stu­de­rende

“Altså jeg er ikke bange for at blive set, men…” – Stu­de­ren­des for­tæl­lin­ger om skam og udskam­ning i uddannelse 

Med udgangs­punkt i for­tæl­lin­ger omhand­lende van­ske­lige stu­di­e­si­tu­a­tio­ner, og skabt i sam­ar­bejde med pæda­gogstu­de­rende fra to pro­fes­sions­højsko­ler, under­sø­ger denne artikel stu­de­ren­des måder at håndtere van­ske­lige ople­vel­ser med udskamning

Læs mere » 
Forside til temanummer 2020 1 - design: meskovbakke

Uni­ver­si­te­tet som plan B 

Stu­di­etvivl som copings­tra­tegi blandt uni­ver­si­tets­stu­de­rende Artiklen under­sø­ger den øgede interesse for at styre stu­de­ren­des stu­di­e­valg og aktivitet under studiet. Med udgangs­punkt i to nyere under­sø­gel­ser om

Læs mere »