2022 #4

Forside fra 2022 #4. Mange hænder rækker ind mod midten af siden, nogle med beskrevne papirer og formularer, andre med pengesedler.

Soci­al­pæ­da­go­gik­kens politiske økonomi

Hvilken betydning har den kapi­ta­li­sti­ske sam­funds­mo­del for soci­al­pæ­da­go­gisk praksis? Historisk synes soci­al­pæ­da­go­gik at være intimt forbundet med udvik­lin­gen af kapi­ta­li­sti­ske kontrol- og hjæl­pe­for­an­stalt­nin­ger. Men hvordan ser det ud aktuelt? I dette tema­num­mer præ­sen­te­rer vi seks analyser af soci­al­pæ­da­go­gik­kens politiske økonomi: Mag­t­re­la­tio­ner, ram­me­be­tin­gel­ser, sty­rings­stra­te­gier, mar­keds­gø­relse, statslig øko­no­mi­se­ring, videns­for­mer, mar­gi­na­li­se­ring, men­ne­ske­syn, faglig pes­si­misme. Og mod.

2022 #3

dpt_2022-3 forside illustration

Seksu­a­li­tet og pæda­go­gi­ske per­spek­ti­ver – normer, frihed og begrænsning

Hvordan håndteres metoo og den seksu­al­po­li­ti­ske kamp om lyst, tabu, grænser og magt i det pæda­go­gi­ske felt? Et nyt dpt-tema under­sø­ger det så for­skel­lige steder som ung­dom­s­klub, natklub, pro­duk­tions­skole, Kri­mi­nal­forsor­gen, onli­ne­p­lat­forme og ved byttedates. 

2022 #2

Temaforside 2022-2 Eksperimenterende Analyseformer: Illustration af personer, der undersøger forskellige ting

Eks­pe­ri­men­te­rende analyser

I dette tema­num­mer dyrker vi analysen med det formål at genover­veje og nytænke den kritiske analyse af pæda­go­gi­ske forhold. Temaets artikler dykker ned i analysens maskinrum og giver plads til reflek­sio­ner over – og eks­pe­ri­men­ter med – analyser. Tema­num­me­ret sætter fokus på det ’tavse’ ana­ly­se­ar­bejde gennem seks artikler, der på vidt for­skel­lig vis linder på låget til analysens sorte boks og bidrager til nye reflek­sio­ner over pæda­go­gik­kens forhold til den kritiske analyse. 

2022 #1

Forside illustration til DpT 2022-1

Uhygge, frygt og modige børn 

Børn både frygter og fasci­ne­res af det uhyg­ge­lige. Selvom frygt er en følelse forbundet med ubehag, kan den også være fasci­ne­rende og måske endda lærerig? Tema­num­ret Uhygge, frygt og modige børn åbner dis­kus­sion om frygt og uhygge i en pæda­go­gisk kontekst.