2023 #1

Tema­num­mer

Ind­dra­gelse af børn og unge i udsatte posi­tio­ner – kon­flik­ter og dilemmaer

Temaar­tik­ler

Børnesyn og inddragelse

Denne artikel dis­ku­te­rer børns del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der som indlejret i komplekse mate­ri­elle og dis­kur­sive struk­tu­rer og kon­fliktu­elle mag­t­re­la­tio­ner. Derfor findes der ingen enkel metode til, hvordan pro­fes­sio­nelle kan inddrage børn og unge. Pro­fes­sio­nelle må undersøge, hvordan de kan sam­ar­bejde med børn og unge om at udforske deres livsbetingelser.”

“Men du er et barn, kære ven” – når anbragtes ønsker udgrænses som virkelighedsfjerne

Artiklen viser, hvordan anbragte børn og unge posi­tio­ne­res som både ”anbragte” og ”børn”. Som følge af denne posi­tio­ne­ring pro­ble­ma­ti­se­res deres ønsker og for­vent­nin­ger som fan­ta­si­fulde og vir­ke­lig­heds­fjerne af pædagoger og andre omkring dem. Dermed er der risiko for ar  børnene og de unges per­spek­ti­ver udgrænses som irrelevante.

Lyt til det, børn ikke siger

to digte skrevet med afsæt i egne erfa­rin­ger som tidligere anbragt. Digtene giver stemme til et barns per­spek­tiv på omsorgs­svigt og illu­stre­rer den smerte, der kan følge af, at et barn ikke føler sig hørt. 

Ulige adgang til ind­dra­gelse i dag­in­sti­tu­tio­nens hverdag

Denne artikel under­sø­ger hvordan for­stå­el­ser af ind­dra­gelse og demokrati i samspil med dag­in­sti­tu­tio­nens hver­dags­liv er tæt forbundet med bestræ­bel­ser på at give børn valg­mu­lig­he­der og lytte til deres ytringer, og hvordan disse for­stå­el­ser giver for­skel­lige mulig­he­der for ind­dra­gelse og demo­kra­ti­ske erfa­rin­ger for for­skel­lige børn.

Artikler udenfor tema

Skriften på væggen – Når børn skaber literacy i daginstitutionen

Med udgangs­punkt i en analyse af tre lite­ra­cy­be­gi­ven­he­der i dag­in­sti­tu­tio­ner sætter vi i denne artikel fokus på, hvordan literacy indgår som en del af børns sociale praksis og som med­ska­bende af sprog­mil­jøet i insti­tu­tio­nen, og hvordan sted, affekt og mate­ri­a­li­tet spiller en central rolle i børnenes betyd­nings­dan­nelse omkring literacy.