Nyeste tema­num­mer

Seksu­a­li­tet og pæda­go­gi­ske per­spek­ti­ver – normer, frihed og begrænsning

De seneste års #metoo-bølger har revi­ta­li­se­ret den seksu­al­po­li­ti­ske kamp og dis­kus­sion om lyst, tabu, grænser, magt og menneskeret.

Men hvordan adres­se­res og håndteres dette i det pæda­go­gi­ske felt?

Hvilke spørgsmål om seksu­a­li­te­tens plads i pæda­go­gisk arbejde rejser de?

Tema­num­me­ret under­sø­ger det så for­skel­lige steder som ung­dom­s­klub, natklub, pro­duk­tions­sko­lens værk­ste­der, Kri­mi­nal­forsor­gens udslus­nings­pen­sio­ner, onli­ne­p­lat­for­men OnlyFans og cafeen, hvor byt­te­da­tes finder sted.

Kritiske, vel­do­ku­men­te­rede og skarpe analyser af pæda­go­gi­ske forhold og fænomener

Nyheder

DpT 2022#2 – kom med i analysens maskinrum 

Vi dyrker analysen og dykker ned maskin­rum­met. I dette tema­num­mer er der reflek­sio­ner over – og eks­pe­ri­men­ter med – analyser. Formålet er at genover­veje og nytænke

Følg os på: