påvisning af, at ”der er fare for, at barnet på grund af arvelige anlæg eller beska­di­gelse eller sygdom i foster­til­stan­den vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse” (Lov nr. 248 af 08/03/2023, § 94, stk. 3). Men kan en sådan ”radi­ka­li­se­ret fore­byg­gelse” i øvrigt iden­ti­fi­ce­res i de ”tidlige indsatser”?

Tema­num­me­ret består af fem bidrag, som kommer omkring den klassiske hygiejne, gravi­di­tets­kur­ser for vordende forældre, dag­in­sti­tu­tio­ner og kommunale algoritme-baserede opspor­ings­pro­jek­ter. De viser, at der med ”tidlig indsats” frem­kom­mer nye redskaber og tek­no­lo­gier som f.eks. kort­læg­nings­værk­tø­jer og præ­dik­tive algo­rit­mer, der sigter mod at beregne og forudsige fremtiden og dermed begrunde bestemte indsatser (eller deres fravær). De viser også, at ”tidlig indsats” består i nye indsatser som fx for­æl­dre­for­be­re­delse og inklusion, der skal forhindre behovet for senere og yder­li­gere (og dyrere) indsatser, men som også ændrer karakter og bevæger sig ”længere væk fra det støttende, opmun­trende, nor­ma­li­se­rende, bekræf­tende rela­tions­ar­bejde”, som Jørgensen & Faber viser, eller fører til ”parkering” af en særlig bør­ne­gruppe i et ”nedsparet” og ”moralsk stres­sende” insti­tu­tions­miljø. Og endeligt viser de, at de tidlige indsatser akkom­pag­ne­res af eller for­mu­le­res i et nyt voka­bu­la­rium: der tales om at ”sikre at man får øje på udfor­drin­ger”, ”at ingen går under radaren”, om at opspore, screene, moni­to­rere, forudsige ”så tidligt som muligt” og om at måle, iden­ti­fi­cere, score risici på baggrund af indi­ka­to­rer og indført i skemaer, skalaer og niveauer.

De frem bidrag viser således, at de tidlige indsatser er præget af mange gode inten­tio­ner, venlige og imø­de­kom­mende pædagoger, men også af stan­dar­di­se­ring, indi­vi­du­a­li­se­ring, øko­no­mi­ske inci­ta­men­ter, manglende støtte og res­sour­cer. Samlet set viser de, at der fra præ­dik­tive algo­rit­mer til teknikker, der fre­mel­sker sel­vover­våg­ning af følelser og indre liv, allokeres væsent­lige res­sour­cer til at opspore, screene og moni­to­rere befolk­nin­gen og dens poten­ti­elt risikable følelser, tanker og hand­lin­ger, så der kan ”sættes ind inden skaden er sket”. 

Rækken af bidrag indledes med Frank Juul Agerholms essay, Den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft – usam­ti­dige tanker om tidens tidlig fore­byg­gende indsats. Agerholm argu­men­te­rer for, at tidlige fore­byg­gende indsatser må gentænkes som histo­ri­ske eks­pe­ri­men­ter, hvis utopiske fore­stil­lin­ger såvel som udkomme er placeret i fremtiden. Desuden må tidlig fore­byg­gende indsatser forstås ”rettet mod at forhindre noget uønsket såvel som fremme noget ønsket”. Agerholm overvejer i sit essay, hvad dette noget har været, er og bør være. Med en kritisk dia­lek­tisk tilgang under­sø­ger Agerholm på filo­so­fisk vis forholdet mellem fore­gri­belse og for­gri­belse, hvor ”for­gri­bel­sens poten­ti­a­litet er fore­gri­bel­sen iboende” og gen­be­sø­ger således Schmidt & Kri­sten­sens spørgsmål, om den pro­fylak­ti­ske (u)fornuft er nok en tanke værd.

I artiklen, Gravi­di­te­ten er for­ment­lig den mest betyd­nings­fulde periode i barnets liv, viser Stine Thidemann Faber og Anne Hovgaard Jørgensen, hvordan tidlige indsatser i form af fødsels- og for­æl­dre­for­be­re­dende tilbud netop synes at slå om i ten­den­tiel for­gri­belse på kommende forældre, og særligt mødre, der ansvar­lig­gø­res for hele deres kommende barns fremtid. Ifølge Faber & Jørgensen bygger denne uendelige ansvar­lig­gø­relse af forældre på en 1‑faktor-deter­­mi­­nisme, der hægtes op på evi­dens­bå­ret neu­ro­p­sy­ko­logi og til­knyt­nings­te­ori, der fremmaner risi­kos­ce­na­rier, som for­æl­drene må forsøge at undgå, ”så barnet kan få et godt liv på sigt”.

