graphical design element, fragments in shades of green

fol­ke­skole

dpt 2021-3 forside

Skolens formål 

Professor dr. theol. K.E. Løgstrups fore­læs­ning på Danmarks Lærer­højskole den 21. september 1981.
Gengivet med til­la­delse af fol​ke​sko​len​.dk (her gengivet i 2005 fra ”Skolens Formål – debat om skolens opgave”. Red. Peter Lauridsen og Ole Varming. DLH, 1985).

Læs mere » 

Nye repro­duk­tions­stra­te­gier i middelklassen? 

Artiklen dis­ku­te­rer kon­tu­rerne af nye repro­duk­tions­stra­te­gier i de danske øvre mid­delklas­ser. I deres klassiske arbejder iden­ti­fi­ce­rer Bourdieu og Passeron to for­skel­lige stra­te­gier for den franske mid­delklasse i forhold til at repro­du­cere familiens resurser igennem uddan­nel­ses­sy­ste­met: En strategi, der instru­men­telt og bevidst udnytter uddan­nel­ses­sy­ste­mets formelle meri­to­kra­ti­ske mulig­he­der og en strategi der gennem for­nem­melse for spillet ubevidst retter sin uddan­nel­ses­stra­tegi derhen, hvor det største afkast er.

Læs mere »