Nyeste tema­num­mer

I coronaens lys og skygge

Covid-19-pandemien har vendt op og ned på samvær­s­for­mer og hver­dags­prak­sis i familier og velfærdsinstitutioner.

Børn har skullet passes fra hjem­me­kon­to­rerne – eller har været alene hjemme – og ord som vær­ne­mid­ler, karantæne og smit­te­tryk er blevet en del af hverdagssproget.

Situ­a­tio­nen, omtalt som ’cor­ona­kri­sen’, har medført en drastisk udvidelse af statslige for­an­stalt­nin­ger for at overvåge og beskytte befolk­nin­gens sundhed, og insti­tu­tio­ner, tiltag og akti­vi­te­ter for børn og unge, blev nu betragtet i et risiko-perspektiv.

Samvær­s­for­mer præget af fysisk nærhed skulle hastigt erstattes af andre former, og den pæda­go­gi­ske praksis udformes i over­ens­stem­melse med sund­hedsmyn­dig­he­der­nes retningslinjer.

Kritiske, vel­do­ku­men­te­rede og skarpe analyser af pæda­go­gi­ske forhold og fænomener

Nyheder

Spændende læsning til bededagsferien 

DpT tema­num­mer 2021 #2 er under udar­bej­delse. I mel­lem­ti­den har vi udgivet et par artikler og en anmel­delse. Du kan måske bruge bede­dags­fe­rien til at læse

Følg os på: