2024 #2

Uden tema

Et nummer af tids­skrif­tet uden tema med artikler om arv og miljø i bør­ne­ha­ven, ung­dom­s­klub­ber, ind­dra­gelse af børn med hjer­neskade og engagementssociologi.

Ind­led­ning

Ind­led­ning

Jimmy Krab, Tomas Ellegaard, Redak­tio­nen

Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift udgiver fire temanumre årligt, men bringer også artikler uden for tema. Dette nummer inde­hol­der fire sådanne artikler, der behandler emner som børns adfærd i bør­ne­ha­ver, ung­dom­s­klub­ber, ind­dra­gelse af børn med hjer­neskade og en intro­duk­tion til enga­ge­ments­so­cio­logi i uddannelsessammenhæng. 

Artikler udenfor tema

Arv og miljø(er) – forældre og pæda­go­gers for­kla­rin­ger på børns upassende adfærd

Dil Bach

Arv og miljø(er) – forældre og pæda­go­gers for­kla­rin­ger på børns upassende adfærd 

Ung­doms­pæ­da­go­gisk klu­b­ar­bejde i storbyen – at engagere, udvikle og afskærme unge

Lone Bæk Brønsted, Helene Fal­ken­berg, Rasmus Præstmand Hansen, Katrine Scott

Denne artikel bidrager til det ung­doms­pæ­da­go­gi­ske forsk­­nings- og prak­sis­felt med tre klub­fi­gu­rer, som fungerer som tæn­ke­tek­no­logi i dis­kus­sio­ner om, hvordan klu­b­ar­bejde orga­ni­se­res, og hvem klubben er til for. 

Gavner de fine prin­cip­per børn med svær hjerneskade?

Rikke Hemann Jakobsen, Mia Arp Fallov

Gavner de fine prin­cip­per børn med svær hjer­neskade? Ind­dra­gelse af bør­ne­per­spek­ti­ver, når børn har svær hjer­neskade og manglende verbalt sprog 

Kom­pro­mis­ser, kritik og kom­po­si­tions­kunst i uddan­nelse: En intro­duk­tion til Laurent Thévenots engagementssociologi

Mathilde Carlsen, Marie Ryberg, Magnus Hansen

Uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner har i de senere år udviklet sig på en måde, hvor nye mod­sæt­nin­ger er opstået gennem samek­si­ste­rende værdier fra en række aktører om fx stan­dar­der for kvalitet, målsty­ring, kon­trakt­sty­ring, men også prak­si­s­in­te­­gre­ret- og under­sø­gende under­vis­ning, kre­a­ti­vi­tet og innovation.