Hvor Faber & Jør­gen­sens studie markerer en tendens til, at det evi­dens­bårne råd­giv­nings­re­gime begrænser de fag­pro­fes­sio­nel­les kon­tekst­spe­ci­fikke og skøns­ba­se­rede rela­tions­ar­bejde med for­æl­drene, viser Helene Ratner og Kasper Trolle Elmholt i deres artikel, Risiko-scoring af børn, hvordan der i den soci­al­pæ­da­go­gi­ske tidlige indsats er tiltag til netop at ’kom­pen­sere’ for soci­al­rå­d­gi­ve­res pro­fes­sio­nelle skøn, som ikke nød­ven­dig­vis og i alle tilfælde vil kunne forudsige børns risiko for at ende i mistriv­sel. Med udgangs­punkt i to forsøg med udvikling af præ­dik­tive algo­rit­mer, under­sø­ger Ratner & Elmholt de risiko-kon­­struk­tio­­ner, der følger med udvik­lin­gen af præ­dik­tive algo­rit­mer. Således peger Ratner & Elmholt også på de præ­dik­tive algo­rit­mers per­for­ma­tive kraft, idet ”familier, der ellers ikke er i kontakt med soci­al­for­valt­nin­gen, [nu bliver] synlige som ”risikable og i behov for tidlig inter­ven­tion””. Samtidig anfører de, at de præ­dik­tive algo­rit­mers for­ud­si­gel­ses­kraft øger ansvar­lig­gø­rel­sen af soci­al­for­valt­nin­ger for livs­for­løb, der finder sted i fremtiden, hvilket i yderste kon­se­kvens kan gøre det legitimt for myn­dig­he­der at inter­ve­nere i borgeres vel­fun­ge­rende liv pba. en algo­rit­misk for­ud­si­gelse af en pro­ble­ma­tisk fremtid.

I Thyge Tegtmejer et al.’s artikel, Prisen for tidlig opsporing og indsats i dagtilbud? – Et casestu­die af begrun­delsre og problemer i praksis frem­kom­mer den tidlige indsats i et kom­pen­se­rende format, der for­plig­ter de fag­pro­fes­sio­nelle i dagtilbud på at ”kom­pen­sere for uligheder i børns hjem­me­bag­grund gennem en tidlig og målrettet indsats”. Til under­støt­telse af dette arbejde imple­men­te­res kort­læg­­nings- og moni­to­re­rings­værk­tø­jer, som gør det muligt for de fag­pro­fes­sio­nelle at følge børns udvikling og kom­pe­ten­cer for således at kunne sætte målrettet ind ved ”de første tegn på at et barns udvikling ikke følger en mere eller mindre eksplicit nor­ma­l­ud­vik­lings­kurve”. På baggrund af etno­gra­fisk materiale fra besøg i dagtilbud viser Tegtmejer et al., hvordan kort­læg­­nings- og moni­to­re­rings­værk­tø­jerne som led i den tidlige indsats giver de fag­pro­fes­sio­nelle en oplevelse af øget faglighed qua syste­ma­tik­ken ved ske­ma­ti­ske ind­tast­nin­ger, men prisen for dette er en indi­vi­du­a­li­se­ret for­stå­else af udsathed, hvorved ”betyd­nings­fulde kon­tek­stu­elle forhold bliver usyn­lig­gjort” i den tidlige indsats i dagtilbud.

Tidlig indsats kan altså blive til mange ting, når den først kommer ”ud at gå” i for­skel­lige former for vel­færds­ar­bejde. Derfor under­sø­ger Ida Dan­­neski­old-Samsøe og Bjørg Kjær i artiklen, Tidlig indsats? – Praksis i bør­ne­ha­vers inklusion af børn med autisme, OM der i inklu­sio­nen af børn med autisme i almene dagtilbud over­ho­ve­det kan tales om tidlig indsats, som ellers er instal­le­ret i dag­til­bud­s­lo­vens formål om at forebygge negativ social arv og eks­klu­sion. På baggrund af etiske inter­ak­tions­a­na­ly­ser i sam­spil­let mellem pædagoger og børn med autisme viser de, at den udbredte faglige fore­stil­ling ”om, at børn med autisme har det godt i deres eget selskab” begrænser pæda­go­ger­nes tidlige indsats, når den forstås som det at hjælpe børnene ”ind i hver­da­gens sociale liv”. Derfor stiller Dan­­neski­old-Samsøe og Kjær spørgs­må­let, om det politiske løfte om tidlig indsats er det etisk rigtige valg, når det ikke kan indfries under de givne faglige forhold.

Samlet set synes de sidst­nævnte fire bidrag empirisk at lægge til Agerholms pointe om fore­gri­bel­sens iboende poten­ti­a­litet om for­gri­belse, idet tidlig indsats på for­skel­lige måder viser sig at radi­ka­li­sere (og andre gange amputere) vel­færds­ar­bej­det, der i højere og højere grad opererer i og med en dystopisk tids­lig­hed, hvor risici for at falde udenfor normalen lurer bag hvert et hjørne.

Refe­ren­cer

Bertelsen, E., & Øland, T. (2014). “Who cares?” “What’s the dif­fe­rence?” Fremtiden inde i dig selv og andre fore­stil­lin­ger om fremtid i sko­le­pro­gram­ma­tisk tænkning. Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift, 2, 43 – 55.

Buus, H. (2008). Indret­ning og efter­ret­ning: Rock­e­fel­ler Foun­da­tions ind­fly­delse på den danske vel­færds­stat 1920 – 1970. Museum Tuscu­la­nums Forlag, Køben­havns Universitet.

Schmidt, L.-H. & Kri­sten­sen, J.E. (1987). ”Den fore­byg­gende tanke”. Over­gan­gen, Udvik­lings­cen­ter for Fol­ke­op­lys­ning og Vok­se­nun­der­vis­ning 1987, 15 – 17.