2023 #4

Forside på 2023 4.

Tidlig indsats– radi­ka­li­se­ret forebyggelse?

Tidlig indsats lyder som et pæda­go­gisk og politisk mantra. På tværs af en lang række sociale felter kaldes der på, at der skal sættes tidligere og tidligere ind, så poten­ti­elle problemer ikke udvikler sig og slår rod. Tidlig indsats synes at have etableret sig som en slags selv­føl­ge­lig fornuft, der sjældent sættes spørgs­måls­tegn ved. DpT sætter fokus på den tidlige indsats’ blinde vinkler og adres­se­rer de selv­føl­ge­lig­he­der, magt- og prak­sis­for­mer, som følger med mantraet.

2023 #3

Forsideillustration for DpT 2023 #3

Dansk pæda­go­gisk forskning – en ubetinget succes?

Dansk forskning i pædagogik er en succes: flere insti­tu­tio­ner, orga­ni­sa­tio­ner, midler og publi­ka­tio­ner. Men hvilke udfor­drin­ger indebærer succesen – for praksis og for grund­læg­gende kund­skabs­kri­te­rier? Er der måske (stadig) noget der savnes? 

2023 #2

Forsideillustration. En et-benet mand i badebukser står på en høj stak af papirer, klar til at springe ud. I baggrunden trapper, der går op og ned.

Andre betin­gel­ser. Hver­dags­liv med vari­e­rende funk­tions­evne, handicap og diagnoser

Dette nummer sætter fokus på, hvad vari­e­rende funk­tions­evne, handicap og diagnoser betyder for børn, unge og forældres hver­dags­liv i forhold til del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der, iden­ti­tets­dan­nelse og aner­ken­delse. I seks viden­ska­be­lige artikler præ­sen­te­res og belyses nye teorier, begreber og kritiske per­spek­ti­ver, som kun i begrænset omfang er anvendt i empiriske analyser i Danmark. Temaet inde­hol­der desuden akti­vi­sti­ske indslag og en gen­læs­ning af en klassisk tekst om udgræns­nin­gen af ’de uduelige’.

2023 #1

DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Ind­dra­gelse af børn og unge i udsatte posi­tio­ner – kon­flik­ter og dilemmaer.

Børn og unge i udsatte posi­tio­ner skal inddrages – ikke mindst i deres egen ’sag’. Men ofte oplever børn og unge i udsatte posi­tio­ner ikke at blive inddraget og lyttet til. Ind­dra­gelse kan også være både dilem­ma­fyldt og kom­pli­ce­ret i praksis.