Nyeste tema­num­mer

Pæda­go­gik­kens steder – stedernes pædagogik

Dette tema­num­mer under­sø­ger forhold mellem pædagogik og sted.

Tema­num­me­rets artikler belyser samspil mellem politiske og sam­fund­sæs­sige forhold, pæda­go­gi­ske ideer og tiltag i uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og byrum, og de mennesker som bor, opholder eller uddanner sig på disse steder.

Kritiske, vel­do­ku­men­te­rede og skarpe analyser af pæda­go­gi­ske forhold og fænomener

Nyheder

Av! CfP 2025#1 om fysisk og psykisk vold 

I tema­num­mer 2025#1 sætter vi fokus på fysisk og psykisk vold og dens betydning i pæda­go­gi­ske rela­tio­ner, insti­tu­tio­ner og pro­fes­sio­ner. Vi hilser bidrag med for­skel­lige teoretiske

CfP: Spørgsmål om klasse 

Det er en udbredt fore­stil­ling, at klas­se­sam­fun­det hører fortiden til – at vi i dag så godt som alle hører til i mid­delklas­sen, når man ser bort

Følg os på: