2022 #2

Dansk pædagogisk Tidskrift logo

Tema­num­mer Temaar­tik­ler under udar­bej­delse Anmel­del­ser Endnu ingen udgivet Artikler udenfor tema Didaktik og/eller lære­plan­Stig Brostrøm Omsorgsø­je­blikke: Vug­ge­stu­e­pæ­da­go­gers tavse viden om omsorgT­ho­mas Gitz-Johansen Enheds­mo­del for meto­de­valg i pæda­go­gik­Lars Rasborg Træ­ning­s­to­nen – Pæda­go­gers svar på diag­no­se­kul­tu­rens for­stå­else af børns udfor­drin­gerDil Bach

2022 #1

Forside illustration til DpT 2022-1

Uhygge, frygt og modige børn 

Børn både frygter og fasci­ne­res af det uhyg­ge­lige. Selvom frygt er en følelse forbundet med ubehag, kan den også være fasci­ne­rende og måske endda lærerig? Tema­num­ret Uhygge, frygt og modige børn åbner dis­kus­sion om frygt og uhygge i en pæda­go­gisk kontekst.